Atasat gasiti datele informative referitor la concurs

 

ANUNȚ CONCURS

 

Primăria comunei Acățari organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, funciei contractuale, de execuție:

1. Denumirea postului vacant:

-  Asistent medical – 1 post din cadrul Compartimentului Sevicii de sănătate publică - SMURD

2. Condițiile generale și specifice necesare pentru ocuparea postului de asistent medical :

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • Studii de specialitate licențiat în domeniul asistenței medicale – pentru postul de asistent medical (studii postliceale).
  • Absolvirea cursului de formare paramedic, susținut de IJSU Mures 

 Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la registratura instituției, până în data de 14 martie 2018, ora 10.00

  -Data, ora și locul organizării probei scrise: 16 martie 2018, ora 11, Sala de ședințe a Primăriei Comunei Acățari

  -Data, ora și locul organizării interviului (proba practica): 19 martie 2018, ora 14, Sala de ședințe a Primăriei Comunei Acățari.

 

  1. 5. Bibliografia de concurs pentru postul de asistent medical comunitar:

 

-             Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003

-             Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - Cap. I - IV;

-              PRIMUL AJUTOR CALIFICAT – IGSU; Societatea de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania, 2009

-              INTRODUCERE IN MEDICINA DE URGENTA PRESPITALICEASCA - SMURD Sibiu, Sibiu 2015

-               Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

  1. 6. Dosarul de concurs va conține următoarele documente pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.