20 septembrie 2018

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 5008  din  14 august  2018

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 14 august  2018

 

 

  Încheiat azi  14 august  2018 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

  Ședința se desfășoară în căminul cultural din satul Gruișor.

  Primar:cum am discutat în ședința precedentă , am dorit ca această ședință să fie organizată în căminul cultural din satul Gruișor.

  Am dorit acest lucru,  datorită faptului că acest cămin este renovat,modernizat ,echipat la un standard ridicat și să fie văzut de consilieri.

  Lucrările de renovare,în mare parte,au fost efectuate de echipa de lucru a Primăriei și cum se observă este o lucrare de  calitate.

  Sper ca acest cămin,care corespunde actualelor  exigențe a zilelor de azi să fie folosit cât mai mult.

  La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin

  Lipsesc: Nagy Albert , Piri Jozsef,delegate sătesc satul Corbești

La ședință participă : Fulop Robert,șef birou financiar contabil și resurse umane, Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar ,Simon Maria Aranka,delegat sătesc Stejeriș,More Tibor șef serviciu SVSU,Magos Nadori Ildiko,inspecor Birou financiar contabil și resurse umane.

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  26 iulie  2018.

  Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit.

  Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din 26 iulie 2018.

Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

-  2 -

  Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi pentru şedinţa de azi care cuprinde următoarele puncte:

  1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

  2.Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de onoare familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie.

  3.Proiect de hotărâre privind completarea obiectul secundar de activitate  al  SC  “SALUBRITATE VALEA NIRAJULUI” SRL

  4.Discuții legate de organizarea manufestării cultural artistice ”Zilele comunei Acățari”

  5.Întrebări,înterpelări.

  Primar:având în vedere că după transmiterea convocatorului, am primit o adresă de la Instituția Prefectului-jud.Mureș,care solicită  o hotărâre cu privire la Grădiniția din satul Roteni,Vă rog suplimentarea ordinei de zi cu următorul:proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare  a acordului de parteneriat.

  Președinte de ședință:vă rog să votăm ordinea de zi ,cu suplimentarea  propusă de primar.

Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi  referitoare proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

  Fulop Robert:cum a fost discutat în ședința precedentă,avem o rectificare  care constă în cuprinderea în buget a sumelor primite ca sponzorizări pentru organizarea evenimentului ”Zilele comunei Acățari”.

  Suma care se va cuprinde în buget provine din sponzorizarea evenimentului de către societăți/firme/persoane fizice și este în valoare de 28.950 lei.

  Cu fiecare dintre sponzori a fost încheiat contract de sponzorizare,iar sumele încasate se pot utiliza exclusiv pentru organizarea evenimentului.

    Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Primar:doresc să fac câteva completări.

Având în vedere că în bugetul local nu era cuprinsă pentru organizarea evenimentului o sumă consistentă,încercăm să organizăm evenimentul din fonduri puține cheltuite în mod rational.

Firmele au fost întrebate despre dorința lor de a sponzoriza evenimetul ,dar au existat și firme care au droit să sponzorizeze evenimentul din propria inițiativă.

 

-  3 -

Lista sponzorilor nu a fost încheiată,având în vedere că ,cu siguranță vor mai exista și alte firme/societăți/persoane fizice care vor sponzoriza evenimentul.

Aceste  sume vor fi incluse în buget ulterior  și vor fi cheltuite pentru plata unor facturi  privind cheltuielile legate de organizarea evenimentului.

După cum a arătat contabilul șef sumele donate sunt cu destinație și anume organizarea  evenimentului ”Zilele comunei Acățari”.

Dau citire numelor firmelor care au sponzorizat evenimetul,fără a preciza suma cu care a contribuit.

Se dă citire listei sponzorilor.

Primar:mai există și alte venituri pentru organizarea evenimentului,cum ar fi contribuția consilierilor locali și a angajaților.

Toate aceste persoane au primit chitanță pentru sumele cu care au contribuit.

Se trece la discutarea punctului doi din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul de hotărâre privind acordarea diplomei de onoare famililor care aniversează 50 de ani de căsătorie.

  Secretar: Începând cu aces an se dorește ca în cadrul manifestării cultural artistice ”Zilele comunei Acățari” să se sărbătorească cuplurile care aniversează 50 de ani de căsnicie.

  Prin familie, în sensul proiectului de hotărâre , se înţelege  soţia şi soţul aflaţi în viaţă.

  Prin acordarea acestor diploma  se urmărește promovarea familiei, a rolului său în dezvoltarea societății și recunoașterea contribuției pe care aceste persoane și-au adus-o la dezvoltarea comunități.

Pe raza comunei Acățari  există un număr de optesprezece cupluri care au avut oficierea căsătoriei în anul 1968 și sunt în viață.

D-na  Toth Emese Zsuzsanna dă citire listei cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie.

Primar:este prima dată când se dorește aniversarea acestor cupluri,dar cu siguranță acest început trebuie să continue și în viitor.

Am căutat în actele de stare civilă,inclusiv la comunele învecinate,familiile care au avut oficierea căsătoriei acum 50 de ani și sper că nici un cuplu nu a rămas afară din lista prezentată.

Acest eveniment cu siguranță va contribui la ridicarea nivelului deschideri oficiale ale evenimentului.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului trei din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind completarea obiectul secundar de activitate  al  SC  “SALUBRITATE VALEA NIRAJULUI” SRL

  Secretar: SC Salubritate Valea Nirajului deține Autorizație de Mediu  pentru activitatea de Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloasa respectiv sortarea deșeurilor nepericuloare . Având în vedere faptul că societatea pe lângă activitatea de sortarea deșeurilor nepericuloase în amestec,  efectuează și activitatea de colectarea deșeurilor nepericuloase  și transpor rutiere de deșeuri nepericuloase (mărfuri) , pentru care este necesar solicitarea revizuirea Autorizației de Mediu .

 

 

-  4 -

Pentru obținerea certificatului de înregistrare,  adică Certificat constatator de la Camera de Comerți Mureș în care sociatate are înclusă activitatea de Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloasa respectiv sortarea deșeurilor  și activitate de colectare a deșeurilor,  dar nu este înclusă ca activitate secundară transpor rutier de deșeuri nepericuloase (mărfuri) . Pentru încluderea activității secundare de transport deșeuri  în act constitutiv este necesar Hotărârea Consiliului Local. Pe baza Actului constitutiv Camera de Comerți va elibera Certificatul constatator necesar în dosarul pentru obținerea revizuirii Autorizației de Mediu.

Primar:transportul gunoiul s-a efectuat și până în prezent,dar în urma unui control a fost lăsată ca sarcină ca și această activitate să fie autorizat de mediu.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se disctă punctul patru din cadul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare  a acordului de parteneriat.

  Secretar: Instituția Prefectului în data de 9 august a.c. a transmis documentele necesare spre a fi depuse în cadrul apelului de proiect,  construcție  Grădinița cu program normal din satul Roteni.

  Printre aceste documente a fost și proiectul de hotărâre care se dezbate în ședința de azi,care trebuie depus la Prefectură în cursul zilei,motiv pentru care a fost propus proiectul de hotărâre în regim de urgență.

  Liderul de parteneriat în derularea proiectului a fost Ministerul Educației Naționale,iar partener a fost comuna Acățari. 

  Este vorba despre aprobarea proiectul  construcției Grădiniței ,care este finalizat de doi ani, acordul de parteneriat între Ministerul Educației Naționale în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezentul proiect, despre aprobarea valorii totale  a obiectivului,aprobarea contribuției proprii a comunei Acățari la realizarea investiției.

  Această contribuție proprie a fost de 40.577 lei.

  În hotărâre sunt unele lucruri  care nu sunt foarte clare,dar hotărârea a venit standardizată de la Instituția Prefectului.

  După părerea mea Ministerul Educației dorește garanții că imobilul în cauză va avea și în viitor destinația de Grădiniță.

  Szabo Lorand Laszlo:nu este folosit ca Grădință?

  Secretar:imobilul este folosit ca Grădiniță.

  Fulop Robert:cred că finalitatea hotărârii ar fi  depunere unui proiect de către Ministerul Educației Naționale,pentru recuperarea contribuției proprii a comunei Acățari.

-  5

  Primar:am făcut lobby ca în satul Roteni să se construiască o Grădiniță,având în vedere că vechiul imobil unde a funcționat Grădinița,  era într-o stare avansată de degradare.

  La Banca Mondială proiectul era considerat eligibil dar finanțarea acestuia a întârziat foarte mult.

Din cele șapte proiecte  considerate eligibile au fost  finanțate 3-4,unul fiind cel de la Roteni.

În proiect a existat o prevedere prin care comunei revine ca finanțare,  introducerea utilităților în imobil,respectiv încălzirea,canalizarea și apa și de aici rezultă suma amintită maidevreme.

    Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului cinci din cadrul ordinei de zi referitoare la discuții legate de organizarea evenimentului ”Zilele comunei Acățari”.

  Primar:după cum v-am mai relatat prin Dispoziție de Primar a fost numit Comisia care se ocupă cu organizarea evenimentului.

  Din această comisiei la ședința de azi sunt prezenți:viceprimarul,contabilul șef,consilierul Primarului,More Tibor,șef serviciu SVSU și Magos Nadori Ildiko,consilier.

  Pentru derularea în condiții  corespunzătoare a evenimentului pregătirile sunt într-o stare avansată.

  Ca număr de oaspeți vor ca și în anul precedent,  în număr de 140-150 de persoane,din care unii vor ajunge în cursul zilei de joi,alții vineri la deschiderea oficială.

  Cazarea acestora a întâmpinat unele greutăți,având în vedere că foarte greu am găsit camera libere,datorită faptului că firma de la Prospecțiuni lucrează în comună și în jurul comunei,ocupând locurile de cazare.

  Cei mai mulți vor fi cazați în hotelul Vector din satul Găiești,unde am rezervat camerele încă din luna martie,alții vor fi cazați în 4-5 locații.

  Hrana delegațiilor este rezolvată printr-o firmă de catering,în afara micului dejun,care va fi consumat la locul de cazare și prânzul din ziua de sămbâtă,care va fi din gulașul gătit.

  La pregătitul gulașului vom  asigura pentru fiecare echipă,cort și mijloc de încălzire prin butelie de aragaz.

  Ne pregătim ca la deschiderea oficială să participe un număr mare de persoane:140-150 invitați,36 de persoane care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie și alte persoane din comună.

  Deschiderea oficială va fi pe amplasamentul pe lângă Primărie,după care ne vom deplasa la sala de sport unde va fi un spectacol oferit de formația de dansuri populare Bekecs ,în cinstea cuplurilor care sărăbătoresc 50 de ani de căsătorie și a invitaților.

  Concomitent cu acest eveniment va fi  și o recepție oficială de primire a invitaților.

-  6 -

  După spectacol atât cuplurile cât și invitații vor merge în cortul invitaților unde vor servi masa de seară.

  În cursul zilei de sămbâtă în satul Vălenii va fi inaugurate casa de tinere și terenul de sport multifunctional,unde Vă așteptăm cu drag pe toți,ca să cinstim acest eveniment cum se cuvine.

  Am discutat cu cei de la Vălenii ,programul fiind stabilit și pus la punct.

La ora 12,00  vom merge la Biserica Catolică din Acățari,unde este numit un nou preot și va fi organizat o slujbă ceremonială în cinstea zile de 20 august.

Între timp pe baza de sport vor fi începute gătitul gulașului.

Duminică  ne vom întâlni în parcul înfrățirii din satul Roteni,după care delegațiile vor avea la dispoziție timp liber pentru a vizita județul sau alte locații ,cine unde dorește.

Vom întreba delegațiile dacă ajung înapoi  la prânz,  ca să comadăm numărul de porții în această funcție.

Nu v-am mai zis că în fiecare seară vor fi concerte.

Intrarea în cortul oaspeților se va face pe bază  de brățară de intrare din hârtie ,  fixate pe antebraț și va exista un regulament al cortului afișat la loc vizibil.

La locurile de cazare vor fi transportate băuturi spirtoase,pălincă în speță,care va fi ambalat după fructul din care a fost fiert, ca invitații să poată să servească înainte de masa,sau când doresc,un pahar.

  Având în vedere că am mai discutat și în ședința trecută despre program,nu doresc să mă repet și Vă zic , că Vă așteptăm cu drag. 

 

  După ședință consilierul din localitatea Gruișor  cinstește pe cei prezenți.

 

 

  Nefiind  alte intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte  pentru  participare ,considerând  încheiate  lucrările  şedinţei de azi.

 

 

  Preşedinte de şedinţă

   Veres Gaspar Ervin

 

  Secretar

  Jozsa  Ferenc