11 iunie 2019

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 3513   din   14 mai 2019

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din  14 mai 2019

 

 

                   Încheiat azi  14 mai  2019 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următorii consilieri locali:   Horvath Arpad ,  Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , ,Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo  și Veres Gaspar Ervin .

                   Lipsesc  consilierii: Ciatlos Gyorgy, Krizsan Tibor, More Tibor și Szabo Tibor Levente

La ședință participă : Fulop Robert,șef birou financiar contabil și resurse umane, Toth Emese Zsuzsanna, administrator public , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești (sosește mai târziu) , Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș .

Sunt prezenți cca.16  de angajați din aparatul de specialitate a Primarului comunei .

Președinte de ședință:salut pe cei prezenți, și dau citire ordinii de zi pentru ședința de azi ,care cuprinde următoarele puncte:

 

1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I, anul 2019.

         2.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflației de 4,6%.

         3.Proiect de hotărâre privind predarea  unor bunuri  din domeniul privat/ public al  comunei Acățari în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș.

         4.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local, pentru anul 2019, în domeniile: cultură, sport şi asistenţă socială.

         5.Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică al comunei  Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producţie 2019.

6.Întrebări,interpelări

                                     - 2 -

                                    

Președinte de ședință:cine este de acord cu ordinea de zi prezentată .

Pentru   : 9 (Horvath Arpad ,  Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , ,Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo  ,Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  11 aprilie    2019.

                   Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit.

                   Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din 11 aprilie  2019.

Pentru   : 9 (Horvath Arpad ,  Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , ,Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo  ,Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Președinte de ședință: dau cuvântul d-lui primar,care a solicitat acest lucru.

Primar:mulțumesc frumos. După cum ați observat am schimbat modul de ședere ai consilierilor și prezidiului  ,având în vedere că există  acțiuni care trebuie finalizate ,mă gândesc la depunerea cererilor la APIA, și s-ar putea ca unii angajați trebuie să iasă din sală ,pentru a semna acte, și ca să nu deranjeze pe nimeni ,am considerat  că acest mod de ședere este mai convenabil.

                   Doresc să continui,unde am terminat ședința precedentă, motiv pentru care sunt prezenți unii din  personalul aparatului de specialite, având în vedere că au fost prezenți și la ședința precedentă,când am fost rugat să prezint unele acte și să pot demonstra că cele afirmate de mine sunt conforme cu realitate.

                   Nu doresc  să am opoziție față de consilieri,sau să-i port pică, treaba mea este să adopt Dispoziții, să propun proiecte de hotărâri pentru dezvoltarea comunei,dar am ajuns la un punct unde unele lucruri trebuie puse la punct.

                   Unele fapte nu sunt cunoscute nici de personalul din aparatul de specialitate al Primarului,faptele fiind cunoscute de numai una-două persoane, dar atât Primarul cât și  angajații  respectiv  Consiliul local  au fost ținta unor atacuri,sesizări la Instituția Prefectului, organelor de drept și alte organe.

                   Sesizările au urmat una după alta, pe care am încercat  să soluționăm în cadrul legal, ca atât eu ,angajații  sau Consiliul local să nu piardă din prestație, ca în ochii cetățenilor imaginea  Instituției să nu aibă de suferit.

                   Sunt lucruri care trebuie aduse la cunoștința voastră.

                   Și în momentul de față există mai multe sesizări la mai multe Instituții,care sunt în curs de soluționare.

                   Răspunzând celor din ședința precedentă,unde nu am avut replici nici pro,nici contra d-lui consilier Szabo Lorand,când a solicitat să lăsăm în pace atât pe el cât și familia lui, întrebând de ce dorim să dăm afară de la locul de muncă,respectiv  de la Primăria mun.Tg-Mureș.

 

-         3 -

                   Am afirmat că Instituția noastră  are cereri de la Primăria mun.Tg-Mureș, eu nu dau afară pe nimeni  nu mă ocup și nici nu mă voi   ocupa cu nimeni în acest sens.

                   Doresc să Vă arăt adresa  Primăriei mun.Tg-Mureș,dar înainte de a arăta,  voi citi câteva rânduri din adresa susmenționată: au rezultat lipsă unor documente privind modificarea raportului de serviciu a d-nei Sz. T. G.  și să transmitem copii certificate din evidența noastră a documentelor din dosarul profesional a  persoanei susmenționate.

                   Această solititare a ajuns la noi pe data de 11 februarie 2019, act care Vă pun la dispoziția voastră existând și alte aspecte în solicitare  necitite de mine.

                   La această solicitare noi am răspuns,conform prevederilor legale,act pe care Vă arăt și dau citire răspunsului: având în vedere solicitarea Dvs., Vă comunicăm următoarele documente atașate:

-         Dispoziție de  angajare

-         Jurământ

-         Cerere de desfacere a contractului de muncă

-         Dispoziția de desfacere a contractului de muncă

-         Acte din dosarul profesional

Nu neg că am fost la Primăria mun.Tg-Mureș,unde am fost invitat,pentru a se uita peste unele acte,care erau în contradictoriu una cu alta,dar nu pun lemn pe focul care deja arde.

Pe mine nu mă interesează ce se întâmplă la Primăria mun.Tg-Mureș,de la mine au fost solicitate acte , la care am răspuns, conform prevederilor legale.

Eu  solicit iertare de la d-ul consilier,respectiv familia lui,sau de la oricine care consideră că am greșit față de el,dar eu am fost rugat să arăt actele amintite în ședința trecută ,când nu am dorit șă  mă plimb  de la etaj în jos și în sus.

Ar fi fost ciudat ca la momentul solicitării să umblu   după aceste acte,dar acum așa am simțit că trebuie să arăt acestea.

Szabo Lorand Laszlo:pot primi un exemplar din cele două acte prezentate?

Primar: doresc să termin ce am început.

Szabo Lorand Laszlo:doresc copii după aceste exemplare fiind foarte foarte importante pentru mine.

Primar:imdeiat voi răspunde.Dar  mai există și alte acte, referitoare la care  am cerut aparatului de specialitate să nu se ocupe momentan cu acestea, dar d-ul consilier afirmând că ne ocupăm de el și familia lui ,trebuie să fac pașii legali,reprezentând o Instituție,altfel pot fi considerat  părtaș la nelegalități,prin omisiune.

Sunt  acte în care există neconcordanțe majore legate de statutul  funcționarilor publici, personal care  are  obligația   să depune unele declarații,iar în cazul în care eu am observat și nu fac  sesizare la Instituțiile abilitate,pot fi considerat copărtaș la comiterea unei infracțiuni.

Nu doresc să intru cu amânunte în această problemă,fiind personale,dar pot arăta celor care doresc acest lucru.

Szabo Lorand Laszlo:doresc un exemplar și din aceste acte,iar dacă este vorba că nu pot face politică,afirm că nici nu fac acest lucru.

Nu sunt membru al niciunui partid.

- 4 -

Primar: afirmând cele  de mai sus,am considerat că trebuie să aduc aceste lucruri la cunoștința consilierilor și să solicit un acord de principiu pentru a angaja un avocat,având în vedere că până în prezent eu,  și câțiva colegi am încercat să rezolvăm aceste probleme,iar de acum încolo ar fi cazul ca  un avocat să se ocupe cu rezolvarea acestor  petiți.

Doresc să întreb consilierii dacă sunt de acord cu acest lucru.

Consilieri în unanimitate,inclusiv d-ul Szabo Lorand Laszlo,sunt de acord ca Instituția să fie reprezentată de un avocat  pentru soluționarea  proceselor care sunt pe rol  cu d-na Sz. T. G. și în  eventualele procese viitoare.

În ședința de azi am dorit să demonstrez ca cele afrimate de d-ul Szabo Lorand,cu voce tare,chiar cu insultă la adresa mea…..

Szabo Lorand Laszlo: nu am insultat pe nimeni,iar discuția de azi nu are loc în cadrul unei ședințe de consiliu local.

Primar: rolul meu în aceste discuți a fost ca să explic consilierilor că există solicitări de Primăria mun.Tg-Mureș , având în vedere că în ședința precedentă tu ai afirmat că  nu există astfel de solicitări și să arăt ce ilegalități sunt comise  de mai mulți ani de zile.

Răspunsul la întrebarea ta,prin care ai solicitat copii,după  actele prezentate în această ședință ,este că  în conformitate cu prevederile legale să depui o cerere  în acest sens.Mă voi consulta cu un avocat și dacă este cazul vom elibera copii după aceste acte.

         Szabo Lorand Laszlo:de ce trebuie să depun cerere.

         Primar:pentru eliberarea oricărui act de la Instituți este nevoie de o cerere.

Aveți depuse din familie și acum cereri cu prevederile Legii nr.544/2001.

 Doresc să mulțumesc consilierilor pentru timpul acordat și consider că nu am supărat și nu am făcut rău la nimeni, nu am denunțat pe nimeni,înghițând toate jignirile aduse la adresa mea.

Szabo Lorand Laszlo:eu înghit jigniri de 15 ani.

Primar:Eu nu te-am jugnit niciodată,dar nu se poate ca vreme de 10 ani,cu impozite,sau alte probleme să fim denunțai la diferite organe,inclusiv la Instanțele de drept.

Szabo Lorand Laszlo:Instanță de drept a fost acum un an,dar cu mine de 15 ani există batjocură..

Nici primarul, nici contabilul șef sau secretarul nu a putut clarifica debitele la impozite  care au fost stabilite în sarcina familiei mele.

Nu am avut altă cale decât să apelez la Instanțele de judecată.

Nu este posibil ca la un singur tip de impozit să plătesc de trei ori.

Am purtat corespondență doi – trei ani ,dar acest lucru nu mai este posibil, am primit niște răspunsuri care  nu m-au mulțumit.

Fulop Robert: consider că răspunsurile au fost  explicative și în concordanță cu prevederile legale.

Szabo Lorand Laszlo: nu mă mai  interesează. Instanța va clarifica aceste aspecte.

Primar: din câte știu eu am avut un proces ,care viza aceste aspect, pe care Instituția nostră a câștigat.Dacă va fi unul nou ,aceasta este o informație și pentru noi.

                             -5-

Szabo Lorand Laszlo:da ,va fi unul nou.

Primar:este deja pe rol?

Szabo Lorand Laszlo:nu,dar va fi și atunci se vor clarifica toate aspectele.

Există acte doveditoare la toate capetele de cereri.

Primar:mulțumesc,dar cred că putem începe cu discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

Szabo Lorand Laszlo:doresc ca cele susdiscutate să apară în procesul verbal al ședinței.

Secretar:încerc să redau cât mai mult fidel ce se discută,dar dacă vorbiți doi-trei ,împreună în același timp, nu pot  consemna  aceste discuți.

Dacă aveți obsevați legate de conținutul procesului verbal,puteți  solicita corectarea acestora la aprobarea acestor procese verbale.

Primar:ce trebuie  să rămână  după aceste discuții este faptul că în ședința trecută am fost acuzat că nu există actele la care am făcut referire,dar în ședința de azi am prezentat aceste acte

Szabo Lorand Laszlo:nu am acuzat pe nimeni.

Primar:ai ieșit de la ședința trecută  cu unele afirmațiijignitoare  și insultă  exprimate în voce tare.

Szabo Lorand Laszlo:actele care am solicitat în ședința trecută,nu am primit nici azi.

Primar:depune cerere.

Președinte de ședință: primul punct înscris pe ordinea de zi este proietul de hotărâre , privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I, anul 2019.

Primar:dacă angajații aparatului de specialitate doresc să rămână,pot,dar dacă au de lucru pot pleca de la ședință.Mulțumesc de participare.

Szabo Lorand Laszlo:mulțumesc și eu,cred că au fost invitați inclusiv pentru mine.

Primar:am dorit să invit pe cei care au participat și la ședința precedentă,să demonstrez că cele arătate de mine atunci ,au suport legal pe bază de încrisuri și nu am dorit să merg de la un birou la altul pentru a da  explicații.

Menyhart Balint: cele susdiscutate cred că  s-au epuizat .să trecem la discutarea puncetlor înscrise pe ordinea de zi.

Primar: am dorit numai să aduc la cunoștința voastră cele susmenționate , pentru a demonstra că cele afirmate în ședința trecută sunt conforme cu adevărul.

Menyhart Balint: să trecem la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi.

Szabo Lorand Laszlo: așa văd și eu  lucrurile.

 Primar:îm pare rău că ce am spus ș ice am dovedit cu acte sunt realități.

Președinte de ședință:să trecem la  discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi este proietul de hotărâre , privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I, anul 2019.

Szabo Lorand Laszlo: Dacă cineva nu știe de ce stă la masa principală,atunci trebuie să dea de gândit.

Primar:te rog nu insulta .Cu siguranță știe de ce stă acolo și știe ce trebuie să facă.

 

                   -  6 -

Nu jigni pe d-na președinte,lasă să conducă lucrările ședinței,și nu intervenii când dorești tu,cum faci de obicei.

Szabo Lorand Laszlo:aceasta nu este insultă.Trebuie să ne uităm la legi,  privind atribuțile președintelui de ședință.Vă rog d-ul secretar să infirmați sau să confirmați  acest lucru.

Secretar:atribuțile președintelui de ședință sunt clar prevăzute ,atât în legislație cât și în Regulamentul de funcționare al consiliului local.

De exemplu dacă nu ți se dă cuvântul nu vorbești.Dacă d-ului consilier Menyhart nu se dă cuvântul nu vorbește.

Szabo Lorand Laszlo:dar are  dreptul să spună același lucru  și primarului,care nu este nici președinte de ședință,nici consilier.

Când i să dă cuvîntul atunci poate să vorbească.

Primar:dacă ați observat la începutul ședinței eu am cerut cuvântul,care mi-a fost acordat.

Szabo Lorand Laszlo:așa a fost ,dar când a văzut că discuțiile depășesc cadrul ședinței ,atunci trebuia să intervină și să spună că cele discutate nu au legătură cu problematica ședinței.

Asta în cazul în care cunoaște procedura de conducere a unei ședințe de consiliu local.Dacă nu îm pare râu.

 Președinte de ședință: trecem la  discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi este proietul de hotărâre , privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I, anul 2019

 Fulop Robert:conform legislației  contul de execuție bugetară a unei trimestru se aprobă în prima lună a trimestrului următor.

Aceste  cifre  a contului de execuție bugetară a trimestrului I,sunt următoarele:

 

I.          Bugetul Local:

-         total venituri:                    2.094.919  Lei

-         total cheltuieli:                 1.419.278 Lei

-         Rezultatul exercitiului         675.641 Lei

 

Secțiunea de funcționare:

-         venituri: 2.026.549 Lei

-         cheltuieli: 1.350.908 Lei

-         Rezultatul exercitiului SF:     675.641 Lei

 

Secțiunea de dezvoltare:

-         Venituri:  68.370 lei

-         Cheltuilei: 68.370 lei

-         Rezultatul exercitiului SD:  0 lei

 

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-         Venituri SF:                    77.748  Lei

                                -7-

 

-         cheltuieli:                         37.854 Lei

-         rezultatul exercitiului:       39.894 Lei

 

Președinte de ședință: dacă nu sunt intervenții din partea consilierilor supun la  vot proiectul de hotărâre:

Pentru   : 9 (Horvath Arpad ,  Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , ,Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo  ,Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Se discută punctul doi încsris pe ordinea de zi referitoare la  proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflației de 4,6%.

Secretar: noul Cod Fiscal prevede  că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei,  sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Sumele indexate  se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.

Rata inflației comunicată pe site-urile oficiale ale ministerelor menționate anterior,este de 4,6%.

De altfel pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice se precizează în mod expres faptul că pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020,consiliile locale vor utiliza rata inflației de 4,6%,conform comunicatului de presă nr.17/2019 al Institutului Național de Statistică.

Noi această prevedere legală am aplicat și până în present,indexând impozitele și taxele la aprobarea acestora.

Suntem controlați de Curtea de Conturi,Instituție care până în prezent nu a găsit nereguli la stabilirea taxelor și impozitelor.

La unele consili locale,unde la stabilirea zonelor au fost greșeli,cetățeni au fost obligați să plătească retroactiv majorările stabilite în Decizia Curții.

Subliniez că la sfârșitul anului se va iniția un nou proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale aferente anului 2020,la stabilirea acestora urmând să se țină seama de această indexare.

Menyhart Balint: indexarea poate să fie atunci  și de 8%.

Secretar:nu.Inflația anului 2019 se va aplica pentru anul 2021.

Noi în anul fiscal 2020 vom aplica rata inflației de 4,6 %,aferentă anului 2018.

Menyhart Balint: să înțeleg că în anul 2020 taxele și impozitele vor fi majorare cu 4,6%.

Secretar:da.Dar cum am subliniat mai sus , despre taxe și impozite vom mai discuta.

La stabilirea acestora există niște coeficienți, de exemplu într: 0,08-1,2,care se stabilește de către consiliul local.

                                  -8-

Și în acest an am redus un astfel de coeficient,  ca impozitele să nu crească față de anul precedent.Impozitele chiar au scăzut față de anul trecut.

Primar:taxele și impozitele sunt aprobate de obicei în luna noiembrie.

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 9 (Horvath Arpad ,  Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , ,Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo  ,Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Se trece la discutarea punctului trei din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind predarea  unor bunuri  din domeniul privat/ public al  comunei Acățari în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș.

Fulop Robert: printr-o hotărâre adoptată în  2018  s-a aprobat  trecerea imobilului situat în comuna Acățari,sat.Gruișor,nr.155,  compus din Staţie de sortare şi Staţie de transfer, cu unele utilaje aferente, din  proprietate publică a comunei Acățari , în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș.

Din anexa hotărâri susmenționate au fost omise unele bunuri,cum ar fi:transportor container,instalație de golire container și diferite containere ,care au fost achiziționate prin programul Phare,care conform legislației trebuie predate județului.

 Bunurilor pe baza hotărâri din 2018, au fost predate deja ,urmând ca și restul, pe baza hotărârii de azi să fie predate .

Szabo Lorand Laszlo:înțeleg că este vorba numai despre bunuri mobile.

Fulop Robert:da.

Secretar:bunurile de la Stația de sortare Gruișor au figurat în inventarul nostru în domeniul public, care au  fost predate deja, și în inventarul bunurilor  imobile,care se vor predea după adoptarea hotărâri de azi.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 9 (Horvath Arpad ,  Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , ,Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo  ,Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se discută punctul patru din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea proceduri pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local, pentru anul 2019, în domeniile: cultură, sport şi asistenţă social.

         Primar:vreau să le aminitesc colegilor, cu care am discutat la ședința comisiei de specialitate ,că asociațile ,resptectiv fundațiile ,pot participa la multe acțiuni sociale,culturale pentru binele cetățenilor,împreună cu Consiliul local în beneficiul cetățenilor comunei.

         Mă gândesc la organizarea zilelor comunei Acățari,primirea delegaților din localitățile înfrățite, organizarea taberelor pentru copii,etc.

         Am propus ca suma de 120.000 lei,care a fost aprobat prin buget să fie împărțit astfel:

                                                -9-

-         Pentru cultura suma de 55.000 lei

-         Pentru sport suma de 5.000 lei

-         Pentru asistență socială suma de 60.000 lei

Când vorbim de depunere de proiecte,ca să nu fie neînțelegeri ulterioare ,rog pe șeful Biroului financiar contabil să  prezinte tehnic cum se  vor  acordata/repartizate aceste sume și despre comisiile de atribuire.

Fulop Robert: derularea proceduri pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local se va desfășura ca și până în prezent.

Ghidul solicinaților este inclus în proiectul de hotărâre,despre termene de depunere a solicitărilor  vom anunța din timp asociațile și fundațile.

Singura modificare față de anii precedenți se referă la faptul că o societate,fundație , poate depune un singur proiect.

În interiorul acestei cereri  se pot solicita finanțarea a mai multor acținui.

Această propunere ca o asociație/fundație să depună o singură cerere are menirea de a evita eventualele discuții că o asociație primește sume pentru trei proiecte,iar altul nu.

Decontarea cheltuielilor se face până la terminarea anului fiscal

Menyhart Balint:până în prezent decontarea cheltuielilor s-a făcut în termen de 30 de zile de la desfășurarea evenimentelor pentru care au fost acordate finanțări.

Primar:acum avem o schimbarea ca decontările să se facă până la sfârșitul anului.

Consider că nu vom lăsa decontările  până la ultimele zile ale anului.

Fulop Robert:există asociații care organizează evenimente la sfârșit de an,cum este Asociația din Murgești,care organizează evenimete pentru vârstnici la ajunul Crăciunului.

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 9 (Horvath Arpad ,  Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , ,Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo  ,Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Szabo Lorand Laszlo:atât vreau să intervin, că  astfel de proiecte  ar fi  trebuit discutate cu comisiile de specialitate și nu numai cu președinți acestora.

Secretar:fiind vorba despre un proiect de hotărâre în care este implicat mai mult comisia de buget finanțe,la proiectul de hotărâre se află avizul lor.

Primar:avem o înțelegere că ședințele comisiilor de specialitate se organizează de la ora 13,00, iar ședințele de la ora 14,00.

Szabo Lorand Laszlo:eu nu am primit invitație.

Menyhart Balint:înțelegerea a fost că  proiectele de hotărâri se discută numai de comisiile a căror domenii de activitate intră cele propuse în proiectul de hotărâre.

Szabo Lorand Laszlo:atunci există ședință de comisie de specialitate când aceasta este convocat de Instituție sau președintele comisiei.

Secretar:ședințele comisilor de specialitate se organizează la convocarea președinților acestor comisi.

 

                                               -10-

 

Primar:am mai subliniat de mai multe ori, este necesar ca intervențile consilierilor să fie constructive și nu  reavoitoare.

Sazbo Lorand Laszlo:referitoare la ședințele de comisii nu vorbesc despre mine.

Primar:noi facem invitațile conform prevederilor legale.

Dacă cineva nu participă nu este vina noastră.

         Se trece la discutarea punctului cinci din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică al comunei  Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producţie 2019.

Secretar:Ocolul Sivic Tg-Mureș  a solicitat  să analizăm și aprobăm (acolo unde este cazul) propunerile transmise , privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier aflat în proprietatea comunei Acățari de către Ocolul Silvic.

Această solicitare a fost respinsă la sfârșitul anului precedent,motiv pentru care se revine cu un nou proiect de hotărâre.

         Volumul propus spre valorificare  în anul 2019 este de 394 mc,din care propus a fi valorificat ca masă lemnoasă fasonată este de 394 mc.

         La stabilirea volumului de masă lemnoasă care face obiectul valorificării ca ”masă lemnoasă pe picor”trebuie avut în vedere prevederile legislației și anume că masa lemnoasă se valorifică primordial   pentru consumul populației

         În proiectul de hotărâre au fost propuse următoarele:

         Se aprobă scoaterea la licitație a lemnului  provenit  din exploatarea   volumului  de masa lemnoasă  de 394 mc, care se va  recolta  în anul 2019 ,din fondul forestier aflată în  proprietatea  comunei,conform actelor de punere  în valoare.

 Se aprobă ca întreaga cantitate de lemn exploatat,să fie valorificat direct către populație în vederea satisfacerii solicitărilor de lemn pentru încălzire .

Licitația va fi organizată de Primăria comunei Acățari,cu respectarea prevederilor legale  și va fi  de tip: licitație cu strigare.

          Condițiile de participare și actele necesare vor fi cele prevăzute   în  legislația privind     Regulamentul de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier  proprietate  publică,cu modificările și completările ulterioare.

 Lemnul de foc  se va valorifica de către  câștigătorul licitației ,prin  vânzare   pentru familiile care au domiciliul sau reședinta în comuna Acățari ,   și care nu dețin pădure în proprietate/nu pot obține autorizație de tăiere , în cantitate de 5 metri cub /familie.

În cazul în care în termen de 50 de zile  de la anunțul  făcut cetățenilor,privind posibilitatea de a cumpăra  lemn de foc, nu se vinde întreaga  cantitate,câștigătorul licitației va avea dreptul să valorifice lemnul și altor persoane fizice/juridice.

Câștigătorul licitației  va exploata masa lemnoasă și va  transporta lemnul la o locație ușor accesibilă populației- drum auto/depozit - , de unde  populația pe cheltuiala proprie  va transporta lemnul la domiciliu/reședință.

 

                                               -11-

Vânzarea lemnului pentru foc va fi făcut pe baza tabelelor întocmite de către proprietar, respective U.A.T. Acățari , având la bază  cererile depuse  la Primărie /Ocolul Silvic

           Masa lemnoasă va fi pusă la dispoziția famililor de câtre câștigătorul licitației   numai  în zilele special stabilite în acest scop.

         Prețul propus  în proiectul de hotărâre este de 100 lei/mc,ca bugetul primit de la Ocolul Silvic să fie echilibrat

         De ce este termenul de 50 de zile privind posibilitatea de a cumpăra  lemn de foc?

         Pentru motivul că firma exploatând  lemnul și transportând la un drum auto,până la vânzare trebuie să pâzească cantitatea de lemn rămas necumpărat.

         Nu am propus o săptămână sau două,dar dacă în termen de 50 de zile populația nu depune cerere înseamnă că nu are nevoie de lemn de foc.

         Menyhart Balint:în satul Vălenii există o rampă de descărare,de unde se poate valorifica lemnul.

         Pecsi Domokos:nu există posibilitate legală de a transporta lemnul la rampa de descărcare.

         Primar:poate satul Vălenii are o astfel de rampă de descărcare,dar ce facem cu satele care nu au astfel de rampe.

         Menyhart Balint:când Biserica din satul Vălenii a valorificat lemne,această cantitate a fost adusă la rampa de descărcare,și Jandarmeria care a fost anunțat pentru o presupusă ilegalitate,nu s-a legat de acest aspect.

         Pecsi Domokos:Jandarmeria nu,dar dacă venea Garda Forestieră cu siguranță se lega de acest lucru.

         Menyhart Balint:am discutat cu un angajat de la Ocolul Silvic,care a explicat lucrurile , cum sunt prevăzute în proiectul de hotărâre.

         Secretar:termenul de 50 de zile nu este prevăzut nicăieri în legislație,dar  am considerat că este un termen rezonabil pentru solicitare de lemne de foc.

         Transportul de la drum auto/depozit se face pe cheltuiala cumpărătorului cu ce mijloc dorește.

         Menyhart Balint:la Vălenii terenul  unde se află pădurea  care se va exploata, nu poate fi apropiat  cu căruțe.

         Secretar:nimeni nu a vorbit că lemnul trebuie transportat cu căruță.Poate firma care câștigă licitația va transporta lemnul la domiciliul cetățenilor,dar pe cheltuiala lor.

         Nam Vilmos:doresc să propun că atunci când solicitările ajung până la cantitatea care se va exploata , să nu se mai înregistreze solicitări la Primărie.

         Pecsi Domokos:solicitările pot fi  adunate de către consilieri și atunci vom vedea cum stăm  cu cantitățile.

         Primar:cine dorește lemn trebuie să depună cerere la Primărie.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 9 (Horvath Arpad ,  Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , ,Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo  ,Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

                                                     -12-

                   Președinte de ședință:dacă aveți întrebări,interpelări?

         Menyhart Balint:am auzit pe data de 29 martie  a.c. o emisiune radio,unde invitat a fost d-ul dr.Vass Levente,deputat, emisiune a cărei temă se referea la medici de familie.

         Printre alții  care au intervenit telefonic,  am fost și eu ,fără a specifica de unde sun.

         Având în vedere că există multe solicitări la adresa medicilor de familie,d-ul dr.Vass a afirmat ca primari să binevoiască ,sau altcineva să  solicite ,ca medicul de familie să se deplaseze în afara cabinetelor medicale  în localitățile componente comunei,având în vedere că în cazul în care  nu se achită de această solicitare se poate organiza o nouă licitație pentru cabinetul medical respectiv.

         Primar:pentru soluționarea acestei probleme am trimis adresă medicilor de familie acum 1-2 ani,având în vedere că au existat cereri în acest sens,respectiv de a se deplasa la localitățile componente comunei.

         Am primit răspunsul că din  motive tehnice,  ei  nu  pot desfășura actul medical în afara  cabinetelor medicale.

         Dacă solicitați o să revin cu o nouă solicitare în acest sens.

         Menyhart Balint: d-ul doctor Vass a afirmat că este sarcina Primăriei să asigure loc de consultație medicilor de familie și în afara cabinetelor medicale.

         Eu sunt sătul de solicitările cetățenilor,care mă întreabă,dacă putem rezolva/soluționa  deplasarea medicilor în localitățile componente comunei,în speță satul Vălenii.

         Primar:consider că noi deținem spați aproape în fiecare sat din comună ,unde medicii de familie pot organiza consultați.

         Menyhart Balint:în cazul în care  va fi oferite spații pentru acest scop,iar medicul nu va venii în satul respectiv voi strânge semnături pentru a obliga la acest lucru.

         Secretar:în sediul  Dispensarului  putem asigura și locuință de serviciu pentru o familie de medici.

         Primarul a dorit să rezolvă acum mai mulți ani aducerea unei familii de medici în comună,dar din păcate din diferite motive acest lucru nu a fost posibil.

         Problema care se ridică este  că cabinetul medical la sate , trebuie autorizate de SANEPID.

         Nu mai sunt vremurile când d-ul dr.Budai, sau d-ul Vultur se deplasau la orice oră la aproape orice solicitare.

         Primar:cred că există și o neînțelegere,având în vedere că există comune care nu pot asigura cabinete medicale medicilor în comună ,iar noi vorbim despre satele componente comunei.

         Pecsi Domokos:există medici de familie,la care sunt înscris și eu,pe care pot suna și la ora 24,00 și mă primește dacă este cazul.

         Secretar:pentru autorizarea unei punct de lucru în afara cabinetelor medicale,medicii de familie ne vor explica de ce nu este posibil acest lucru.        

         Menyhart Balint: eu , ca consilier am obligația să relatez solicitările cetățenilor.

         Primar:problemele cu sănătatea cetățenilor,poate și  din cauza îmbătrânirii persoanelor,  trebuie să reprezinte o prioritate.

                                                               -13-

 

         Trebuie să explicăm cetățenilor,că dorim îmbunătățitrea actului medical , dar nu depinde numai de noi.

        

                  Nefiind alte  intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte    pentru   participare ,considerând  încheiate   lucrările  şedinţei de azi.

 

Preşedinte de şedinţă

                    Nagy Dalma Imola

                                        Secretar

      Jozsa Ferenc