30 septembrie 2019

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 6419  din  18 septembrie   2019

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 18 septembrie 2019

 

 

                   Încheiat azi  18 septembrie  2019 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

                   Lipsește; Pecsi Domokos

La ședință participă :  Toth Emese Zsuzsanna,administrator public  , Fulop Robert,șef Birou financiar contabil și resurse umane, Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești

Președinte de ședință:salut pe cei prezenți și dau citire ordinei de zi pentru ședința de azi,care cuprinde următoarele puncte:

               

         1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

                                                        Inițiator:Primarul comunei

         2.Proiect de hotărâre  privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.807/25.02.2005,  încheiat între Consiliul Local al comunei Acățari  şi CMI dr.Zoltay Ildiko și cesiunea contractului către SC Health Life Center SRL.

                                                        Inițiator:Primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară“AQUA INVEST MUREȘ ”.

                                                        Inițiator:Primarul comunei

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local,cu asociat unic,comuna Acățari

                                                        Inițiator:Primarul comunei

         5. Proiect de hotărâre privind organizarea  expoziției ”Expo Agricolă  Acățari-Oktoberfest”.

                                                        Inițiator:Primarul comunei

 

         6.Discutarea eliberării avizului pentru ”Construire Centru de Tratare și Eliminare Deșeuri Industriale-Parcare aferentă,localitatea Acățari,județul Mureș.

 

-         2 -

 

         7.Discutarea  stadiului de proiectare a  Planurilor Urbanistice Generale și a Regulamentelor Locale de Urbanism

         Președinte de ședință:cine este de acord cu ordinea de zi prezentată ?

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de 29 august   2019.

Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit .

                   Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din  29 august  2019.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand  Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

                Se  trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi,privind  proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

            Fulop Robert: având în vedere OUG 12/2019,  privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, anexa 4, privind Sume defalcatre din Taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, se majorează veniturile  cu suma de 21.000 lei , suma care la partea de cheltuieli se cuprinde la secțiunea de funcționare.

Conform Convenției de împrumut 594228/7562/2018,aprobată prin HCL în anul precedent, în anul 2019 se face tragere din împrumutul acordat în suma de 221.832 lei. Suma de 221.832 se include în bugetul creditelor interne in partea de venituri cât și la cheltuieli .

         Mai există o modificare și anume suma de 14.000 lei,care reprezintă donații pentru organizarea Zilelor comunei Acățari se cuprinde în bugetul local.

         Acestea sunt modificările propuse.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand  Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Se disctă punctul doi înscris pe ordinea de zi referitoare la proiectul de hotărâre  privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.807/25.02.2005,  încheiat între Consiliul Local al comunei Acățari  şi CMI dr.Zoltay Ildiko și cesiunea contractului către SC Health Life Center SRL.

-         3 –

 

         Secretar: În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local ,  a fost încheiat contractul de concesiune nr.807/25.02.2005 între Consiliul Local al comunei Acățari şi dr.Zoltay Ildiko  , medic titular al Cabinetului Medical Individual  dr.Zoltay Ildiko .

Durata acestui contract este de 15 ani începând cu data de 25.02.2005, până la 25.02.2020.

         Conform art.3.2. din contract :" Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, astfel încât durata întregului contract să nu depăşească 49 de ani".

 Dr.Zoltay Ildiko poate beneficia de o prelungire a duratei contractului de concesiune cu 7 ani şi 6 luni.

Prin cererea înregistrată la Primăria comunei Acățari   d-na dr.Zoltay Ildiko, medic titular al CMI dr.Zoltay Ildiko solicită prelungirea contractului de concesiune.

Totodata, dr.Zoltay Ildiko  a vândut praxisul de medicină de familie către S.C. Health Life Center SRL.

 Transmiterea praxisului de medicină de familie este reglementată prin lege, fapt despre care persoanele înscrise la CMI dr.Zoltay Ildiko vor fi informați.

Societatea SC Health Life Center SRL a depus în rândul ei o solicitare , prin care dorește cesiunea –preluarea – contractului de concesiune nr.807/25.02.2005 între Consiliul Local al comunei Acățari şi dr.Zoltay Ildiko.

         Astfel în proiectul de hotărâre sunt propuse două lucruri:

-                    prelungirea contractului de concesiune nr.807/2005 cu 7 ani și 6 luni

-              cesiunea contractului către  Health Life Center SRL

Szabo Lorand Laszlo:înțeleg că d-na dr.Zoltay Ildiko va preda cabinetul,cu bolnavii înscriși la societatea respectivă.

Secretar:da,despre asta este vorba în proiectul de hotărâre.

Prelungirea contractului de concesiune se dorește pentru ca societatea care va prelua contractul să aibă siguranța că  poate investii în dotarea cabinetului, termenul prelungit la care expiră contractual  de concesiune fiind 25 august 2027.

Nam Vilmos:dacă cineva dorește să investească în sănătate este bine venit.

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand  Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea punctului trei din cadrul ordinei de zi,referitoare la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară“AQUA INVEST MUREȘ ”.

 

 

-         4 –

 

         Secretar: Noul  Cod Administrativ  prevede obligativitatea modificării componenţei Consiliului Director al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, astfel încât să fie format din preşedintele asociaţiei şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale.

         Până la apariția noului Cod administrativ Consiliul director era foarmat din președinte și 2 membrii aleși din rândul membrilor adunării generale.

         O altă modificare se referă la stabilirea  cotizaţiei anuale aferente judeţului Mureş, la valoarea de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor membre,care până în prezent a fost de 0,80 lei.

         Aceste modificări se aprobă de toți membrii asociației , după care  persoana delegată din partea Consiliilor locale , membre în asociație,care în cazul nostru este d-ul viceprimar Veres Gaspar Ervin,vor vota aceste modificări în adunarea generală a Asociației.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand  Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

        

Se discută punctul patru din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local,cu asociat unic,comuna Acățari.

Primar:consilieri mai vechi cunosc faptul că am avut o societate comercială cu răspundere limitată care a desfășurat activitate în domeniul colectări gunoiului.

Încet încet , construcția casei de tineret cu piscină din satul Roteni se apropie de finalizare,și doresc ca activitatea acestei serviciu să se desfășoare prin SRL,unde ca asociat unic va fi  comuna Acățari.

Sper ca această societate să se autofinanțeze , să fie de utilitate publică și să funcționeze mai eficient decât SC Sabubritatea Valea Nirajului.

Doresc numai un acord de principiu ,ca să pot începe demersurile pentru înfințarea societăți.

Menyhart Balint:cine ar asigura procesul de funcționarea a casei de tineret cu piscină?

Primar:primăria,prin societatea care se va înfința/

Szabo Lorand Laszlo:eu aș înfința în cadrul Primăriei  un compartiment,eventual cu  două persoane ,care să se ocupe cu procesul de funcționare.

Nu văd rostul înființări unei SRL.

Primar:Primăria ,conform prevederilor legale, nu poate angaja personal pentru asigurarea funcționării casei de tineret cu piscină,având stabilit numărul maxim de persoane care ocupă funcții publice și contractuale.

Cred că modalitatea cea mai bună este ca acest serviciu să funcționeze prin SRL.

-         5 –

 

Szabo Lorand Laszlo:nu sunt de acord cu înfințarea unei societăți.

Această activitate poate fi externalizată,cum se face și la mun.Tg-Mureș la complexul de agrement Weekend.

O societate implică  ,angajați,care din ce fonduri vor fi renumerați?

Nu sunt de acord cu înființarea unei societăți.

Krizsan Tibor:atunci cine să administreze această investiție de recreere?

Szabo Lorand Laszlo:Primăria,prin aparatul de specialitate a Primarului.

Primar:cum am mai zis Primăria nu poate angaja personal peste numărul stabilit prin Ordinul Prefectului.

Pentre funcționarea ,la unele posturi este nevoie de personal calificat,cum ar fi de exemplu ,administrator, salvamar,pe care Primăria nu poate angaja.

Și la alte posturi va fi nevoie  să  avem angajați competenți.

Szabo Lorand Laszlo:eu sunt de părere că administrarea trebuie să se facă cu personal propriu.

Nu sunt pentru înfințarea unei SRL.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan  , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   1 (Szabo Lorand Laszlo)

Abţineri:      1 (Menyhart Balint)

Secretar:conform noului Cod Administrativ abțierea înseamnă vot împotrivă.

                   Menyhart Balint:atunci sunt pentru.

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan  Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

                   Szabo Lorand Laszlo:eu nu sunt de acord.

                   Primar:ai mai afirmat acest lucru.Nu este nici o problemă.

                   Dar pentru ca să înțelegi unele lucruri ,văd  că în viitor trebuie să Vă

ajut.

                   Szabo Lorand Laszlo:să lăsăm ajutorul.Nu am nevoie de ajutor.

         Se trece la discutarea punctului cinci din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul  de hotărâre privind organizarea  expoziției ”Expo Agricolă  Acățari-Oktoberfest”.

         Primar:astfel de expoziții agricole au mai fost organizate și în anii precedenți.

         Anul trecut din lipsă de sprijin material ,evenimentul nu a fost organizat.

         Acest eveniment este unul de importanță județeană și nu numai.

         Pentru acest ani există deja sponzori,care vor contribui la desfășurarea în bune condiți a expoziției.

         Data organizării ar fi 11-12 octombrie, poate și 13,iar amplasamentul ar fi Centrul de sport și agrement.

 

-         6 –

 

         Se propune în proiectul de hotărâre ca pentru organizare, să  contribuim prin  punerea la dispoziție a infrastructurii care există la Centrul de sport,respectiv sala de sport,terenul de fotbal,parcările din Centrul de sport,etc.

         Dau citire organizatorilor,care sunt: Consiliul Județean Mureș, Primăria Comunei Acățari, Asociația Prosperitate Rază De Soare, Asociația Szekely Gazdaszervezetek Egyesulete .

            Parteneri sunt: Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș,A.A.M.R - Organizația Mureș, Oficiul Județean de Zootehnie Mureș, Asociația Crescătorilor de Taurine Din Județul Mureș, Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură Mureș

Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine Valea Mureșului,Direcția Sanitar Veterinară și Pentru Siguranța,Alimentelor Mureș, Semtest, Asociația Villa Nostra Roteni Egyesület, Pro Economica și  Red Angus Farm SRL.

         Menționez și sublinez faptul că Consiliul local Acățari nu trebuie să contribuie cu finanțare la organizarea acestui eveniment.

         În consecință în buget nu au fost  propuse sume pentru organizarea evenimentului,toate cheltuielile fiind acoperite din donații și sponzorizări.

         Dacă vor exista donații pentru organizarea acestui eveniment,atunci sumele vor fi cuprinse în buget și la rectificare vor fi aduse la cunoștința consilierilor.

         Vor exista și activități artistice ,pe o scenă care se va închiria,dar costurile vor fi achitate de sponzori și parteneri,fără a influența bugetul local.

         Sper  ca evenimentul să aibă o ținută ridicată .

                   Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand  Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         More Tibor:având în vedere că terenul de fotbal este utilizat de  mai multe echipe,aș avea rugămintea ca pentru întreținerea acestui teren să acordăm o atenție mai mare.

         Am aflat că înaintea unui meci oficial cioburile de sticlă au fost adunate de echipe.

         Irigarea terenului trebuie efectuat mai intens ,având în vedere că starea în care se află terenul în momentul de față nu ne onorează.

         Primar:există un om care se ocupă cu întreținrerea terenului de fotbal.

         Dacă nu se achită de sarcini,trebuie căutat alt om.

         More Tibor:nu doresc să intru în conflict cu nimeni , dar  terenul trebuie să fie cât mai practicabil pentru fotbal.

         Se discută punctul șase din cadrul ordinei de zi, referitoare la discutarea eliberării avizului pentru ”Construire Centru de Tratare și Eliminare Deșeuri Industriale-Parcare aferentă,localitatea Acățari,județul Mureș.

         Secretar:Consiliul județean Mureș solicită  un aviz de oprtunitate  pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru reglementarea urbanistică a investiției ”Construire Centru de Tratare și Eliminare Deșeuri Industriale-Parcare aferentă,localitatea Acățari,județul Mureș.”

-         7 –

 

         Având în vedere că ultimul act pentru aprobarea PUZ-lui pentru lucrarea susmenționată ,este Hotărârea Consiliului local, am considerat că este de interes prezentarea proiectului încă din această fază,având în vedere că investitorul SC Ecologic Recycling SRL,  va avea cheltuieli pentru obținerea diferitelor avize,iar când a obținut pe toate,  s-ar putea ca, Consiliul local să nu aprobe  PUZ-ul,societatea rămânând cu cheltuieli substanțiale,fără rezultat.

         Pentru acest punct din cadrul ordinei de zi au fost invitați la ora 15,00,atât reprezentantul societății,care va prezenta proiectul,cât și propritarii terenurilor  cu care se înveciează terenul unde se dorește realizarea investiției.

         Având în vedere că încă nu au sosit persoanele invitate,la acest punct vom reveni la sfârșitul ședinței.

         Se discută punctul șapte din cadrul ordinei de zi privind Discutarea  stadiului de proiectare a  Planurilor Urbanistice Generale și a Regulamentelor Locale de Urbanism.

         Secretar:într-o ședință precedentă a fost adusă la cunoștința voastră că se lucrează la elaborarea PUG-lui și a RLU-lui.

         În acest sens există încheiat un contract cu o firmă din Cluj-Napoca,care a proiectat multe PUG-uri în județ.

         Elaborarea PUG-lui constă în mai multe faze.

         În prima fază,firma câștigătoare a licitației a inventariat ,pe baza actelor pe care le-am pus la dispoziție, situația actuală a suprafețelor intravilane.

         Harta cu situația actuală a fost  transmisă Instituției noastre.

         Urmează ca din fiecare localitate componentă a comunei să facem grupuri de lucru cu 10-15 persoane,ca aceștia să vină cu propuneri concrete,unde doresc extinderea  terenului intravilan.

         Este foarte important  ca în aceste propuneri să precizeze și zona funcțională,respectiv dacă se dorește zonă industrială, turism,pentru construcții case,etc.

         Aceste propuneri vor fi transmise firmei care va include în PUG propunerile noastre,urmând să elaboreze hărți noi cu aceste propuneri.

         Aceste hărți vor fi retransmise Înstituției noastre,noi având obligația să afișăm pe acestea pentru consultare publică.

         Și în perioada consultărilor, cetățeni pot veni cu propuneri.

         Trebuia avut grijă ca propunerile de extindere   a intravilanului să fie formulate în așa fel încât aceste zone să pot fi electrificate, introdus apă și canalizare,etc.

         Trebuie să stiți că după obținerea tuturor avizelor,care sunt necesare pentru aprobarea PUG-lui,și care nu sunt puține, aprobarea PUG-lui și a RLU se face prin hotărâre a Consiliului local.

         Vă vom ține la curent cu stadiul de proiectarea.

                   Președinte de ședință:dacă cineva are întrebări,interpelări?

         Primar:eu aș avea câteva intervenți.

         Școala gimnazială Acățari a transmis Instituție noastre două adrese,prin care solicită numirea de membrii în consiliul de administrație și în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.

-         8 –

 

         Dacă sunteți de acord ca persoanele care au fost desemnate până în prezent să rămână și în viitor.

         Consilierii sunt în unanimitate de acord cu propunerea Primarului.

         Primar:doresc ca în câteva cuvinte să vorbesc despre manifestarea cultural artistică ”Zilele comunei Acățari”.

         Consider că evenimentul s-a desfășurat în condiții bune,iar ecourile sunt pozitive.

         Câteva cuvinte despre cheltuieli.

         Pentru organizarea evenimentului a fost aprobat 100.000 lei din care s-a cheltuit suma de  70.700 lei.

         Aceste chltuieli vizează plata interpreților,focul de artifici.WC-le mobile,diplome și alte cheltuieli curente legate de organizarea evenimentului.

         Și din această sumă de 70.700 lei  se micșorează  cu 14.000 lei,care s-a aprobat la primul punct din cadrul ordinei de zi și reprezintă sponzorizări.

         O altă problemă pe care doresc să Vă aduc la cunoștința voastră se referă la SMURD Acățari,care ,conform unei prevederi legale,adoptată recent, va fi  preluat de ISU.

         Preluarea cu siguranță va fi benefică Instituției noastre.

         D-ul Szabo Lorand Laszlo s-a adresat Consiliului local cu o solicitare ,rog ca.contabilul să prezinte .

         Fulop Robert:este vorba despre indemnizația de consilier.

         Primar: d-ul Szabo Lorand Laszlo solicitând ca aceasta să fie de 10% din indemnizația primarului și nu 5%,cum este în momentul de față.

         Această indemnizație a fost aprobată prin HCL nr.54/2017 pe baza Legii 153  din 2017, fiind stabilit la 5% din indemnizația primarului,  care reprezintă în jur de 468 lei

         Szabo Lorand Laszlo:consilieri din alte localități din jurului comunei Acățari,inclusiv de la municipiul Tg-Mureș,Consiliul județean au o indemnizație de 10%.

         Secretar:ca consilier se poate venii cu un proiect de hotărâre,iar când va avea toate avizele necesare se poate supune votului Consiliului local.

         Priri Jozsef:am o problemă legată de microbuzul școlar.

         Soferul nu este lăsat în pace de un cetățean,care reclamă faptul că microbuzul oprește în mai multe locuri în satul Corbești pentru a aduna copii care merg la școală la Acățari.

         Propun ca microbuzul să se oprească la un singur loc,ca să se evite neplăcerile.

         Primar:voi discuta acest aspect cu directorul școlii și cu șoferul ,dar trebuie să cunoașteți că microbuzul merge zilnic de trei ori pe zi în satele Corbești și Suveica,care implică costuri destul de ridicate.

         Se discută punctul șase din cadrul ordinei de zi,referitoare la la discutarea eliberării avizului pentru ”Construire Centru de Tratare și Eliminare Deșeuri Industriale-Parcare aferentă,localitatea Acățari,județul Mureș.

 

 

-         9 –

 

         Se invită la ședință d-ul  Imreh Lorand Zsolt,reprezentantul SC Ecologic Recycling SRL,Fulop Sara și Laszlo Dezso în calitate de vecini a parcelei unde se dorește elaborare PUZ.

         Secretar:Consiliul județean Mureș solicită  un aviz de oprtunitate  pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru reglementarea urbanistică a investiției ”Construire Centru de Tratare și Eliminare Deșeuri Industriale-Parcare aferentă,localitatea Acățari,județul Mureș.”

         Au fost invitați vecinii parcelei,având în vedere că și ei trebuie să fie de acord cu realizarea acestei investiți.

         După cum v-am mai spus ,  ultimul act pentru aprobarea PUZ-lui pentru lucrarea susmenționată ,este Hotărârea Consiliului local, am considerat că este de interes prezentarea proiectului încă din această fază,având în vedere că investitorul SC Ecologic Recycling SRL va avea cheltuieli pentru obținerea diferitelor avize,iar când a obținut pe toate,  s-ar putea ca, Consiliul local să nu aprobe  PUZ-ul,societatea rămânând cu cheltuieli substanțiale.

         Imreh Lorand Zsolt:firma noastră momentan funcționează în Ungheni,dar dorim să lărgim sfera de activitate și în satul Acățari,motiv pentru care am cumpărat teren în această localitate.

         Principalul obiect de activitate este prelucrarea deșeurilor industriale și electronice.

         Deșeurile electronice sunt colectate de noi,dezasamblate și ce se poate valorifica,valorificăm.

         Deșeurile industriale sunt deșeuri care se materiale rezultate dintr-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu mai pot fi valorificate direct în realizarea produsului respectiv. Ele pot fi substanțe- textile- materiale- plastic-, uleiuri, etc.

         Din aceste deșeuri realizăm materiale pentru fabricile de ciment,find folosite ca material de încălzire.

         Materialele care nu se pot valorifica sunt transportate la cuptoarele din Slobozia și Timișoara unde sunt arse.

         Puteți veni la firma noastră din Ungheni să vedeți din ce constă această activitate,care nu poluază mediul înconjurător.

         Primar: am invitat aceste persoane din motivul ca să avem o discuție,atât cu reprezentatul societăți,cu vecini, cât și consierii locali,  ca să se prezinte opiniile lor,legat de această investiție.

         Este mai bune să avem o decizie în momentul de față,având în vedere că în cazul în care investiția nu este agreată de vecini și consilieri locali,mai târziu va fi mai greu de oprit,iar investitorul va avea chltuieli,care nu se vor putea recupera.

         Laszlo Dezso:azi aprobăm un lucru,respectiv colectarea și tratarea deșeurilor industriale,dar cine garantează că nu vor fi și altfel de deșeuri.

         De ce trebuie să se transporte deșeurile la Acățari,la marginea satului.

         Fulop Sara:dacă dorim să vindem terenurile vecine,având lângă el o stație de tratare și elimirare deșeuri,cu siguranță prețurile vor fi mult micșorate.

         Cine  ne dă diferența de preț?

 

-         10-

 

         Imreh Lorand Zsolt:proiectul va respecta prevederile legale în protecția mediului.

         Laszlo Dezso:acuma zicem una și poate facem altceva.

         Poate apa infectată va curge pe terenul nostru,astfel pierdem și din prețul terenului,și o să avem pierderi și la producție.

         De ce să se realizeze în Acățari,în vecinătatea zonei de locuit.

         Sunt împotriva investiției și nu voi semna nici un act pentru realizarea acestuia.

         Fulop Sara: și eu la fel.

         Szabo Lorand Laszlo:în zonă există o societate ,care se ocupă cu dezmembrări auto,nu am fost întrebați dacă suntem de acord sau nu cu acestă investiție.

         Uleiul curge pe terenurile învecinate,fără să fie luată vreo măsură de protecție.

         Nici eu nu sunt de acord cu această investiție pentru că primadată să solicită  degetul mic, după aceea va fi nevoie de tot brațul.

         Fulop Sara:noi suntem împotrivă,dar ce se întâmplă în cazul în care consiliul va fi de acord.

         Primar:vom întreba și consiliul local.

         Aici doresc mai mult să aflu poziția consilierilor din satul Acățari.

         More Tibor:nu sunt de acord cu această investiție.

         Magyari Zoltan:nici eu.

         Secretar: Vă mulțumim invitaților pentru participare.

         Participanți părăsesc sala de ședință.

         Primar:ca să nu avem neplăceri ulterioare,doresc să întreb consilieri locali despre acordul ca această investiție să se realizeze.

         Cine este de acord?

         Nimeni.

         Cine este împotrivă?

         12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand  Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

 

 

        

           Nefiind alte  intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte    pentru   participare ,considerând  încheiate   lucrările  şedinţei de azi.

 

 

 

                  Preşedinte de şedinţă

                      Ciatlos György

                                                                                  Secretar

                                                                               Jozsa Ferenc