25 mai 2018

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 2808  din  26 aprilie  2018

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 26 aprilie  2018

 

 

 

  Încheiat azi  26 aprilie 2018  cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

  La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad ,Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

  Lipsește:Nagy Dalma Imola

La ședință participă : Fulop Robert.șef Birou financiar contabil și resurse umane,Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar, Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești.

Primar:salut pe cei prezenți și dau cuvântul d-lui președinte de ședință.

Președinte de ședință: Salut și eu pe cei prezenți. Rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  29 martie  2018.

Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit susmenționat.

Președinte de ședință:supun la vot aprobarea conținutului procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței din din data de 29 martie 2018.

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Președinte de ședință: ordinea de zi pentru şedinţa de azi  cuprinde următoarele puncte:

1.Proiect de hotărâre  privind trecerea unui imobil din domeniul public al  comunei Acățari în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș.

  2.Proiect de hotărâre  privind organizarea manifestări culturale “Zilele comunei Acăţari”.

  - 2 -

  3.Discutarea desfășurării acțiunii de curățenie de primăvare pe raza teritorială a comunei Acățari.

  4.Întrebări,înterpelări.

Nefiind alte propuneri cu unanimitate se aprobă ordinea de zi propusă.

Se trece la discutarea primului punct din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre  privind trecerea unui imobil din domeniul public al  comunei Acățari în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș.

Primar:în proiectul de hotărâre este vorba despre predarea Stației de sortare din satul Gruișor, din domeniul public al  comunei Acățari în domeniul public al judeţului Mureş,respectiv în administrarea Consiliului județean.

Cum v-am realatat de mai multe ori, problema gunoiului este o problemă veche și grea și nu numai în comuna Acățari.

Sperăm ca prin predarea Stație de sortate în administrarea județului , să se rezolve o serie de probleme cu care ne-am confruntat până în prezent.

Trebuie să menționez că, comunele care au câștigat proiecte Phare,legate de deșeuri, după cinci ani,pe baza unei hotărâri a Consiliului local,trebuie să predea județului Stațiile respective.

Pentru acest lucru există reglementare juridică,respectiv  Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,republicată,cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,republicată,cu modificările și completările ulterioare, legi  pe care am în față.

Acest lucru este subliniat și în Contractul de asociere cu ADI Ecolect Mureș.

Săptămâna trecută a fost organizată o ședință la Consiliul județean,unde a participat șeful Biroului financiar contabil,unde aceste aspecte au fost discutate.

La această ședință s-a arătat ca proiectul județean „Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Mures” trebuie să se finalizeze până la sfârșitul acestui an.

Având în vedere că există multe licitații de derulat pentru  finalizarea proiectului județean,timpul este destul de scurt,având în vedere că licitațiile  privind atribuirea sectoarelor diferitelor firme de colectare și transport al deșeurilor  este destul de lungă și complexă.

  Am și o rugăminte către șeful Biroului financiar,respectiv administratorul societății ca în cel mai scurt timp să facă inventarierea bunurilor aflate în administrarea societății SC Salubritatea Valea Nirajului,pentru a putea trece la transferarea acestora la județ.

  În caz că există bunuri amortizate ,deteriorate, sau nefuncționale,acestea trebuie scoase din uz..

  Eu personal ,pe baza informațiilor pe care aveam,  speram ca proiectul județean să înceapă din anul precedent.

Având în vedere că există termen limită pentru proiectul județean,cum v-am arătat mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre.

-  3 –

 

Pentru a nu exista dubii referitoare la legalitatea proiectului de hotărâre vă redau un pasaj din legislație: ”la încetarea obligațiilor asumate de autoritățile administrației publice locale în cauză față de finanțator ,acestea vor fi integrate în proiect ,delegarea gestiunii lor fiind încredințată de consiliile locale  către ADI ”Ecolect Mureș”,cu referire expresă implicit și la Stația de sortare Acățari.

Szabo Lorand Laszlo:se predă și terenul aferent stației de sortare?

Primar:da, se predau bunurile mobile și imobile, care sunt necesare pentru funcționalitatea Stației de sortare.

Szabo Lorand Laszlo:am auzit că la depozitul de la Sâmpaul există unele probleme.

Primar:problema noastră este să adoptăm o hotărâre privind predarea stației de sortare din satul  Gruișor.

Președinte de ședință:supun la vot aprobarea  proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Primar:Nu va fi ușor nici pentru județ punere în aplicare a proiectului județean.

  Pentru contribuali taxa de salubrizare nu va fi mică,mai ales că începând cu anul viitor trebuie aplicată și taxa de mediu,care va fi de 80 lei/tonă.

  Problema gunoiului este o problem mondială.

  Sunt colectate unele deșeuri,cum ar fi pungile de naylon,care nu se pot valorifica,sau sticla pentru care se achită un preț foarte mic la valorificare.

  Se trece la discutarea punctului doi din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul de hotărâre  privind organizarea manifestări culturale “Zilele comunei Acăţari”.

  Primar:cum am făcut și în anii precedenți și în acest an dorim să organizăm manifestarea cultural artistică  ”Zilele comunei Acățari”.

  Doresc numai un acord de principiu,având în vedere că organizarea unei astfel de eveniment necesită timp ,mai ales  datorită faptului că toate licitațile se desfășoară electronic,unde termenele trebuie respectate.

În momentul de față nu discutăm despre finanțarea evenimentului,despre aceasta vom discuta după luna iunie,când legea permite prima rectificare de buget și după ce vom vedea dacă proiectul depus  pentru organizarea evenimentului va fi evaluat,sper ca în luna mai.

Prin proiectul de hotărâre v-am propus ca să fiți de acord în principiu cu organizarea evenimentului ,ca să facem primi pași în acest sens, iar prin Dispoziția primarului să fie numită  o comisie ,care să se ocupe cu organizarea evenimentului.

Referitor la achizițiile publice,doresc să Vă aduc la cunoștință că a fost angajată o persoană,care să se ocupe  cu aceste atribuții.

-  4 -

  Curtea de Conturi la precedentul control a arătat că nu este legal ca șeful Biroului financiar contabil să se ocupe cu achizițiile publice.

Noi ,prin această angajare, nu am făcut altceva decât am respectat legislația în vigoare.

Doresc să aprobați proiectul de hotărâre ca să pot nominaliza comisia,ca aceasta să activeze.

Mehyhart Balint:pentru organizarea evenimentului în anul precedent au fost alocate din buget două miliarde  lei, suma ce sa câștigat prin proiect și plus sponzorizări.

Doresc ca după derularea evenimentului  primarul să prezinte o informare  despre cheltuieli.

Primar:așa știu că  v-am informat în mare despre modul de cheltuială a acestor sume,inclusiv despre suma câștigată din fonduri europene.

Nu trebuie uitat că am primit delegația numeroasă a 12 localități înfrățite.

Menyhart Balint:eu nu am auzit astfel de informare.Nu doresc o prezentare amănunțită,ci una în linii mari.

More Tibor:cine va face parte din comisia de organizare?

Primar:comisia va fi nominalizată prin Dispoziția Primarului.

  Se trece la discutarea  punctului trei înscris pe ordinea de zi referitoare la  discutarea desfășurării acțiunii de curățenie de primăvare pe raza teritorială a comunei Acățari

Primar: Aștept mai multă implicare din partea consilierilor locari în ceea ce privește desfășurarea curățeniei de primăvară, fiindcă ei cunosc mai bine pe fiecare cetățean și ar putea ajuta de domnul viceprimar.

Viceprimar: Lucrăm cu 6 lucrători sociali, aștept ajutor din partea consilierilor locali. În localitățile  Gruișor și  Acățari am desfășurat lucrări de erbicidat.

Szabo Lorand: Sesizez faptul că sunt unele tronsoane unde lucrările de erbicidat au fost făcute deficitar, aici mă refer și la locurile publice - în spatele Căminului Cultural de exemplu.

Primar: În jurul  Instituțiilor publice curățenia este în regulă, de exempu în jurul poliției noi am făcut curățenie, nu am căutat proprietarii cu toate că nu era în competența noastră.

 

 

 

  Nefiind  alte intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte  pentru  participare ,considerând  încheiate  lucrările  şedinţei de azi.

 

  Preşedinte de şedinţă

    Ciatlos Gyorgy  Secretar

  Jozsa  Ferenc