07 august 2018

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 4596  din  26 iulie  2018

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 26 iulie  2018

 

 

 

  Încheiat azi  26 iulie  2018 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

  La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor ,Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

  Lipsesc: Horvath Arpad, Pecsi Domokos

La ședință participă : Fulop Robert,șef birou financiar contabil și resurse umane, Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar ,Simon Maria Aranka,delegat sătesc Stejeriș,  Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești.

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  28 iunie  2018.

  Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit.

  Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din 28 iunie 2018.

Pentru  : 11 (Ciatlos Gyorgy , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor ,Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi pentru şedinţa de azi care cuprinde următoarele puncte:

  1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

  2.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II, anul 2018.

  3.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 21  din 29 mai 2018 a Consiliului local Acățari, privind punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente,a unor suprafeţe de teren forestier în vederea implementării unui proiect din fonduri europene.

  -2 -

  4. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului local al UAT Acățari pentru implementarea și realizarea  proiectului Creşterea gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

  5.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local de dare în folosință cu titlu  gratuit a Bazei sportive Acățari către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub.

  6.Discuții legate de organizarea manufestării cultural artistice ”Zilele comunei Acățari”

  7.Întrebări,înterpelări.

  Președinte de ședință:vă rog să votăm ordinea de zi propusă.

Pentru  : 11 (Ciatlos Gyorgy , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor ,Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi  referitoare proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

  Fulop Robert:rectificarea de buget se referă în principal  la două puncte,unul  se rereră la cheltuielile de salarizare a asistenților personali,iar a doua la includerea unei sume pentru începerea demersurilor pentru  întocmire PUG.

  La cheltuielile de salarizare a asistenților personali este propusă suma de 66.000 lei din care 45.000 subvenții din bugetul statului,iar 21.000 lei sunt din bugetul local.

  Pentru începerea demersurilor pentru  întocmire PUG a fost propusă suma de 20.000 lei.

  Menționez că valabilitatea PUG-lor expiră la 31.12.2018,iar pentru a putea prelungii valabilitatea acestora este nevoie să fie începute demersurile pentru  întocmirea lor.

  Mai sunt și alte modificări în buget între capitole,respectiv la   capitolele la care a fost prevăzut mai mult,sau sumele prevăzute  nu a fost cheltuite din diferite motive suma initial prevăzută  se micșorează și se suplimentează capitolele unde există deficit,  pentru a putea funcționa și continua lucrările de investiții.

  Menționez că rectificarea efectivă este de 86.000 lei.

  Primar:referitor la PUG subliniez cele afirmate de contabilul șef ,referitoare la valabilitatea acestora,respective că expiră în acest an.

  Fără PUG valabil nu se pot elibera certificate de urbanism și autorizații de construire,motive pentru care trebuie început procedura de eliberare a nourilor PUG-uri.

  Menționez  că în luna martie a.c. am adoptat o hotărâre prin care s-a aprobă  inițierea demersurilor  de actualizarea a Planului Urbanistic General  pentru localităţile componente ale  comunei Acăţari  și  declanşarea procedurii de achiziţie a serviciului de actualizare a Planului Urbanistic General şi RLU pentru localităţile componente ale comunei Acăţari,fără a fi introdus vreo sumă în buget.

 

-  3 -

  La sfârșitul ședinței doresc să Vă prezint o evaluare a realizărilor primului semestru a anului curent.

Szabo Lorand Laszlo:dacă se cunoștea faptul că valabilitatea PUG-lor expiră la  sfârșitul anului,de ce nu am cuprins sume în bugetul inițial?

  Fulop Robert:necesarul de fonduri  pentru eliberarea PUG-lor a fost solicitat de mai multe ori de către Consiliul județean,acest lucru s-a întâmplat  și în acest an.

  Am sperat că,Consiliul județean  va  aloca Consililor locale fonduri pentru eliberarea PUG-lor.

  S-a observant că aceste sume sunt acordate Consiliilor locale , care au început demersul de eliberare a PUG-lor din fonduri proprii,motiv pentru care se propune această sumă la prezenta rectificare.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 11 (Ciatlos Gyorgy , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor ,Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului doi din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II, anul 2018.

  Fulop Robert:conform legislației contul de execuție pugetară trebuie aprobat la sfârșitul fiecărui trimestru.

  Principalele indicatori sunt: 

  1. Bugetul Local:

-  total venituri:  4.153.028  Lei

-  total cheltuieli:   2.674.549 Lei

-  Rezultatul exercitiului   1.478.479  Lei

Secțiunea de funcționare:

-  venituri:   4.123.028 Lei

-  cheltuieli:  2.659.828 Lei

-  Rezultatul exercitiului SF:  1.463.200 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-  Venituri:     30.000 lei

-  Cheltuilei:   14.721 lei

-  Rezultatul exercitiului SD:   15.279 lei

  1. Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-  Venituri SF:     100.239  Lei

-  cheltuieli:     80.415  Lei

-  rezultatul exercitiului:   19.824   Lei

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 11 (Ciatlos Gyorgy , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor ,Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

 

  - 4 –

 

  Se trece la discutarea punctului trei înscris pe ordinea de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 21  din 29 mai 2018 a Consiliului local Acățari, privind punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente,a unor suprafeţe de teren forestier în vederea implementării unui proiect din fonduri europene.

  Secretar:punctele trei și patru din cadrul ordinei de zi au legătură între ele.

  În ședința din luna mai ,Consiliul local al comuneiAcățari a aprobat prin HCL nr.21/29.05.2018 Punerea la dispoziția Asociației Microregiunea ValeaNirajului-Nyaradmente, a unor suprafeţe de teren forestier, cu suprafaţa de 54000 mp, teren situate în U.P.VIII Gălățeni, u.a. 87A, 88E și 15I după Amenajamentul silvic învigoare, destinate realizării unor lucrări de îngrijire în terenuri forestiere, în ariile protejate Natura2000 ROSPA0028 și ROSCI0297, prin proiectul„Creşterea  gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prinmăsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”, ce urmează a fi depus  spre  finanțare  prin POIM Axa Prioritară 4Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii  aerului  şi decontaminare a siturilor poluate  istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie  şi conservare  a biodiversităţii  prin  măsuri de management adecvate şi  refacerea  ecosistemelor  degradate”.

  Această Hotărâre a fost notificată de Instituția Prefectului-jud.Mureș,solicitând  reanalizarea,completarea,modificarea  sau  revocarea a actului susmenționat.

  Principalele  astecte  vizte se referă la:

  1.Formularea ”se aprobă  alocarea a 54000 mp” nu este în  concordanță cu prevederileLegii nr.213/1998 și a Codului Civil.

  Este menționat că în conformitate cu actele susmenționate  bunurile din domeniul privat pot fi date în administrație,în folosință cu titlu gratuit sau concesionate.

  2.Conform Codului civil  bunurile  proprietatea  publică se acordă cu titlu gratuit,în  favoarea  instituțiilor de utilitate  publică.

  Din documentația care a stat la baza  adoptării HCL nr.21/2018 nu rezultăcă  Asociația  Microregiunea  Valea  Nirajului-Nyaradmente  este de utilitate  publică.

  3.Din documentația care a stat la baza  adoptării HCL nr.21/2018 nu rezultă că au fost  respectate  prevederile  amenajamentului silvic.

  Din motivele susmenționate se propune revocarea HCL nr.21/2018 și adoptarea unei hotărâri privind  acordul Consiliului local al UAT Acățari pentru implementarea  proiectului „Creşterea gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”,care este punctul patru din cadrul ordinei de zi.

  În consecință nu se va folosii formula ”se aprobă alocarea” ci  acordul Consiliului local cu privire la implementarea unui proiect.

 

 

  - 5 –

  Primar:primarul și secretarul UAT-lor ,în număr de zece,care au adoptat astfel de hotărâri au fost convocați la Instituția Prefectului-jud.Mureș,unde cele prezentate de secretar au fost aduse la cunoștința UAT-lor,totdată gâsind și formularea corectă ca  hotărârea să poată fi considerat legală.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre,privind revocarea HCL nr.21/2018.

Pentru  : 11 (Ciatlos Gyorgy , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor ,Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Președinte de ședință: supun la vot proiectul de hotărâre  privind  acordul Consiliului local al UAT Acățari pentru implementarea și realizarea  proiectului „Creşterea gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate.

Pentru  : 11 (Ciatlos Gyorgy , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor ,Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului cinci din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre  privind acordul Consiliului local de dare în folosință cu titlu  gratuit a Bazei sportive Acățari către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub.

  Secretar: Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi  Napsugar Sport Klub s-a adresată Consiliului local Acățari cu o cerere prin care solicită acordul Consiliului local de dare în folosință cu titlu gratuit a Bazei Sportive Acățari pentru desfășurarea competiției sportive,respectiv campionat de fotbal liga IV.

  În conformitate cu  Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice ” Cluburile sportive trebuie să facă şi dovada că pot folosi un stadion de fotbal omologat, ……. calitate de proprietar, coproprietar sau chiriaş, în aceeaşi localitate în care clubul îşi are sediul social, jocurile oficiale ale echipei urmând să fie programate pe terenul  respectiv”.

  Szabo Lorand Laszlo:acordul de dare în folosință se referă și la antrenamente.

  Secretar:Da,atât pentru echipa de seniori cât și junior.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru  : 10 (Ciatlos Gyorgy , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  1 (More Tibor)

 

 

  - 6 –

  Primar:nu am dorit să fac  obsrvații înainte de vot,pentru a nu influența aceasta,dar trebuie să menționez că dare în folosință a Bazei sportive pe bază de HCL trebuie să fie și o  învățătură.

  Totdeauna am susținut că bunurile proprietate publică trebuie date la solicitări scrise și să fie respectate Regulamentele de funcționare a acestora,cum este prevăzut și pentru dare în folosință a Bazei sportive.

  Totodată activitățile ce se desfășoară trebuie  să se facă pe baza unui program.

  Regulamntul de funcționare a bazei sportive trebuie să fie în concordață cu Regulamentul de Organizare a Ativității Fotbalistice.

  Aici mă refer și la căminele culturale și la alte bunuri ,a căror dare în folosință  trebuie să se facă în formă scrisă ,unde să fie stipulate răspunderile părților.

  Mă cert cu cei care doresc închirierea acestora,pentru respectarea acestui principiu.

  Vă rog să aduceți la cunoștința cetățenilor cele susmenționate.

  Se discută punctul șase din cadul ordinei de zi referitoare la discuțile legate de organizarea manufestării cultural artistice ”Zilele comunei Acățari”.

  Primar:având în vedere că este mai puțin de o lună până la acest eveniment,doresc să Vă informez despre stadiul cu privire la organizare.

  Nu este primul eveniment de acest gen pe care organizăm,iar achizițiile necesare organizării  sunt efectuate în procent de 85-90%.

  După cum ați văzut la proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului ,pentru organizarea evenimentului nu am solicitat sume în plus,încerăm să ne bazăm la  ajutorul firmelor,consilierilor,angajaților din aparatul de specialitate al Primarului.

  Având în vedere că luna august este unul al concedilor,iar evenimentul se suprapune cu un alt eveniment din Ungaria este destul de greu să organizarea unui eveniment de calitate.

  În fiecare an am dorit să introducem o noutate în organizarea evenimentului.

  În acest an noutatea ar fi sărbătorirea cuplurilor care au avut oficierea căsătoriei acum cincizeci de ani și sunt în viață.

  S-a făcut déjà inventarierea acestori cupluri,iar evenimentul de sărăbtorire a lor ar avea loc la deschiderea oficială,în fața Primăriei Acățari.

  În timp polios tot evenimentul s-ar desfășura în sala de sport.

  Vă arăt  invitațile executate pentru invitația acestor cupluri.

  Doresc să menționez că înainte de acest eveniment vom mai avea o ședință de Consiliu local,pe care intenționez să planific în căminul cultural din satul Gruișor,pentru a putea vedea la fața locului lucrările de modernizare efectuate la acest imobil.

  Invitațile pentru personalitățile care vor fi invitate,respectiv pentru localitățile înfrățite au fost déjà trimise.

  Având în vedere că avem douăsprezece localități înfrățite nu va fi ușor rezolvarea cazarea și hrănirea acestora ,dar sperăm să rezolvăm și această problemă.

  Încă nu cunosc cu exactitate numărul oaspeților,dar din informațile pe care le-am vom fi cam cât și în anul precedent.

 

  -  7 –

  Cortul pentru hrănirea oaspeților va fi amenajat în locul unde a fost și anul trecut,iar condițiile de intrare în cort sunt ca și în anul precedent,respectiv 200 lei pentru o singură persoană și 350 lei pentru două persoane.

  La plata acestor sume persoanele în cauză vor primi chitanță,pe care va fi trecut că suma se acordă cu titlu de  sponzorizarea evenimentului.

  Intrarea în acest cort nu este obligatoriu.

  Referitor la gătit gulaș,doresc ca și în anii precedenți,fiecare localitate a comunei să  gătească o oală de gulaș.

  Am participat la multe evenimente de acest gen,iar aproape în toate localitățile gătitul gulașului face parte din program.

  Angajații Primăriei vor gătii două oale ,ca să contribuie la soluționarea prânzului pentru ziua de sămbâtă.

  Totodată Vă rog, ca în limita posibilității ,să contribuți și cu țuică de prune, doi litri ,dacă se poate,având în vedere că din această băutură se consumă mult,atât la primirea oaspeților cât și la diferite evenimente.

  Unele delegații sosesc mai repede,alții pleacă mai târziu ,iar țuica prinde foarte bine.

  O să avem sponzorizare și din partea firmelor ,pe bază de contract de sponzorizre,cu chitanță,cum este legal,iar numele firmelor voi aduce la cunoștința voastră în ședința viitore de la Gruișor.

  Cazarea ospeților încerăm să rezolvăm în mare parte  la hotelul Vector,unde se va servi și micul dejun pentru respectivii.

  În satul Vălenii doresc ca în cursul zilei de sămbâtâ să fie inaugurate casa de tineret și terenul de sport multifuncțional,eveniment la care Vă aștept pe toți.

  Rog pe cei doi consilieri din această localitate să rămână după ședință ca să putem discuta programul acestei activități.

  După inaugurare ne intorcem la  baza sportivă din Acățari  pentru gătit gulaș.

  Duminică dimineața cu delegațiile satelor infrățite ne-am deplasa în satul Roteni,la parcul înfrățiri,având în vedere că din delegațiile vor face cu siguranță parte persoane care nu au văzut acest parc.

  Ar fi frumos ca toate delegațile să meargă împreună,primirea și găzduirea  acestora urmând să realizeze comunitatea din această localitate.

  Timpul petrecut aici nu ar fi lung,urmând ca delegațiile să aibă program liber pentru a putea vizita locurile pe care doresc.

  O să rog delegațile care urmează să facă un drum mai lung și se vor întorce mai târziu ,să anunțe acest lucru,ca prânzul să fie comandat numai pentru persoanele care vor fi prezenți la aceea oră.

  Începând cu ziua de luni, vom începe distribuția afișelor,afișe a cărui model puteți vedea  și acum.

  Vă rog ca țuica de prune să fie predate d-lui More Tibor,care face parte din comisia de organizare a evenimentului, pentru a evita introducerea acestuia în Instituție.

  Dacă nu aveți întrebări,noi vom continua pregătirile,care necesită o muncă susținută ca totul să iasă ca la carte.

   - 8 -

 

  Primar:având în vedere că primul semestru este aproape trecut,doresc să Vă relatez stadiul proiectelor  care au fost discutate la începutul anului.

  1.Canalizarea

  Cum cunoașteți aici avem un proiect,care prevede construcția  stației de epurare și a  conductei principale.

  La acest proiect am realizat și etapa următoare,care se referă la proiectul de conectare a  caselor de locuit la conducta principală,proiect pe care am adus la această ședință și pe care puteți consulta.

  Trebuie să menționez că la elaborarea acestui proiect am întâmpinat greutăți,având în vedere că există foarte multe întabulări greșite.

  Proiectul inițial depus este considerat eligibil, dar  încă nu este finanțat.

  Licitațile pentru lucrările de canalizare decurg  greu și cu întârzieri,dar prin documetația de conectare  a imobilelor la conducta principală noi vom fi gata pentru derularea în timp scurt a acestei lucrări.

  2.Terenul de sport multifuncțional din satul Vălenii.

  Lucrările la această investiție au fost începute, conform graficului de execuție a lucrărilor ar trebui finalizate până 20 august,dar  eu am solicitat să finalizeze până la data de 15 august.

  Despre această lucrare nu Vă spun tot,dar peste nu mult timp o să vedeți că va fi o realizare impecabilă.

  3.Grădiniță cu program prelungit și școala  general clasele I-IV din satul Acățari.

  Am adus numai o parte din această documentație,având în vedere că restul documentației se află la experți pentru vizare.

  Trebuie cunoscut că numărul experților este destul de redus,proiectul în momentul de față fiind la un expert din Cluj-Napoca.

  Firma proiectantă ne-a informat ( se citește adresa primită prin e-mail) , că documentația este predată la un verificator de proiect,sperând că săptămâna viitoare vom intra în posesia acestuia.

  După viza experților  documentația va fi înaintată Consiliului județean pentru avizul Arhitectului șef în vederea eliberării autorizației de construire.

  Având în vedere că lucrarea este licitată după obținerea autorizației vom putea începe lucrarea.

  4.La aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli au existat unele păreri contradictorii dacă să se aprobe pentru satul Găiești suma de 50.000 lei pentru începerea demersurilor de întocmire a unui proiect,având ca obiect construirea unei cămin cultural multifuncțional.

  Din suma susmenționată a fost efectuată întabularea terenului, și s-a întocmit unui proiect.

  În momentul de față,având în vedere că proiectul se află la Consiliul județean, Vă pot arăta un proiect ansamblu,care cuprinde în afara căminului cultural,parcări , spațiu de joacă,alte spații cu scop comunitar,etc.

  Poate proiectul nu va fi finanțat foarte curând ,dar este bine să avem,ca atunci când vor exista finanțări pentru cultură să poată fi depusă.

  - 9 -

  Menyhart Balint:când a fost aprobată suma de 50.000 pentru acest proiect?

  Secretar:la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,care a fost aprobată pe capitole, este adevărat că la capitolul cultură au existat două abțineri,unul fiind al d-lui consilier Menyhart,dar capitolul a fost votat de ceilalți consilieri.

  Menționez că la votarea per ansamblu a bugetului de venituri și cheltuieli au existat tot  două abțineri,dar asta nu însemnă  că actul  nu produce efecte juridice,fiind votat de majoritatea consilierilor,existând cvorumul necesar și fără aceste  abțineri.

  Primar:eu consider că este mai bine să lăsăm trecutul și să ne concentrăm la viitor.

  Ar trebui să veniți cu propuneri,ca până  la aprobarea bugetului pentru anul viitor să se cristalizeze proiectele pe care dorim să le susținem.

  În satul Acățari este lipsă de teren proprietatea comunei și va fi greu să începem de exemplu procedura pentru construirea unui cămin cultural.

  Trebuie să ne gândim la eventual schimb de teren,cumpărare de teren,având în vedere că există  imobile de vânzare.

  More Tibor:locul căminului cultural în satul Acățari este pe amplasementul din centrul satului unde este momentan școala primară și căminul cultural.

  Dacă s-ar demola aceste construcții ar fi spațiu suficient pentru un nou cămin cultural

  Locul căminului în Acățari este în centru și nu undeva la marginea satului.

  Szabo Lorand Laszlo:școala primară în imobilul respectiv nu mai funcționează .

  Primar:dacă se dorește  acest amplasament eu nu am nimic împotrivă.

  Totuși trebuie să remarc că odată cu modernizarea  intersecției,amplasarea  semnalizatoarelor rutiere,trecerilor de pietoni și văzând circulația intensă din această intersecție nu știu dacă este cel mai bun amplasament.

  Trebuie să întrebăm specialiști în domeniu,având în vedere că un aviz de la drumuri va fi cu siguranță  necesar.

  Trebuie să punem una peste alta proiectul de modernizare a intersecției și proiectul de construir a unui nou cămin.

  Vă rog să veniți cu propuneri,pentru a putea fi discutate și propuse în bugetul anului viitor.

 

 

 

  Nefiind  alte intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte  pentru  participare ,considerând  încheiate  lucrările  şedinţei de azi.

 

 

  Preşedinte de şedinţă

   Veres Gaspar Ervin

 

  Secretar

  Jozsa  Ferenc