23 ianuarie 2018

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

Nr. 7634  din  27 decembrie   2017

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 27 decembrie  2017

 

 

  Încheiat azi  27 decembrie  2017 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

  La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad ,Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos, Pecsi Domokos , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

La ședință participă : Fulop Robert.șef Birou financiar contabil și resurse umane,Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar, Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș .

Lipsește: Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești.

Primar:salut pe cei prezenți.

Aceasta este ultima ședință din acest an și doresc să felicit pentru prezență.

Singurul care lipsește este Piri Jozsef,delegatul sătesc de la Corbești,care m-a anunțat că nu poate participa.

Ca în fiecare an la sfârșitul ședinței o să fac o mică prezentare,care va cuprinde mai multe aspecte.

În ședința trecută era vorba că vom face această ședință la început de lună,dar am așteptat unele modificări legislative.

Avem multe puncte înscrise pe ordinea de zi,primul fiind alegerea președintelui de ședință.Vă rog faceți propuneri.

Veres Gaspar Ervin:propun pe d-ul Krizsan Tibor.

Primar:doresc să Vă aduc la cunoștință că Regulamentul de funcționare prevede că o persoană poate să fie președinte de ședință numai odată pe an.

După cunoștințele mele d-ul Krizsan Tibor este mebru în Comisia buget finanțe,iar având în vedere că în ședința de azi și în cele apropiate vom discuta mult despre taxe și buget,cred că propunerea este justă.

Cine este pentru?

Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

 

 

-  2 –

 

Președinte de ședință:în cursul lunilor de vară,datorită ocupației,nu pot participa la toate ședințele,în lunile de iarnă fiind acasă pot să mă achit de această sarcină.

Rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  28 noiembrie 2017.

  Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit,în consecinţă  acestea se aprobă cu unanimitate .

  Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi pentru şedinţa de azi care cuprinde următoarele puncte:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2017- februarie 2018 .

  2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei nr. 299 din 04 decebrie 2017 a Primarului comunei Acățari , pentru rectificarea Bugetului Local a Comunei Acăţari pe anul 2017

  3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizări excedentului bugetar al anului 2017.

  4. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizări excedentului bugetar al  anului 2017 al bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii.

  5. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare și secțiunii de funcționare.

  6. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de funcționare a instituțiilor finanțate integral din venituri proprii.

  7.Proiect de hotărâre privind ocuparea domeniului public pentru lucrarea  ”Modificare Soluție de Alimentare SRS Acățari, jud.Mureș ”.

  8.Proiect de hotărâre  privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2017 din fondul forestier proprietatea publică al comunei  Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producţie 2017.

  9.Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator a d-nei Paizs Sarolta la SC Salubritate Valea Nirajului SRL.

10.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a  autogunoierului Special Truck Volvo, tip:FM/FH 6X2PR 8.0+VDK WASTE SYSTEM, Puscher 2000, nr. șasiu:YV2JHCOC25A602379,primită prin donație de la  Gemeentelijk Murgești Comite Kasterlee-Lichtaart-Tielen,Belgia societății SC Saubritate Valea Nirajului.

  11.Proiect de hotărâre  privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2018

  12.Întrebări,interpelări.

  Primar:am două propuneri:

  1.La punctual doi,privind validarea Dispoziției nr.299 din 4 decembrie 2017 să fie inclusă și validarea Dispoziției nr.325 din 21 decembrie.

 

  - 3 -

  2.Punctul șase privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de funcționare a instituțiilor finanțate integral din venituri proprii să fie retrasă de pe ordinea de zi.

  Cu aceste propuneri se aprobă cu unanimitate se aprobă ordinea de zi.

  Se trece la discutarea punctului doi din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului comunei Acățari nr.217/2017 și Dispoziției nr.325/2017.

  Fulop Robert:conform Deciziilor AJFPM nr.31185/2017 și nr.32956/2017, privind retrimestrializarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,a fost alocat pentru comuna Acățari suma  în valoare de 186.000 lei, pentru achitarea salarilor la capitolul învățământ  și plata sumelor câștigate prin Decizii ale Instanțelor ,rămase definitive

Având în vedere caracterul urgent a rectificări bugetului local,  în vederea achitării contribuților aferente salariilor cadrelor didactice, respectiv a drepturilor salariale câștigate prin Decizii definitive ale Instanțelor, s-a rectificat bugetul de venituri și cheltuieli prin Dispoziţia  Primarului nr.317 din  4 decembrie 2017 și Dispoziția Primarului nr.325 din 21 decembrie 2017, cu următoarele sume:

-Sau majorat veniturile  trimestrului IV la capitolul 11.02.02 cu suma de 186.000  lei

- Sau majorat cheltuielile trimestrului  IV la capitolul 6502 cu suma de  186.000 lei

Conform art.2 din Dispoziţie ,aceastea  se vor supune  validării  în prima şedinţă a consiliului Local Acăţari,motiv pentru care sa propus proiectul de hotărâre.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se discută punctul trei din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizări excedentului bugetar al anului 2017.

  Fulop Robert: acest proiect de hotărâre,care se propune în fiecare an,este propus pentru a putea începe anul  financiar  2018.

  Având în vedere că la început de an nu există încasări care să acopere cheltuielile secțiunii de funcționare-în special cheltuielile de personal,dar nu numai- se propune aprobarea utilizării excedentului anului 2017, pentru finanțarea golurilor temporare de casă a începutului anului 2018.

Ca și în anii precedenți suma propusă este de  300.000 lei.

  Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017,prevâd acest lucru,fiind nevoie  de o Hotărâre de consiliul local pentru a putea utiliza această sumă.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

 

-  4 –

 

Se trece la discutarea punctului patru privind  proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizări excedentului bugetar al  anului 2017 al bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii.

  Fulop Robert: proiectul de hotărâre este identic cu cel precedent , numai că se referă la instituțile finanțate din venituri proprii.

Este vorba despre cultură,echipa de muncitori,etc.

Pentru a putea începe anul viitor suma propusă este de 40.000 lei.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se discută punctual cinci din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare și secțiunii de funcționare.

  Fulop Robert:conform normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017,este necesar reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din aceasta în cursul anului 2017,pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare.

  În urma reîntregirii excedentului,secțiunea de dezvoltare va avea un deficit de 49.954,05 lei.

  În situația în care secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit,consiliile locale au obligația de a aproba prin hotărâre,acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare.

  Szabo Lorand Laszlo:această sumă există.

  Fulop Robert:da.Este cum ai pune bani dintr-un buzunar în altul.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului șapte din cadul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind ocuparea domeniului public pentru lucrarea  ”Modificare Soluție de Alimentare SRS Acățari, jud.Mureș.

  Secretar: Initierea proiectului de hotarare s-a facut ca urmare a adresei SC Montrepcom SRl,pentru Delgaz Grid SA, înregistrată la Primăria comunei  Acățari sub nr. 7502 din 12 decembrie 2017, prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre pentru atribuirea în folosință gratuită a unui teren aparținand domeniului public al comunei Acățari, în lungime de 265 m.

La capitolul necesitatea și oprtunitatea investiției este menționat: din cauza vechimii conductei existente din OL,izolație deteriorată,montaj necorespunzător s-au constat numeroase defecte la conducta care alimentează SRS-ul din Acățari,care este pozat pe proprietăți private.

 

 

-  5 -

Pentru asigurarea în condiții optime a punctelor de consum din localitatea Acățari este necesară înlocuirea conductei de gaz din oțel cu polietilenă și pozarea ei pe domeniul public.

Prioritatea după care se pozează conducta este:zonă verde,macadam,trotuar din dale beton,carosabil.

Conducta va fi pozată exclusiv pe domeniul public,iar un SRS din central satului va fi dezactivat.

Prin executarea acestei lucrări nu se vor prejudicia construcțiile,instalațiile și utilitățile din zonă și nu se vor produce surse de poluare.

  Pentru această lucrare a fost emisă Certificatul de Urbanism nr.52 din 5 decembrie 2017,pe baza  Avizului  Arhitectului  șef al județului Mureș,în care la avize se solicit HCL pentru  ocuparea  domeniului public.

  Szabo Lorand Laszlo:este un lucru bun dacă sistemul de gaz  este scos în afara localității.

  Primar:este un lucru bun ,iar lucrarea se face exclusiv din fondurile Delgazului.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se discută punctul opt din cadrul ordinei de zi referitoare la proiect de hotărâre  privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2017 din fondul forestier proprietatea publică al comunei  Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producţie 2017.

  Secretar: În anul 2017,prin Hotărârea Consiliului local Acățari,pe baza  actelor de punere în valoare  a fost aprobat exploatarea unui volum de  398 mc,care ulterior a fost majorat cu 12 mc.

  Ocolul Silvic Tg-Mureș,prin actul de punere în valoare nr.1042509-MS-9361572 a suplimentat această cantitate cu 15 mc lemn de foc,care reprezuntă un număr de 1.100 arbori.

  Practic este vorba de arbori cu dimensiuni foarte mici.

  Primar:am avut discuții cu reprezentanți Ocolului Silvic TG-Mureș.

  Cei 15 mc de lemn de foc se obține din curățirea unei porțiuni de pădure,nefiind practic vorba despre lemn de foc de calitate.

  Această cantitate trebuie exploatat încă în acest an.

  Trebuie să Vă aduc la cunoștință că amenajamentul silvic al comunei Acățari a expirat,ceea ce însemnnă că anul viitor,cel puțin până la elaborarea amenajamentului ,la care se lucrează déjà,nu vor fi aprobate tăieri de masă lemnoasă.

  În proiectul de hotărâre este vorba despre o cantitate foarte mică,compus din lemne cu diametru foarte mici,dar procedura de exploatare trebuie respectată.

  Pecsi Domokos:trebuie luat legătura cu o firmă specializată care să execute această operațiune de curățire.

  Menyhart Balint:cunosc această problemă,fiind vorba de o lucrare din satul Văleni.

 

 

-  6 –

Vor exista practic 15 grămezi de lemne care vor trebui valorificate.

Un om de la o firmă specializată ,cu două trei ajutoare , poate să execute foarte repede această lucrare.

După discuții se ajunge la concluzia ca prețul de pornire la licitație să fie de 20 lei/mc.

Primar:propun ca această cantitate să fie folosită la Școala generală din satul Corbești sau persoanelor nevoiașe.

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre,cu modificările propuse.

Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului nouă privind proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator a d-nei Paizs Sarolta la SC Salubritate Valea Nirajului SRL.

  Secretar:după cum cunoașteți administratorul societății,d-ul Berei Sandor se află în concediu medical încă din  luna februarie,motiv pentru care la această societate a fost numit un alt administrator.

  Numirea acestuia s-a efectuat până la date de 31.12.2017.

  Având în vedere că nici o societate nu poate funcționa fără administrator,în proiectul de hotărâre se propune  prelungirea mandatului de administrator al persoanei a cărei numire a expirat,mai ales și datorită faptului că din informațile pe care le avem d-ul Berei Sandor,urmează să se pensioneze medical.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se discută punctual zece din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a  autogunoierului Special Truck Volvo, tip:FM/FH 6X2PR 8.0+VDK WASTE SYSTEM, Puscher 2000, nr. șasiu:YV2JHCOC25A602379 societății SC Saubritate Valea Nirajului SRL.

  Secretar:după cum cunoașteți comuna Acățari a primit prin donație de la  Gemeentelijk Murgești Comite Kasterlee-Lichtaart-Tielen,Belgia o autogunoieră ,care prin hotărâre de consiliu local a fost inclusă în domeniul privat al comunei Acățari.

  Prin proiectul de hotărâre se propune ca această mașină să se transmită în mod gratuiut în folosința societății SC Saubritate Valea Nirajului SRL, în scopul colectării șa transportul gunoiului.

  Practic comuna Acățari  poate să  utilizeze  această autospecială numai prin această societate.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

-  7 –

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului unsprezece cu privire la proiect de hotărâre  privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2018.

  Secretar: față de Codul fiscal vechi –Legea nr.571/2003- noul Cod fiscal Legea Nr. 227 din 8 septembrie 2015  conține unele noutăți,cum ar fi:clasificarea clădirilor - clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea; clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii-

  Calculul impozitului pe clădire se datorează în funcție de tipul clădirii,în funcție de proprietar-persoană fizică/juridică.

  La terenuri intravilane  nu se mai  face distincție între terenuri cu construcții în suprafață de până 400 mp  și terenuri de altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 mp, unde calculul impozitului să făcea diferențiat.

  Pentru stabilirea fiecărui taxă sau impozit se folosesc  cote determinate în noul cod fiscal.Aceste cote sunt cuprinse într-un interval ,care este stabilit de Consiliul local.

  De exemplu  pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. 

    Cota propusă în proiectul de hotărâre este 0,1 % ,cum a fost și în anul precedent.

  Atributul Consiliului local este de a determnina fiecare cotă în parte,la fiecare categorie de impozit/taxă.

  Se prezintă Consiliului local la fiecare categorie de impozit/taxă,cota propusă pentru anul 2018 ,cu mențiunea că acestea au rămas cele stabilite în anul precedent.

  O altă  noutate a noului Cod fiscal reprezintă  că  autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale pot stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale,care nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în Codul fiscal.

  Secretar:pentru anul 2018 în proiectul de hotărâre este propusă o cotă adițională de 10% la fiecare categorie de impozit/taxă.

  Primar:acordând bonificația de 10% la fiecare categorie de impozit/taxă,dacă cineva achită integral impozitul până 30 martie,practic plătește  atât cât a plătit și în acest an

    La taxele speciale,unde celălalte categorii de taxe propuse sunt ca în anul 2017,o modificare se referă la taxa de salubritate,unde în proiectul de hotărâre transmis fiecărui consilier nu era o propunere,dar din calculele făcute rezultă suma de  9 lei/lună/persoană care figurează în registrul agricol.

 

-  8 –

Pecsi Domokos:taxa propusă este foarte mare.Dacă se aplică această taxă cu siguranță din aceasta va ieși un circ din partea contribuabililor.

  Primar:dacă sunteți de acord cu celălalte taxe prezentate de secretar?

  Secretar:cred că ați înțeles ce am prezentat.Trebuie arătat cetățenilor că de exemplu taxa de 50 de lei/ha,pentru terenuri extravilane,având categoria de folosință arabil,va fi puțin mai mare având în vedere că aceasta crește cu cota adițională de 10%.

  Primar:din cota adițională de 10%,creșterea efectivă este de cca.5%,restul fiind inflația anului 2017.

  Trebuie să cunoașteți că în cazul în care într-un an sau doi nu se aplică cota adițională,în al treilea cu sigurață vom fi obligați să aplicăm o cotă mult mai mare.

  Cei vechi cunosc faptul că într-un an am fost obligați să aplicăm dintr-o singură dată un procent de 16%.

  Dacă sunteți de acord în principiu cu cele prerzentate până în prezent?

    Menyhart Balint:ce se întâmplă cu sumele foarte mari care nu sunt colectate?

  Primar:o să vă dau informații  la sfârșitul ședinței despre toate aceste probleme.M-am pregătit să Vă prezint mai multe aspecte,una dintre ele fiind impozitele neîncasate.

  Dacă sunteți de acord cu cele prezentate de secretar,iar la taxa de salubritate doresc să Vă prezint mai multe detali.

  Am promis într-o ședință precedentă că Vă voi informa mai detailat despre colectarea gunoiului.

  Vă informez că de aproximativ o lună avem încheiat un contract cu depozitul de gunoi de la Sîmpaul,iar cu mașina pe care am dat în folosința societății SC Salubritate Valea Nirajului,sau cu alte mașini ,déjà am transportat gunoi la acest depozit.

    Din facturile și chitanțele existente,pe care am în fața mea,rezultă că depozitarea unei tone de gunoi la acest depozit costă 73,69 lei/t.

  M-am informat de la ADI Ecolect de la Consiliul județean,de unde am primit răspunsul că taxa propusă este una reală,dar trebuie avut în vedere că în cazul în care se va aplica și taxa de mediu,care este suspendat momentan,această taxă ar mai putea crește.

  Strângerea gunoiului în comuna Acățari este destul de costisitoare,având foarte multe străduțe,cu un kilometraj mare,astfel taxa propusă rezultă din calcule și nu din burtă.

  Aceste lucruri trebuie explicate cetățenilor,eu explicând déjà celor care au fost la mine,că pentru a putea colecta și transporta gunoiul ,inclusiv scutecele, taxa nu poate să rămână la nivelul actual.

  Totodată cetățenii trebuie educați și în continuare,că în cazul în care în gunoi se aruncă și unele care se pot composta –coji de cartofi,coji de banana,etc-,atunci cu siguranță și costurilor vor crește,taxa de depozitare fiind achitată după cantitate.

  Trebuie cunoscut faptul că pentru depozitarea cantității de 63 tone gunoi,care reprezintă trei mașini de gunoi, a fost achitată suma de 50 milioane lei.

 

-  9-

  În această valoare nu este inclusă salariul muncitorilor, nici cheltuielile legate de combustibil.

Cantitatea depinde de mai mulți factori,cum ar fi:dacă colectarea se face după sărăbători,atunci există o cantitate mai mare,dacă colectarea și transportul se face în vreme ploioasă atunci greutate crește.

M-am documentat foarte mult,pe net și din alte surse,și doresc să Vă prezint un exemplu concludent.

La Sîngeorgiu de Pădure,care este destul de apropiat și care se compune din localitatea de reședință și Bezid, taxa de salubritate a fost de 7 lei și cu toate acestea firma de două trei săptămâni  și-a reziliat contractual,cu toate că  colecta numai gunoi selectiv.

Consider că noi ne-am gospodărit bine,în interesul cetățenilor,dar nu mai putem depozita gunoiul la Gruișor,suntem obligați să transportăm tot gunoiul le depozitul de la Sînpaul,motiv pentru care taxa trebuie majorată.

Szabo Lorand Laszlo:gunoiul selectiv colectat trebuie transportat tot la depozitul din Sîmpaul?

Primar:nu.Dorim să aducem îmbunătățiri la funcționarea Serviciului,fiind posibil să efectuăm mai multe colectări,în funcție de necessitate.

Szabo Lorand Laszlo:deci hârtia,fierul ,sticla nu trebuie transportate la Sîmpaul.

Primar:nu.Numai gunoiul menajer.

Pecsi Domokos:și dacă se colectează numai acest tip de gunoi?Ce alte tipuri de gunoaie  mai există la țară?

Primar:există și alte tipuri de gunoaie,care trebuie colectate.

Nam Vimos:taxa de 9 lei este mare.În cazul familiei mele,care se compune din cinci persoane,taxa anuală este de 540 lei,iar una dintre membri familiei nici nu este acasă.

Trebuie să menționez și faptul că mulți pensionar nici nu așează gunoi în fața porți.

Primar:spuneți voi atunci care este soluția.Am fost obligat atât de Consiliul județean ,cât și de Garda de mediu să rezolvăm această problemă,motiv pentru care am încheiat contract cu depozitul de la Sîmpaul,ca pentru ședința de azi să vin cu soluții concrete.

Până acuma problema  a fost că nu se transportă gunoiul,că hotarul este plin cu gunoi,sper ca această problem acum să fie rezolvată.

Szabo Tibor Levente:ce se întâmplă cu gunoiul existent la Gruișor?

Primar:când vom discuta predarea stației existente de la Gruișor,în caietul de sarcini vom trece în sarcina câștigătorului licitației transportarea acestei cantități.Dacă vrea și cele bune atunci să dorească și cele rele.

Din informațile pe care le-am acum se pregătesc caietele de sarcini la Consiliul județean,dar nu pot să comunic o data când va porni această activitate,având în vedere că a fost promis pentru luna august și vedeți cum stăm.

Ciatlos Gyorgy:din gunoiul selectat nu puteam realiza venituri?

Primar:ba da,dar trebuie cunoscut că de exemplu la sticle,pentru valorificare acestuia trebuie colectate după culoare.

 

 

-  10-

Nu poți amesteca sticla de culoarea maro cu sticla de culoare verde,dacă are dop nu se preia, sticla murdară  nu se preia,etc.

Trebuie cunoscut  faptul că valorificarea se face foarte greu și la un preț foarte scăzut.

De exemplu pentru sticlă ,pe care am valorificat ca să mai golească containerele,am primit cam 0,01 lei.

La sfârșitul ședinței când voi prezenta raportul Curții de Conturi,vom mai discuta despre aceste aspecte și nu doresc să amestec lucrurile.

Menyhart Balint: o creștere de 110% a taxei de salubritate este foarte mare.Dacă vom aduce la cunoștința cetățenilor că taxa de saubritate a crescut cu 110%,cred că va fi o nemulțumire generală.

Primar:eu cred,dar atunci să explicați cine va strânge începând cu anul viitor,scutecele și alte gunoaie menajere,care un an de zile tot a fost reclamată.

More Tibor:în momentul de față gunoiul se colectează și se transport de societatea noastră.Odată cu pornirea  programului județean, aceasta va fi colectată și transportată de o altă firmă?

Primar:da.După cum v-am relatat în momentul actual se lucrează la caietele de sarcini.

Eu doresc să Vă relatez realitatea.Vor fi mai multe firme câștigătoare,unul care colectează,altul care transportă,altul care depozitează, iar fiecare dintre acestea vrea să obțină profit.

Dacă în momentul de față greșim cu taxa,aceasta se poate corecta,iar dacă nici această taxă nu va fi îndestulătoare atunci plecăm cu un avantaj în fața altor comune.

  Am întrebat de la ADI Ecolect,un punct de vedere,dar fără reușită,nevorbind despre faptul că am fost controlați de inspectorii de la Garda de Mediu,la sesizare, crezând că nu avem contract de depozitare cu Sîmpaul,că nu vrem să colaborăm cu Sîmpaul.

  După ce am arătat contractual m-au întrebat că atunci  oare ei pentru ce au fost trimiși.

  More Tibor:dacă memoria nu mă înșeală ,în acest an am adoptat o hotărâre de consiliu loca  prin care am acordat un ajutor financiar societății SC Salubritate SRL.

  Primar:acest lucru nu este posibil în viitor.

  Fulop Robert:legislația privind contabilitatea societăților înfințate de unități administrative nu  permite acest lucru.

  Primar:nu doresc să amestec lucrurile,pentru a nu Vă influența,dar despre cele constatate de Curtea de Conturi la sfârșit voi prezenta o mică informare.

  More Tibor:am întrebat datorită faptului,că în cazul în care luăm în considerare și acest ajutor financiar atunci creșterea nu este de 110%.

  Pecsi Domokos:nu există nici o altă soluție pentru rezolvarea  aceastei probleme?Ca această taxă să nu figureze ca taxă de salubritate.

  Primar:acest lucru nu este posibil.

  Szabo Lorand Laszlo:cetățenii nu vor pune gunoiul pentru transport și colectate.

  Menyhart Balint:dar tot va trebui să achite taxa de salubritate.

 

-  11-

Primar:în orașe această taxă nu reprezintă o problemă.Nu știu,poate este inclus în alte categorii de taxe.

Szabo Lorand Laszlo:taxa de salubritate nici la orașe nu este inclus în alte categorii de taxe,fiind evidențiat separat.

Primar:cunosc faptul că această taxă de salubritate  majorată nu convine nimănui

Comuna Acățari a câștigat  acest proiect de colectare selectivă a gunoiului,comunele partenere la implementare,care era o perioadă bine determinată, ne-au părăsit,astfel pentru a nu  fi sancționați am dus greul singuri.

Nici conducerea de atunci a județului nu a înțeles cu exactitate rolul acestui proiect,eu sesizând în diferite ședințe despre mersul nesănătos al lucrurilor ,dar nu am fost ascultat.

Pubelele care erau așezate de marginea drumurilor ori au fost sparte,ori au fost furate roțile și exemplele se pot continua.

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Mennyhart Balint:întreb încăodată despre taxele neîncasate.Când putem de exemplu ca această taxă de salubritate să fie strânsă de la toată lumea.

Primar:după vot voi vorbi și despre acest lucru.

Mennyhart Balint:dacă nu cunosc acest lucru nu știu despre ce votez.

Primar:am raportul Curții de Conturi unde se fac referiri exprese despre aceste probleme.

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  1(Menyhart Balint)

Primar:referitor la SC Salubritatea SRL vreau să Vă aduc la cunoștință că firma a fost amendată de către Garda de Mediu.

Vă prezint o informare cu privire la controlul  efectuat de Curtea de Conturi,la care au participat trei persoane datorită volumului mare de lucru care se desfășoară la Primăria noastră.

O primă observație este legat de sarcinile lăsate de controlul anterior,unde există două-trei lucruri nerealizate.

Nerealizările se datorează faptului că aceste cazuri au făcut obiectul unor procese din care unul am câștigat,unul am pierdut și unul este pe rol.

Aceste lucruri se referă la contracte încheiate cu diferite firme de consultanță.

O altă problemă  nerezolvată de la controlul anterior se referă  la drepturile angajaților prevăzute în contractul colectiv de muncă,respectiv bani de ținută și pentru hrană.

Sumele ridicate de angajați trebuie înapoiați,dar menționez că datorită faptului că aceste sume au fost acordate pe o perioadă mică,nici un angajat nu datorează sume mari.

Fulop Robert:anagajații au de restituit în jur  de 2.300 lei

Vă enumăr problemele constatate în activitatea curentă:

 

-  1 2 -

-  S-a considerat că persoana care s-a ocupat cu auditul intern exterior a efectuat acestă activitate cu încălcarea unor dispoziții legale.

  Cu toate că persoana respectivă a efectuat auditul la mai multe Primării, cu  siguranță și cu această problemă vom ajunge în Instanță.

-  au fost constatate unele neregului la taxe și impozite,mai ales la persoane juridice,dar aceste probleme ,în marea majoritatea lor,au fost rezolvate în timpul controlului

-  au fost probleme cu autorizațile de funcționare mai ales la baruri și restaurante.

Aici trebuie să subliniez că  barul trebuie să fie bar,iar magazinele să fie magazine.

Toată unitățile care funcționează pe raza comunei trebuie să dispună de autorizație de funcționare.

La sugestia Curți de Contruri s-a dispus verificarea tuturor  comercianților pentru a intra în legalitate  cu aceste  autorizații,care vor fi eliberate începând cu unu ianuarie pentru toată lumea.

Szabo Lorand Laszlo:ce se întâmplă cu cei care lucrează fără autorizație de funcționare ?

Primar:în astfel de cazuri trebuie depusă o sesizare.

-   o altă problemă se referă la indemnizația consilierilor,care o perioadă scurtă au beneficiat de o indemnizație care a fost acordat majorat cu toate că nu era legală.

Fulop Robert:după cum cunoașteți indemnizația consilierilor se calculează procentual din salariul Primarului.

Într-o perioadă,respectiv decembrie 2015, indemnizația de primar a crescut și noi implicit am crescut și indemnizația consilierilor,lucru sesizat de Curtea de Conturi,care susține că legislația se referea numai la indemnizația Primarului și nu și la indemnizația consilierilor.

Majorarea indemnizației Primarului s-a efectuat pe baza unei Ordonanțe,iar la aprobarea acestei Ordonanțe prin Lege , nu s-a mai vorbit și despre consilieri.

Menționez că indemnizația în momentul de față este bine calculată.

Primar:suma acordată ilegal trebuie recuperat de la consilieri.Este vorba și aici de o sumă mică,respectiv 3.376 lei.

Szabo Lorand Laszlo:eu am primit o somație de la ANAF,prin care sunt înștințat că după indemnizația de consilier trebuie să achit impozit.Ce să fac să achit sau să nu achit suma stabilită?

Primar:după Decizia Curții fiecare consilier va primi o înștințare și vom vorbi despre acest lucru la momentul respectiv.

-   o altă problemă constatată este legată de contabilitate,unde exista probleme între diferite conturi.

Fulop Robert:concret este vorba despre faptul că la unele imobile au fost cumpărate unele produse,exp.geaumuri,care nu au fost adăugate la valoarea de inventar al imobilului.

Acum despre cele constatate la salubritate.

 

 

-  1 3 -

Noi am aplicat unele scuturi de la plata taxei de salubritate diferitelor categorii;cei care lucrează la salubritate,copii,persoane vârstnice,scutiri care nu se mai pot aplica

Nu se pot efectua discriminări între categoriile de cetățeni,nici pozitivă,nici negativă.

Subliniez încăodată că Primăria nu are voie să subvenționeze societățile pe care le are în administrare și aici mă refer în mod explicit la SA Salubritarea SRL.

Aceste societăți trebuie să fie autofinanțatoare.

  Cunosc faptul că taxa este destul de mare,dar trebuie să știți că din informațile pe care le-am anul viitor nu prea vor exista bani.

  Majorarea impozitelor va contribui numai la funcționare și nu va fi deajuns pentru  dezvoltare.

  Despre taxele și impozitele necolectate.

  Nu doresc să intru în detaliu,dar există diferențe între localitățile comunei,sunt unele unde aceste sume sunt mai mici la altele mai mari.

  În momentul de față valoarea rămășițelor este în jur de 30 milliarde (treizecimilliarde)  lei.

  În această valoare sunt toate categoriile de impozite, atât pentru persoane fizice cât și juridice.

  Am luat deja măsurile legale ce se impun,astfel a fost înaintată la Instanță actele pentru nouăsute millioane lei,conform îndrumărilor Curții de Contruri.

  Începând cu 1 ianuarie vom continua procedura legală,sechestru pe imobile (case+terenuri),mașini și alte bunuri și valorificarea acestora,pentru ca această sumă să scadă cât mai mult.

  Nu este posibil ca noi să servim pe toată lumea,dar unii să nu plătească nici un leu de impozit.

  La salubritate avem restanțe din vremea când strângerea gunoiului s-a efectuat cu tractorul.Nu este posibil acest lucru.

  Menționez că în conformitate cu legilația existentă la plata taxelor și impozitelor primadată trebuie achitată amenzile.

  La sfârșit doresc să Vă reamintesc că cu toate greutățile nu încheiem anul fără realizări.Mă refer în primul rând la proiectele depuse.

  Am semnat contractele pentru finanțarea  construirii grădiniței cu program prelungit și școală general clasele I-IV,în  satul  Acățari și amenajare teren de sport multifunctional în localitatea Văleni

  Despre canalizare Vă pot informa că deja au existat două vizite pe teren și sper ca și aceasta să fie considerată eligibil.

  Doresc să închei anul prin a Vă ura un La mulți an,vouă și familiilor voastre și tuturor locuitorilor comunei.

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă

    Krizsan Tibor

    Secretar,

    Jozsa  Ferenc