20 martie 2018

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 1092  din  28 februarie  2018

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 28 februarie 2018

 

 

  Încheiat azi  28 februarie 2018  cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

  La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad ,Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

La ședință participă : Fulop Robert.șef Birou financiar contabil și resurse umane,Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar, Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești.

Primar:salut pe cei prezenți și dau cuvântul d-lui președinte de ședință.

Președinte de ședință: : rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  31 ianuarie 2018.

More Tibor:în ședința trecută s-a propus ca suma prevăzută pentru studiul de fezabilitate și proiect tehnic  la căminul cultural din satul Găiești să fie folosită în aceleași scopuri pentru căminul cultural din satul Acățari.

Secretar:această propunere nu a fost supusă votului consiliului local.

Primar:această propunere după afiramțiile consilierului care a propus, a fost o propunere în glumă.

Vă rog ca în viitor când votați ,să ridicați mâinile la vedere ca votul să poată fi numărat.

Va aduc la cunoștință că nu avem nimic de ascuns,iar dacă există propuneri inițiate cu bună credință ,nu am nimic împotriva acestor demersuri.

Menyhart Balint:am promis în ședința trecută că voi demonstra că din suma alocată pentru modernizarea străzilor din satul Vălenii,o anumită sumă a fost folosită pentru cumpărarea unui cort.

Consilierul arată un act în acest sens și pune la dispoziția Primarului.

Președinte de ședință:supun la vot aprobarea conținutului procesului verbal din data de 31 ianuarie 2018.

Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

 

 

-  2 -

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Președinte de ședință: ordinea de zi pentru şedinţa de azi  cuprinde următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre  privind validarea Dispozitiei  Primarului comunei Acățari nr. 67 din 14.02.2018,privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție bugetară  pentru trimestrul IV a anului  2017.
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea inventarului  elementelor de activ şi pasiv deţinute de Consiliul local Acăţari la finele anului 2017.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturisme, şi  alte utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei  Acățari
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local, pentru anul 2018, în domeniile: cultură, sport şi asistenţă socială.
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planul reactualizat  cu privire la  Planul de Analiză si Acoperirea a Riscurilor al comunei Acăţari.
 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr.169/2007 încheiat între Consiliul local Acățari și SC Annamarimed SRL având ca obiect un spațiu cu destinație de cabinet medical.
  1. Întrebări,interpelări.

Nefiind alte propuneri cu unanimitate se aprobă ordinea de zi propusă.

  Se trece la discutarea primului punct din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre  privind validarea Dispozitiei  Primarului comunei Acățari nr. 67 din 14.02.2018,privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

  Fulop Robert:în ședința de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul fiscal 2018 am arătat că nu toate datele necesare aprobării bugetului au fost  transmise Instituției noastre.

  Astfel , după arobarea bugetului  prin Hotărârea Consiliului local nr.4/2018, prin Decizia AJFPM Nr. 433/13.02.2018 ,privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizare la nivelul comunelor, partea destinată finănțării cheltuielilor cu bunuri și servicii,a fost alocată comunei Acățari suma de 179.000 lei ,pentru cheltuieli cu bunuri și servicii la capitolul învățămâmt.

  Având în vedere caracterul urgent al rectificării bugetului local ,acest lucru s-a efectuat prin Dispoziția Primarului comunei Acățari,nr.67/2018.

  Conform art.2 din Dispoziția susmenționată ,aceasta se supune validării în prima ședință  a Consiliului local,motiv pentru care a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre.

  Astfel la capitolul 11.02.02 veniturile au fost majorate cu 179.000 lei,sumă care se regăsește și la capitolul cheltuieli 6502.,reprezentând  cheltuieli cu bunuri și servicii la capitolul învățămâmt.

 

 

-  3 –

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de inițiator,respectiv Primarul comunei Acățari.

Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Secretar:Prezintă unele informații legate de Nota de constatare nr.30036/CIII/14.02.2018 întocmită de Corpul de Control al Prefectului.

  Primar:prezintă unele aspecte legate de aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

  Se trece la discutarea punctului doi din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul  de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție bugetară  pentru trimestrul IV a anului  2017.

  Fulop Robert: art. 57 din Legea nr.273/2006 ,privind finanţele publice locale,republicată, prevede obligativitatea aprobării contului de execuție bugetară pentru fiecare trimestru.

  În proiectul de hotărâre fiind vorba despre ultimul trimestru a anului precedent,în consecință datate sunt pentru tot anul trecut.

  Aceste date sunt;

 1.   Bugetul Local:

-  total venituri:  7.870.452,28  Lei

-  total cheltuieli:  7.328.258,58 Lei

Secțiunea de funcționare:

-  venituri: 7.532.604,47  Lei

-  cheltuieli: 6.940.456,72 Lei

-  Rezultatul exercitiului SF:  592.147,75 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-  Venituri: 337.847,81 lei

-  Cheltuilei: 387.801,86 lei

-  Rezultatul exercitiului SD: - 49.954,05 lei (finanțat din excedentul din anii precedenți)

 1. Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-  Venituri SF:    149.300,12  Lei

-  cheltuieli:    133.430,23 Lei

-  rezultatul exercitiului:  15.869,89 Lei (finanțat din excedentul din anii precedenți)

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

  Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

-  4 –

Se  discută punctul trei din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul  de hotărâre privind  aprobarea inventarului  elementelor de activ şi pasiv deţinute de Consiliul local Acăţari la finele anului 2017

Fulop Robert:aceste cifre sunt următoarele:

Active Fixe:    52.836.564

  din care:

Instalaţii tehnice, mijloace de transport,aparatura

Birotica şi alte active corporale    542.939

Terenuri şi clădiri:    52.293.625

Active curente:

  din care:

Stocuri:    1.235.924

Creanţe curente ce urmează a fi incasată

de la pers. Fizice:   216.848

Soldul conturilor la Trezorerie şi bănci:  1.182.360

TOTAL ACTIVE:    55.471.696

-    excedentul din anii precedenți)

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

  Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului patru privind proiectul de hotărâre  privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturisme, şi  alte utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei  Acățari.

  Fulop Robert:ultima data  o astfel de hotărâre a fost adoptată în anul 2016.

Având în vedere că există modificări de la data susmenționată-de exemplu s-au cumpărat mașini noi-se impune actualizarea  fostei hotărâri.

  Cifrele pe care leprezint sunt stabilite în normative.  Consumul mediu de carburant pentru autoturisme , şi  alte utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei  Acățari, judeţul Mureș, după cum urmează :

Autoturism Dacia Pickup – MS10PCA– 100 litri/lunar;

Tractor Multidunctional Farmtrac –MS04PCA- 760 litri/ lunar;

Microbuz Scolar Fiat – MS09PCA – 350 litri/lunar;

Microbuz Scolar Fiat – MS28PCA – 350 litri/lunar;

Microbuz Scolar Wolksvagen – MS07RWW– 350 litri/lunar;

Autoutilitara Ford – MS90PCA – 100 litri/lunar;

Cositoare sport – 30 litri/luna;

Autoturism Dacia Duster – 100 litri/luna

Pentru autoturismele și utilajele utilizate de Poliția locală și Serviciul Voluntar pentru Situațiide Urgență nu se aplică normă de consum.

 

Cheltuieli și acțiuni de protocol:

 

-  5 -

 1. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri de către primarul comunei Acatari.

 1. Organizarea de mese oficiale – limitele valorice pentru mesele oficiale sunt stabilite până la suma de: 45 lei/persoană;

2. Organizarea de cocteiluri - limitele valorice pentru cocteiluri sunt stabilite până la suma de: 12,50 lei/persoană;

B.Invitarea în țară a unor delegați pe cheltuiala părții române de către primarul Comunei Acatari

1. Cheltuieli zilnice de masă pentru invitați sunt stabilite până la suma de : 60 lei/persoană/zi 2. Alte cheltuieli:

a) Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al ședințelor, în limita sumei de : 6,50 lei/persoană/zi

b) Cadouri în limita sumei de: 225 lei/delegație

 

Costurile pentru convorbirile telefonice

 

A. Cheltuielile privind convorbirile telefonice (telefonie mobilă, telefonie fixă, acces internet), se stabilesc prin bugetul anual aprobat de consiliul local și nu pot depăși suma de 3.000 lei/lună

B. Cheltuielile privind convorbirile telefonice pot fi majorate de ordonatorul principal de credite, pentru organizarea și desfășurarea unor activități specifice dacă prin acte normative speciale se prevede această posibilitate

 

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

  Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Se  discută punctul cinci din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul  de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local, pentru anul 2018, în domeniile: cultură, sport şi asistenţă socială.

  Secretar:la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru domeniile cultură, sport și asistență social a fost prevăzut sum de 100.000 lei.

  În proiectul de hotărâre această sumă a fost propusă astfel:

-  24.000 lei pentru cultură

-   6.000 lei pentru sport

-  70.000 lei pentru  asistență social.

Doresc să menționez că o asociație poată să depună mai multe proiecte.

Menyhart Balint: pe suma de 24.000 lei la cultură  consider mică.

Aproape în fiecare localitate există asociații.

Localitatea Vălenii în acest an trebuie să primească două delegații din străinătate.

 

-  6 –

Nu este în regulă ca totdeauna trebuie să aducem bani de acasă.

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre:

  Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan  ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  1 (Menyhart Balint )

  Primar:nu este corect ca totdeauna vorbește numai un singur consilier,iar la vot să ridicați mâinile ,ca votul să poată fi numărat.

  Față de anul precedent am alocat sumă mai mare pentru cultură.

  Există asociații,cum este fanfara din satul Văleni,care merită tot respecul și trebuie ajutat.

  Dacă Vă uitați pe siteul Consiliului județean,veți vede că sumele care se acordă sunt mici,care nu acoperă nici pedeoparte valoarea  chltuielilor pentru care sunt acordate.

  Se trece la discutarea punctului șase din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind  aprobarea planul reactualizat  privind   Planul de Analiză si Acoperirea a Riscurilor al comunei Acăţari.

  Secretar: Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor( PAAR ) se întocmesc  de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul local.

  Analiza riscurilor cuprinse în Schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorială trebuie să permită cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de producere/manifestare, amplorii şi efectelor posibile ale acestora.

  Analiza se realizează pe tipuri de riscuri, pe baza datelor şi evidenţelor statistice, precum şi a altor documente avute la dispoziţie - studii, prognoze etc., fiind avute în vedere:

  a) riscurile naturale;

  b) riscurile tehnologice;

  c) riscurile biologice;

  d) riscurile de incendiu;

  e) riscurile sociale;

  f) alte tipuri de riscuri.

  De exemplu  "Analiza riscurilor naturale" cuprinde referiri cu privire la:

  a) fenomene meteorologice periculoase - se analizează zonele unde s-au produs astfel de fenomene, precum şi posibilitatea apariţiei acestora în noi locuri;

  a1) inundaţii - se analizează dacă inundaţiile sunt previzibile şi cu cât timp înainte, efectele dinamice şi dacă necesită evacuarea persoanelor, necesitatea instalării eventualelor tabere pentru sinistraţi, starea tehnică şi de întreţinere a lucrărilor hidrotehnice, zonele planificate a fi inundate controlat etc., se inventariază construcţiile realizate în zone inundabile, existenţa unor măsuri de protecţie suplimentare .

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

  Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

-  7 -

Abţineri:  0

  Se discută punctul șapte privind proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr.169/2007 încheiat între Consiliul local Acățari și SC Annamarimed SRL având ca obiect un spațiu cu destinație de cabinet medical

  Secretar:   Prin cererea nr.10 din 5.02.2018,înregistrată la Instituția noastră sub nr.718/05.02.2018, numita Laszlo Annamaria,medic de familie și titularul cabinetului medical SC Annamarimed SRL,solicită prelungirea Contractului de concesiune nr.169/15.01.2007.

  Prin Hotărârea Consiliului local Acățari,nr.27 din 28 octombrie 1999,pe baza art.13 din Ordonanța Guvernului României nr.116/1999,privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale,cabinetul medical în pricină a fost dat în folosință pentru o perioadă de 5 ani,d-nei dr.Nagy Maria Judita,încheiând un contract în acest sens.

  Acest contract a fost prelungit până la aplicarea HG 884/2004,de concesionare a unor spații cu destinație de cabinete medicale.

  În acest sens a fost încheiat un contract de concesiune nr.811/25.02.2005,pentru o perioadă de 15 ani.

  În anul 2005 a fost semnat un act adițional la acest contract,prin care cabinetul medical a trecut în folosința SC Annamarimed SRL,în anul 2007 încheiând Contracul de concesiune nr.169/15.01.2007.

  În contractul susmenționat durata concesiunii a fost de 13 ani,începând cu data de 25.02.2005.

  La termenul contractului la pct.3.2. este stipulat:”Contractul de concesiune poate fi prelungit pe o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială,respectiv 13 ani.

  Din motivele de mai sus prin proiectul de hotărâre se propune prelungirea Contractului de concesiune nr.169/2007,încheiat între Consiliul local al

comunei Acățari și SC Annamarimed SRL cu o perioadă de 6 ani.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

  Pentru  : 13(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

 

 

  Nefiind  alte intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte  pentru  participare ,considerând  încheiate  lucrările  şedinţei de azi.

 

 

  Preşedinte de şedinţă

    Krizsan  Tibor

    Secretar,

     Jozsa  Ferenc