20 iulie 2018

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 4081  din  28 iunie  2018

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 28 iunie  2018

 

 

  Încheiat azi  28 iunie  2018 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

  La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

  Lipsesc: Krizsan Tibor, More Tibor.

La ședință participă : Fulop Robert,șef birou financiar contabil și resurse umane, Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești.

Primar:salut pe cei prezenți.

Primul punct de pe ordinea de zi este alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie-mai.

Vă rog să faceți propuneri.

Nagy Dalma Imola:propun pe d-ul Veres Gaspar Ervin.

Primar:Cine este pentru?

Pentru  : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  29 mai 2018.

  Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit.

  Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din 29 mai 2018.

Pentru  : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

 

 

-  2 -

  Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi pentru şedinţa de azi care cuprinde următoarele puncte:

  1.Proiect de hotărâre alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie-august.

  2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

  3.Proiect de hotărâre aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea casării şi valorificării, a autoturismului marca Dacia Super Nova,  cu numărul de înmatriculare MS-05-PCA, din parcul auto al comunei Acățari,  în vederea  valoriificării ca deșeu industrial.

  4.Întrebări,înterpelări.

  Președinte de ședință:vă rog să votăm ordinea de zi propusă.

Pentru  : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului doi înscris pe ordinea de zi referitoare proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

  Fulop Roberet:pe baza rezultatului exercițiului bugetar  ale trimestrrlor I și II, în proiectul de hotărâre se propune majorarea capitolului cote defalcate din impozitul pe venit cu 150.000 lei și capitolul venituri proprii de la persoane fizice și juridice cu 30.000 lei.

  La partea de cheltuieli aceste sume sunt propuse astfel:

  -30.000 lei pentru cheltuieli administrative-plata utilităților,respectiv a gazului metan și curentului electric.

  Acestă propunere se justifică prin faptul că suma inițială propusă în buget nu va fi îndestulătoare din cauza majorărilor de prețuri la aceste utilități.

  -50.000 lei pentru finalizarea lucrărilor la casa de tineret din satul Vălenii.

  Această propunere se justifică prin faptul că la această investiție au intervenit lucrări în plus față de cele prevăzute inițial.

  -92.000 lei pentru terenul de sport multifuncțional din satul Vălenii.

  Această propunere se justifică prin faptul că există diferență de valoare între valorile  din  studiul de fezabilitate și proiectul tehnic.

  -se majorează cu suma de 58.000 lei cheltuieile necesare pentru organizarea evenimentului cultural artistic ”Zilele comunei Acățari”.

  Această sumă nu va fi  deajuns,dar în momentul de față numai atât putem propune.

  Primar:vreau să clarific unele aspecte prezentate de contabilul șef,astfel ca lucrurile să fie clare pentru toată lumea.

  Trebuie să menționez de la început că noi așa trebuie să gospodărim ca să nu se ivească probleme în funcționare,iar proiectele să fie duse la bun sfârșit.

  Legislația , după primul semestru ,permite rectificarea bugetului,motiv pentru care am și propus proiectul de hotărâre,ca  funcționarea și continuarea proiectelor să fie asigurată.

 

-  3 –

Am așteptat alocarea de fonduri de la Consiliul județean sau de la Guvern,dar până în prezent  nu am primit semnale de la aceste Instituții.

O rectificare  se referă și  la Învățământ , având în vedere că  la Casa de tineret și terenul de sport  multifuncțional din satul Vălenii,terenul unde se vor realize aceste investiții trebuie despărțit efectiv cu gard  , de terenul ocupat de școala primară din această localitate.

Referitor la terenul de sport multifuncțional din satul Vălenii doresc să Vă reamintesc unele aspect.

De la început știam din cei 50.000 euro, câștigați din fonduri europene pentru această investiție,lucrarea nu poate să fie executată.

Menționez că suma prevăzută în proiectul tehnic pentru realizarea acestei investiții se situa la cca.380.000 lei.

Pentru efectuarea acestei lucrări am organizat licitație cu încredințare directă,având în vedere că astfel am câștigat timp, și  am putut răspunde numeroaselor intervenții de la Centrul de Dezvoltare de la Alba Iulia,de unde aproape săptămânal am fost întrebați de stadiul demersurilor la această investiție.

Nu am solicitat avans pentru executarea lucrărilor,astfel toată lucrarea va fi finanțată din bugetul local,urmând ca până la sfârșitul anului suma de 50.000 euro să fie virată în bugetul comunei,conform prevederilor legale.

Pentru a putea fi terminată această lucrare am propus în proiectul de hotărâre , suplimentarea cheltuielilor acestei investiții cu 92.000 lei.

Menționez că valoarea lucrării,cu toate că în proiectul tehnic a fost prevăzută suma de 380.000 lei,prin licitația directă sa ajuns la  suma de cca.320.000 lei.

Lucrarea a fost câștigată de o firmă care este specializată în astfel de lucrări,respective de SC Atlas Sport Company SRL,care în momentul de față datorită ploilor nu poate  să continue lucrările déjà începute,prin amenajarea terenului.

Menționeaz că firma o solicitat un avans pentru lucrare,urmând ca săptămâna viitoare să vedem cum rezolvăm această solicitare.

Inițial nici eu nu am fost în cunoștința faptului că această investiție trebuie finanțat din bugetul local cu cca. un milliard de lei,dar investiția trebuie sprijinită.

Termenul de executare a lucrării este de 2 luni,urmând ca finalizarea să se realizeze undeva în jurul datei de 20 august.

Referitor la casa de tineret ,menționez că pentru a putea continua lucrările,în proiectul de hotărâre sa propus majorarea sumei inițiale prevăzut în buget cu 50.000 lei.

Doresc să rog pe conilierii din satul Vălenii să ne ajute în organizarea  unei munci în folosul comunități cu cetățenii din această localitatea la lucrările cu acoperișul clădirii,având în vedere că cu trei-patru muncitori această lucrare  este aproape imposibil de realizat.

Lucrările în interiorul clădirii sunt realizate în procent de 80%.

Din suma totală propusă în rectificarea de buget,rămân 58.000 lei pentru organizarea  evenimentului ”Zilele comunei Acățari”.

Ieri am fost informați că proiectul ”Europa for Citizen” depus la Uniunea Europeană nu a fost considerat eligibil.

 

 

-  4 –

Trebuie să menționez că la nivelul statelor din Uniunea Europeană au fost depuse 171 de proiecte,iar pentru ca un proiect să fie considerat eligibil erau necesare să obținem 70 de punce,noi obținând 58 de puncte.

Anul trecut am benefciat de acest proiect,fiind câștigată toată suma ce se putea ,respectiv suma de 25.000 euro.

Gândind cu rațiune trebuie să menționez că nu pierdem foarte mult , având în vedere că dacă în acest ani căștigam o anumită sumă din suma totală,de exemplu 10.000 euro, trebuia să respectăm cele descrise în proiect,cum a fost și anul trecut realizarea unui parc a comunităților înfrățite,alte obiective ce trebuia realizate ,lucări care au necesitat fonduri,în consecință nu rămâne efectiv  o sumă foarte mare pentru cheltuieli la organizarea evenimentului.

Trebuie să menționez și faptul că cheltuielile cu acest  proiect trebuiau achitate în luna august ,iar suma cheltuită prin proiect ne era virată undeva la sfârșitul anului.

Era bine dacă proiectul era considerat eligibil,dar și fără această sumă trebuie să organizăm evenimentul.

Cu sumele cuprinse pentru organizarea Zilelor comunei  Acățari putem începe achizițile publice,cunoscând faptul că toate aceste achiziții se fac electronic  prin SEAP.

Referitor la program avem câteva idei,dar încă nu este concret nimic.

Prin Dispoziție de Primar am numit comisia care se va ocupa cu organizarea evenimentului,comisie din care fac parte:viceprimarul,consilierul primarului,șef serviciu SVSU,responsabil sală de sport,angajat de la biroul financiar contabil și resurse umane,muncitor de la serviciul public de dezvoltare.

În momentul de față încercăm să contactăm localitățile înfrățite să vedem numărul persoanelor care vor face parte din delegațile.

Încercăm să  reducem cheltuielile,unde acest lucru este posibil,de exemplu la cheltuieli ocazionate cu darurile oferite delegaților participante.

Dorim să introducem o nuatate,respectiv sărăbătorirea familiilor din toată comuna  a căror oficiere a căsătoriilor a avut loc în urmă cu 50 de ani.

Am organiza acest eveniment prin înmânarea de diplome acestor cupluri,respectiv  un eveniment dedicat lor ce va avea loc  în sala de sport

Despre program o să informez consiliul local în timp util,urmând ca despre  fondurile necesare organizării să discutăm în ședința viitoare.

Președinte de ședință:Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru  : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Primar:observ că se poate și fără certuri,nu cum a fost la aprobarea bugetului.

  Nu este posibil ca toate satele componente să beneficieze deodată de fonduri din buget,acum a fost rândul satului Vălenii.

  A fost benefică  în această ședință atitudinea pozitivă a  consilierilor.

 

 

-  5 -

  Doresc ca terenul de sport multifunctional și casa de tineret să fie predate în cadrul Zilelor comunei Acățari.Rog consilierii să  mobilizeze cetățenii satului pentru  organizarea acestui eveniment.

În satul Gruișor,la căminul cultural, unde lucrează o parte din echipa de muncitori,gazul metan a fost introdus.

M-am gândit că ar fi un lucru benefic ținerea unei ședințe, de exemplu joia înaintea Zilelor comunei Acățari, în acest imobil,ca toată lumea să vadă ce lucrare s-a realizat la această clădire.

Nu va fi posibil ca sămbâtă să inagurăm în satul Vălenii ,iar duminică în satul Gruișor.

Sper ca să putem asigura și sumele necesare organizări evenimentului.

La casa de tineret cu piscină în satul Roteni suntem în linie dreaptă,urmând ca cât de curând să emitem ordinal de începere.

Am pe masa proiectul Școlii generale și grădiniței cu program prelungit din satul Acățari,care se poate consulta.

Doresc ca și aici să începem cât de curând lucrările

Aici la finanțarea programului se aplică principiul primul venit,primul servit,iar nici o firmă nu execută lucrări fără  finanțare.

Am droit să Vă mai aduc la cunoștință că a început sezonul zilelor comunităților înfrățite.Deja am fost la unele localități,existând și în momentul de față invitație pentru alte localități.

Vă rog să mă sprijiniți în acest demers,având în vedere că nu pot să particip singur la toate evenimentele organizate de localitățile înfrățite.

  Se trece la discutarea punctului trei din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea casării şi valorificării, a autoturismului marca Dacia Super Nova,  cu numărul de înmatriculare MS-05-PCA, din parcul auto al comunei Acățari,  în vederea  valoriificării ca deșeu industrial.

Secretar:autoturismul a fost luat în inventar în anul 2011,fiind primit în donație de la Agenția Națională de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Maramureș.

Starea lui la data primirii a fost bună dar,  în momentul de față nu mai este utilizabilă.

La zilele comunei Acățari,se dorește prezentarea unei intervenții ale SVSU Acățari,unde mașina va fi distrusă,urmând ca ulterior să se predea la o unitate specializată în vederea valorificări ca deșeu industrial.

Primar:în programul Zilelor comunei s-au conturat deja câteva idei cu privire la  program.

Având în vedere că SVSU Acățari are în dotare tehnică de descarcerare,considerăm că ar fi util să se prezinte populației o astfel de intervenție.

  Președinte de ședință:Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru  : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

 

-  6 -

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Președinte de ședință: dacă aveți întrebări?

  Magyari Zoltan:am două probleme de ridicat.

  Un pod de pe șanțul acoperit de la fostul dispensar veterinar până la magazinul mixt din  satul Acățari este înfundat  și crează probleme.

  Primar:am trimis două adrese către administratorul drumului ,exact cu șanțurile acoperite de lângă marginea drumului European,fără prea mare success.

  Vedem ce putem face pentru rezolvarea acestei problem.

  Magyari Zoltan:a doua problemă se referă la colectarea deșeurilor, problema fiind că deșeul menajar este  colectat  două săptămâni una după alta,iar deșeul reciclabil ,cum ar fi PET-urile numai odată.

  Primar:din acest an colectăm de trei ori deșeurile.Anul trecut nu am auzit altceva decât ce facem cu scutecele și am droit să rezolvăm această problemă.

  Consider că deșeul menajer cu trecerea timpului devine urât mirositor,iar PET-urile nu.

  Nu putem schimba acum programul colectărilor.

  Câteva cuvinte despre programul județean privind proiectul județean integrat al deșeurilor.

  Am participat la o ședință,unde după multe discuții nu au fost luate decizii,dar trebuie cunoscut că programul trebuie finalizat până la sfârșitul anului,altfel banii europeni trebuie înapoiați.

  Sper să se găsească o soluția pentru a preveni acest lucru.

  Menyhart Balint:în satul Vălenii există o preblemă cu scurgerea apei la imobilul lui Adam Tibor,având în vedere  că  tubul  de aici fiind  supradimensionat,podul acestuia nu  permite scurgerea întregii cantități de apă,apa ieșind pe carosabil.

  Cu toate că a fost discutat de mai multe ori cu el nu a luat nici o măsură.

  Primar:cunosc această problemă,iar tubul a fost montat cu știința  consilierilor.

  Viceprimarul se va deplasa la fața locului,urmând ca să someze pe respectivul,iar în cazul în care nu se conformează se vor lua măsurile legale ce se impun.

  Sunt cetățeni care îngrijesc gospodăriile lor,dar există câțiva care nu vor să înțeleagă obligațile civice ce trebuie  să efectueze.

  Nam Vilmos:cheile de la cămine culturale au fost strânse de către Primărie.

  Doresc să întreb cine va pune la dispoziția cetățenilor în cazul unui deces  bănciile necesare unui astfel de eveniment?

  Un alt exemplu este că recent am observant că după vijelia din zilele trecute două țigle s-au mișcat,pe care,având cheie am pus la loc.

  Nu este posibil ca consilierii să nu aibă acces în cămine,se pare că nu avem încredere unii în alții.

  Primar: nici nu știam că tu ai cheie.

  Nam Vilmos:au existat trei seturi de chei ,din care două,cu ocazia reparaților,au dispărut.

 

 

-  7 -

  Primar:când se schimbă ceva Vă voi informa.

  Nu este posibil ca toată lumea să intre cum vrea în cămine culturale.

  Cu siguranță cheile vor fi păstrate la consilieri.

Szabo Tibor Levente:și în satul Gruișor există probleme cu apă în cazul ploilor abundente.

Recent a fost făcut un dig și toată apă cu mâlul era pe drum.

Primar:acest fenomen se întâmplă din cauza faptului că șanțurile nu sunt curățate.

Digul a fost ridicat temporar  pentru a proteja proprietățile .

Oricum în curățirea șanțurilor trebuie să se implice mai mult și consilierii.

Nagy Albert:doresc să întreb dacă există plane pentru poduri,având în vedere că un pod în satul Suveica,unde săptămâna trecută a căzut o cantitate foarte mare de ploaie,este distrus partial.

Primar:ne vom deplasa la fața locului și vom lua măsurile ce se impun.

 

 

 

 

  Nefiind  alte intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte  pentru  participare ,considerând  încheiate  lucrările  şedinţei de azi.

 

 

  Preşedinte de şedinţă

   Veres Gaspar Ervin

 

  Secretar

  Jozsa  Ferenc