09 septembrie 2019

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 5993  din  29 august  2019

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din  29 august  2019

 

 

                   Încheiat azi  29 august  2019 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenți  următorii consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint  , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente .

                   Lipsesc: Osvath Csaba,primarul comunei și următorii consilieri locali: More Tibor ,Pecsi Domokos  și Veres Gaspar Ervin

La ședință participă :   Fulop Robert,șef Birou financiar contabil și resurse umane, Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș

Lipsește d-ul   Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești

 

Președinte de ședință:salut pe cei prezenți și dau citire ordinei de zi pentru ședința de azi,care cuprinde următoarele puncte:

 

                        1.Proiect de hotărâre privind privind acordul Consiliului local de dare în folosință cu titlu  gratuit a Bazei sportive Acățari către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub.

 

                                                        Inițiator:Primarul comunei

                  2.Proiect de hotărâre  privind privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II,anul  2019  .

 

                                                        Inițiator:Primarul comunei

                  3.Proiect de hotărâre privind  alegerea  presedintelui de sedinta pentru luniile septembrie-noiembrie  2019.

                                                        Inițiator:Primarul comunei

 

         Proiectele de hotărâri  vor fi  puse la dispoziţia consilierilor locali  pe adresa de e-mail: acatari.ro-consiliul local-proiecte de hotarari .

 

                   Proiectele de hotărâri au fost transmise președinților comisiilor de specialte pentru avizare astfel:

-         2 -

 

         Pct. 1 și pct. 3 - comisiei juridice, de disciplină, protecţie mediu şi turism

         Pct.2 - comisiei de activităţi economico-financiare,  agricultură,    amenajarea teritoriului şi urbanism.

                            Comisile pot formula amendamente asupra proiectelor de hotărâri  conform prevederilor legale.

 

         Szabo Lorand Laszlo:eu aș propune ca primul punct de pe ordinea de zi să fie amânată.

         Secretar: pentru ce motiv?

         Szabo Lorand Laszlo:nu am văzut un statut al asociației   Raza de Soare Acățari.

         Secretar:este vorba despre Clubul Sportiv raza de Soare Acățari și nu  despre Asociația Raza de Soare Acățari.

         Proiectul de hotărâre este postat pe site-ul Primăriei,la adresa web indicat în convocator.

         Ai citit acest proiect de hotărâre.

         Szabo Lorand Laszlo: nu

         Secretar:În proiectul de hotărâre sunt prevăzute următoarele:

            ” Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit a Bazei sportive Acățari către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub,pentru oragnizarea competițiilor sportive- campionat de fotbal liga IV-,precum și pentru desfășurarea antrenamentelor echipei de fotbal junior și senior,conform  programului prestabilit.

Termenul de dare în folosință  este  sezonul competițional 2019-2020.

         Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub va respecta condițiile organizatorice a meciurilor de fotbal și Regulamentele de Organizare a Activității Fotbalistice.”

                Totodată În conformitate cu  Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice  ”Cluburile sportive trebuie să facă şi dovada că pot folosi un stadion de fotbal omologat, respectiv, pentru  fotbalul în sală, o sală în calitate de proprietar, coproprietar sau chiriaş, în aceeaşi  localitate în care clubul îşi are sediul social, jocurile oficiale ale echipei urmând să fie programate pe terenul/în sala respectiv(ă)”

         Deci în proiectul de hotărâre este vorba despre faptul că pentru derularea campionatului de fotbal liga a IV-a,unde este înscris CSRS Acățari,  se pune la dispoziția Asociației  terenul de fotbal,respectiv incinte din sala de sport cu destinație de vestiar și baie.

         Având în vedere că,campionatul începe la sfârșitul săptămânii,nu consider oportun amânarea proiectului de hotărâre.

         Szabo Lorand Laszlo:eu m-am gândit că se predă sala de sport,terenul sintetic,etc.

         Secretar:se predă terenul de fotbal,pentru antrenamente și campionat,respectiv vestiarele și baia ,dar și acestea numai și numai pentru oragnizarea competițiilor sportive, campionat de fotbal liga IV.

-         3 –

 

         Astfel de hotărâre am avut și în anul precedent.

         Szabo Lorand Laszlo:acum este clar despre ce este vorba.

         Președinte de ședință:supun la vot ordinea de zi prezentată:

         Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint  , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de 24 iulie    2019.

Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit .

                            Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din  24 iulie  2019.

               Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint  , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Președinte de ședință:având în vedere că punctul unu de pe ordinea de zi a fost prezentat,supun la vot proiectul de hotărâre.

               Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint  , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

                Se trece la discutarea punctului doi înscris pe ordinea de zi,referitoare la  proiectul  de hotărâre  privind privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II,anul  2019 .

                   Fulop Robert: Fulop Robert:conform legislației  contul de execuție bugetară a unei trimestru se aprobă în prima lună a trimestrului următor.

Menționez că aceste cifre au fost deja aprobare de Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș.

Aceste  cifre  a contului de execuție bugetară a trimestrului II,sunt următoarele:

I.          Bugetul Local:

-         total venituri:                    4.786.243  Lei

-         total cheltuieli:                  3.686.479 Lei

-         Rezultatul exercitiului      1.099.764 Lei

Secțiunea de funcționare:

-         venituri:                                 3.948.253 Lei

-         cheltuieli:                              2.849.219. Lei

-         Rezultatul exercitiului SF:    1.099.034  Lei

 

-         4 -

Secțiunea de dezvoltare:

-         Venituri:                                   837.990 lei

-         Cheltuilei:                                 837.260 lei

-         Rezultatul exercitiului SD:              730 lei

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

 

-         Venituri SF:                            122.645 Lei

-         cheltuieli:                                  86.827 Lei

-         rezultatul exercitiului:                35.818 Lei

Președinte de ședință: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

               Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint  , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Se discută punctul trei din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind  alegerea  presedintelui de sedinta pentru luniile septembrie-noiembrie  2019.

Secretar:acest punct de pe ordinea de zi s-a propus până în prezent în prima lună a ședinței consiliului local ,când se schimba președintele de ședință,hotărârea de alegere ,fiind semnată de cel ales.

Nu pot afirma că acest procedeu este nelegal,dar consider,și am văzut exemple în acest sens, că este mult mai corect ca președintele de ședință să fie ales în ultima lună din cele trei pentru care a fost ales ,astfel hotărârea se semnează de către președintele de ședință în exercițiu.

Vă rog propuneri.

Nagy Dalma Imola propune pe Ciatlos Gyorgy.

Președinte de ședință:supun la vot propunerea făcută.

Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint  , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Președinte de ședință:dacă are cineva întrebare,interpelare.

Szabo Lorand Laszlo:unde se pot depune declarația de impunere pentru taxa specială de salubritate.

Fulop Robert:la Biroul financiar contabil din cadrul Primăriei.

Szabo Lorand Laszlo:nu de altceva,dar noi de 4-5 ani locuim  numai doi la imobilul nostru  și plătim pentru trei.

Secretar:cred că trebuie Regulamentul studiat mai amânunțit,având în vedere că este reglementat cazul de depunere a declatației pentru primul an,precum și cazurile lipsei cetățenilor de la domiciliu.

 

-         5 -

 

 

 

         Nefiind alte  intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte    pentru   participare ,considerând  încheiate   lucrările  şedinţei de azi.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă

         Nam Vilmos

                                                                                                      Secretar

                                                                                                    Jozsa Ferenc