21 iunie 2018

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

 

Nr. 3642 din  29 mai  2018

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 29 mai  2018

 

 

 

  Încheiat azi  29 mai 2018  cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

  La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad ,Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

  Lipsesc: More Tibor, Nagy Albert și Nagy Dalma Imola

La ședință participă : Fulop Robert.șef Birou financiar contabil și resurse umane,Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar, Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești.

Primar:salut pe cei prezenți și dau cuvântul d-lui președinte de ședință.

Președinte de ședință: Salut și eu pe cei prezenți. Rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  26 aprilie  2018.

Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal  susmenționat.

Președinte de ședință:supun la vot aprobarea conținutului procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței din  data de 26 aprilie 2018.

Pentru  : 10 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Președinte de ședință: ordinea de zi pentru şedinţa de azi  cuprinde următoarele puncte:

 

1.Proiect de hotărâre privind  scoaterea din contabilitatea instituției unor sume de recuperat conform Decizie Camerei  de Conturi Mureș nr. 983/2014.

 

  - 2 -

    2.Proiect de hotărâre privind  “Punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente, a unor suprafeţe de teren forestier, cu suprafaţa de 54000 mp, teren situat în U.P.VIII Gălățeni, u.a. 87A, 88E și 15I după Amenajamentul silvic în vigoare, destinate realizării unor lucrări de îngrijire în terenuri forestiere, în ariile protejate Natura2000 ROSPA0028 și ROSCI0297, prin proiectul Creşterea gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”, ce urmează a fi depus spre finanțare prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare  a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate.

  3.Întrebări,înterpelări.

 

Nefiind alte propuneri cu unanimitate se aprobă ordinea de zi propusă.

 

  Se trece la discutarea primului punct din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre  privind  scoaterea din contabilitatea instituției unor sume de recuperat conform Decizie Camerei  de Conturi Mureș nr. 983/2014.

  Fulop Robert: Prin Decizia Camerei de Conturi Mureș nr. 983/28.04.2014 s-a reținut aplicarea măruilor de recuperarea prejudiciului creat prin angajarea și efectuarea cheltuielilor către SC Femasalb Consult SRL a unor servicii reprezentând “Sinteze informatice lunare cuprinzând noutăți legislative”.

Comuna Acățari a atacat decizia Camerei de Conturi Mureș nr. 983/2014 la Tribunalul Tg Mureș unde au respins cererea formulată de Comuna Acățari urmând ca la finele procesului Curtea de Apel Mureș să respingă definitive cererea prin Dezizia nr. 934/R din 02.12.2015.

În urma deciziei Curții de Apel Mureș, Comuna Acățari a procedat la recuperarea sumelor considerate prejudiciu de către Camera de Conturi Mureș. Întrucât SC Femasalb nu a restituit suma, Comuna Acățari a acționat SC Femasalb SRL în instanță. Tribunalul Targu Mureș a respins cererea Comunei Acățari iar Curtea de Apel Targu Mureș a menținut soluția tribunalului.

Având în vedere cele menționate se constată că conducerea Comunei Acățari a inițiat toate demersurile posibile în vederea recuperării sumelor imputate de către Camera de Conturi Mureș. Întrucât nu mai sunt alte căi de recuperare se propune scoaterea din contabilitate a comunei Acățari suma reprezentând cheltuieli către SC. Femasalb SRL.

Președinte de ședință:nefiind intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre:

Pentru  : 10 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:   0

-  3 –

Se trece la discutarea punctului doi înscris pe ordinea de zi privind  proiectul de hotărâre privind  “Punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente, a unor suprafeţe de teren forestier, cu suprafaţa de 54000 mp, teren situat în U.P.VIII Gălățeni, u.a. 87A, 88E și 15I după Amenajamentul silvic în vigoare, destinate realizării unor lucrări de îngrijire în terenuri forestiere, în ariile protejate Natura2000 ROSPA0028 și ROSCI0297, prin proiectul Creşterea gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”, ce urmează a fi depus spre finanțare prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare  a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate.

  Secretar: Asociația  Microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente s-a adresa Instituției noastre cu o cerere prin care solicită punerea la dispoziția Asociației a unor suprafețe de teren forestier de 54.000 mp pentru  proiectul „Creşterea gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

  Asociația  Microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente are încheiat un contract de administrare cu Ministerul Mediului (nr.11/29,03.2011) având ca obiect:atribuirea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului.

  Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric vizează prioritatea de investiţii 6d „Protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a solurilor şi promovarea unor servicii ecosistemice, urmărind, prin Obiectivul Specific 4.1 “Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”, promovarea măsurilor de conservare a biodiversităţii în conformitate cu Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeană pentru Biodiversitate 2020 şi cu Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, aprobată prin HG .

Obiectivul Specific 4.1 “Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, ce iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România.

Este vorba despre porțiuni de pădure din satele Roteni și Vălenii.

  Primar:este un proiect care vizează Natura 2000,în care fac parte mai multe unități administrative.

  Este un proiect care va fi finanțat din fonduri de la UE.

  În cazul în care vom pune la dispoziția Asociației  această suprafață de pădure ,Asociația va realiza lucrările silvice conform amenajamentului și normelor silvice în vigoare.

-  4 -

  Astfel, asociația, va suporta cheltuielile lucrărilor silvice pentru suprafețele mai sus menționate, aflate în proprietatea comunei, pe perioada contractului de finanțare. Suprafețele de teren forestier au fost alese în comun acord cu administratorii fondului forestier, pe baza amenajamentelor silvice în vigoare.

  Perioada de implementare a proiectului este de 5 ani .

  Ciatlos Gyorgy:terenurile rămân în proprietatea comunei?

  Primar:da,rămând în proprietatea comunei numai va fi pusă la dispoziția Asociației pentru perioada susarătată.

  Noi cotizăm anul la Asociația natura 2000,care are ca scop principal protejarea mediului înconjurător,dar au unele atribuții și la avizarea eliberării unor autorizații,cum ar fi de exemplu autoriația de construire.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru  : 10 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nam Vilmos , Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Primar:dacă nu aveți intervenți,doresc eu să Vă comunic unele lucruri.

  Se apropie organizarea Zilelor comunei Acățari.

  După cum v-am mai relatat există depus un proiect pentru cofinanțarea acestui eveniment care încă nu a fost avizat.

  Din informațile pe care le-am acest lucru se va întâmpla în mijlocul luni iunie.

  În momentul de față doresc un acord de principiu pentru începerea demersurilor,mai ales la latura cultural artistică,având în vedere că  la data de 20 august este destul de greu să găsești formații,interpreți.

  În momentul de față nu vorbim despre finanțări.

  Pentru acest eveniment există un interes mare,sper să putem acoperi și partea financiară,dar cum v-am mai comunicat , există foarte multe rămășite la taxe ,impozite și salubritate.

  Pentru recuperarea rămășițelor angajații  din aparatul de specialitate s-au deplasat în localitățile comunei,chiar de mai multe ori,iar pentru persoane juridice au fost trimise somații.

  La cofinanțarea evenimentului așteptăm ajutor și de la Consiliul județean,dar acest lucru este posibil numai după rectificarea bugetului.

  La program în cursul zilei de vineri ,la deschidere doresc să felicităm pe cei care au nunta de aur în acest an (sunt căsătoriți de 50 de ani),acest eveniment urmând să adune o mai mare masă de cetățeni.

  Nu este ușor să scotem pe aceste familii din evidență,având în vedere că unele registre de stare civilă sunt păstrate în alte localități,cum ar fi de exemplu cazul satului Roteni care a aparținut la Păsăreni (Gălățeni).

  Poate exista și cazuri când oficierea căsătoriei sa făcut în altă localitate ,dar persoanele respective domiciliază pe raza comunei.

  Ziua de sămbâtă va fi dedicat culturii și sportului.

 

-  5 –

 

  Duminică va fi programul tradițional,cu concursul miss,concerte de muzică populară și ușoară.

Nu am început încă procedurile de achiziție publică,motiv pentru care solicit aceast acord de principiu.

Doresc să Vă informez despre cele trei mari proiecte care sunt planificate pentru realizare.

Scoala generală cu clasele I-IV și grădinița cu program prelungit din satul Acățari este în fază destul de avansată,a fost organizată licitație pentru efectuarea lucrărilor,așteptăm câteva avize, o viză de la Minsterul Dezvoltăîrii și putem demara lucrările.

La terenul de sport multifuncțional din satul Văleni,licitația va fi prin încredințare directă,suntem în faza de selecționare a firmelor.

La Casa de tineret și piscina din Roteni suntem în fază destul de avasată.

În satul Vălenii la casa de tineret luc rările sunt destul de avansate,urmând să inventariem lucrările ce trebuie executate la acoperiș.

Ar fi foarte bine ca din populația acestei localități să primim ajutor la lucrările de la acoperiș,pentru că fiind vorba despre o suprafață mare de acoperiș,această lucrare nu se poate realiza de 3-4 muncitori.

În programul Zilelor comunei Acățari,doresc ca această investiție să fie predată locuitorilor satului Vălenii.

Tot în cadrul manifestării doresc să predăm și lucrarea de la căminul cultural din satul Gruișor,unde în sfârșit au fost efectuate și lucrările de introducere a gazului metan.

Nu știu dacă cele două predări vor fi în aceeași zi,dar doresc  ca,cu această ocazie să organizez  evenimente festive.

 

 

 

  Nefiind  alte intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte  pentru  participare ,considerând  încheiate  lucrările  şedinţei de azi.

 

  Preşedinte de şedinţă

    Ciatlos Gyorgy  Secretar

  Jozsa  Ferenc