19 aprilie 2018

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

Nr. 2019  din  29 martie 2018

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 29 martie 2018

 

 

  Încheiat azi  29 martie  2018 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

  La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad ,Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

  Lipsesc:Nagy Dalma Imola și Pecsi Domokos

La ședință participă : Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar, Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești.

Primar:salut pe cei prezenți.

Primul punct de pe ordinea de zi este alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie-mai.

Vă rog să faceți propuneri.

Menyhart Balint:propun pe d-ul Ciatlos Gyorgy.

Primar:Cine este pentru?

Pentru  : 11(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  28 februarie 2018.

  Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit.

  Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din 28 februarie 2018.

Pentru  : 11(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

 

 

 

-  2 -

  Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi pentru şedinţa de azi care cuprinde următoarele puncte:

1.Proiect de hotărâre  privind  alegerea  presedintelui de ședinta pentru luniile martie  - mai 2018.

2.Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a PUG,aprobat prin HCL nr.50/2005 și prelungit prin HCL nr.22/2016.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor care  înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al comunei.

  4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Convenţiei de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public  „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”.

  5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Contractului de colaborare  privind efectuarea stagiului de pregătire în cadrul programului de formare profesională SERVANT POMPIER .

6.Întrebări,interpelări.

  Primar:doresc ca ordinea de zi să fie suplimentată cu încă un punct și anume:proiect de hotărâre privind includerea unui autoturism  în domeniul privat al comunei Acățari.

  Președinte de ședință:vă rog să votăm ordinea de zi propusă, suplimentată cu propunerea d-lui primar.

Pentru  : 11(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului doi înscris pe ordinea de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a PUG,aprobat prin HCL nr.50/2005 și prelungit prin HCL nr.22/2016.

  Secretar: fiecare unitate administrativ-teritorială are obligatia să îsi întocmească și să  aprobe Planul de Urbanism General care datorită schimbărilor care se ivesc, se actualizeaza periodic, la cel mult 10 ani.

PUG-ul localitatilor comunei  Acățari a fost aprobat prin Hotararea nr.50/2005 a Consiliului Local Acățari și a fost prelungit până 31 decembrie 2018 prin HCL nr.22/2016.

  Având în vedere că fără un PUG valabil nu se pot emite autorizații de construire se impune inițierea demersurilor de actualizare a PUG-lui,având în vedere și faptul că aprobarea acestuia este un proces lung.

  Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt și lung , la nivelul întregii unităţii administrativ-teritoriale, cu privire la: stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ;  zonificarea funcţională ; zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;  formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;  precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite; zone de risc natural; delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire; etc.

 

-  3 –

Având în vedere că prin PUG se determină intravilanul localităților,trebuie cunoscut faptul că există foarte multe cereri de introducere a terenurilor extravilane în intravilan.

Procedura de aprobare este una de lungă durată,care cuprinde dezbateri publice,obținere de diferite avize,iar la sfârșit se aprobă prin Hotărârea Consiliului local.

Pentru motivele  de mai sus este necesar inițierea demersurilor pentru actualizarea PUG-lui.

Primar:după cum a fost prezentat cred că ați înțeles că valabilitatea actualului PUG expiră în acest an.

Actualul PUG a fost eliberat cu sprijinul financiar al Consiliului județean și sperăm ca acest lucru să se repete și la viitorul PUG,având în vedere că eliberarea acestora este costisitoare.

PUG-ul nu este util numai pentru eliberarea autorizațiilor , ci creionază și viitoarea strategie de dezvoltare a comunei,dezvoltarea infrastructurii în contextul planul de dezvoltare a zonei,respectiv a județului.

Ca să înțelegeți mai bine, PUG-este documentul care stabilește unde se pot construii case cu etaje,unde nu este posibil acest lucru,stabilește zonele industriale,zonele de locuit unde nu este posibil construire de case de locuit.

Sperăm să găsim un executant de calitate care să poate executa această lucrare,fiind vorba despre o lucrare complexă.

Szabo Lorand Laszlo:nu s-ar putea încheia un contract cât mai repede?

Primar:pentru a încheia un contract trebuie să ai și sursa de finanțare,care deocamdată nu este identificată.

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru  : 11(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Se trece la discutarea punctului trei din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor care  înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al comunei.

Secretar: în vederea asigurării scopului unei cât mai bune colectări a creanţelor fiscale şi pentru informarea debitorilor fiscali cu privire la creanţele fiscale datorate, noul Cod de Procedură Fiscală prevede obligaţia publicării listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante.

Această listă să publică atât pentru contribuabili persoane fizice cât și persoane fizice.

Această listă  se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei,

Obligația Consiliului local este de a stabilii plafonul ,respectiv debitul datorat,de la care se publică această listă.

În proiectul de hotărâre s-a propus 10.000 lei pentru persoane fizice și 20.000 lei pentru persoane juridice.

-  4-

Primar:plafonul va fi stabilit de voi.Nu consider că publicarea acestei liste va rezolva problema colectărilor impozitelor și taxelor,dar legea ne obligă la acest lucru.

S-ar putea exista cazuri când un contribuabil va apărea pe această listă să vină și să-și achite impozitul.

Cred că această listă are și un rol educativ,care este bine venit,cunoscând faptul,care v-a fost prezentat într-o ședință precedent, că există restanțe foarte mari atât la persoane fizice cât și juridice.

Szabo Lorand Laszlo:cred că plafoanele prezentate sunt foarte mari.Eu propun 800 lei la persoane fizice și 1.200 lei la persoane juridice.

Secretar:cred că la prezentarea nivelului plafonului am greșit.

În proiectul de hotărâre la persoane fizice este propus 1.000 lei iar la persoane juridice 2.000 lei.

Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre cu plafoanele de 1.000 lei pentru persoane fizice și 2.000 lei pentru persoane juridice.

Pentru  : 10(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  1(Szabo Lorand Laszlo)

  Se discută punctul patru din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea  Convenţiei de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public  „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”.

  Primar:prin proiectul de hotărâre se propune încheierea unei Convenții de cooperare cu Poliția județeană în scopul creării  unui climat de siguranță necesar desfășurării unei vieți normale pentru comunitate în general,și cetățean în special.

  Prin coolaborarea între Consiliul local -Primar-Poliție  se doreşte  realizarea  unui  efort colectiv care vizează crearea şi întărirea unui parteneriat bazat pe încredere şi transparenţă ,  în scopul îmbunătăţirii nivelului de siguranţă publică în localităţile comunei noastre.

  Dacă Vă aduceți aminte exista și până în prezent o colaborare între Poliție și Consiliul local, existând ani când au fost alocate cantități de carburanți pentru a ajuta Poliția în desfășurarea unor activități specifice muncii lor.

  În actuala convenție nu este prevăzut un astfel de lucru,convenția referându-se  la posibilitatea acordării unui ajutor la repararea mașinii aflat în dotarea Poliției,ca aceasta să poate intervenii pront când este cazul.

  Trebuie să știți că , Convenția este încheiată pentru siguranța cetățenilor și reducerea infracționalității.

  În comuna Acățari infracționalitatea nu este la cote alarmante dar este bine să existe un astfel de Convenție.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru  : 11(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

 

-  5 -

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului cinci privind  proiectul de hotărâre privind aprobarea  Contractului de colaborare  privind efectuarea stagiului de pregătire în cadrul programului de formare profesională servant pompier.

  Primar:efectuarea stagiului de pregătire practice la noi a servanților pompieri nu este pentru prima dată,existând astfel de pregătiri și în anii precedenți.

  SVSU fiind bine dotat,există posibilitatea realizării unor cursuri,programe de pregătire,care conduc la o mai bună pregătire a angajaților noștri.

  Această activitate nu implică financiar Instituția noastră,iar prin acest Contract se crează cadrul legal pentru o mai bună conlucrare între diferitele Instituții.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru  : 11(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se discută proiectul de hotărâre propus de primar care se referă la includerea unui autoturism  în domeniul privat al comunei Acățari.

  Primar:localitatea Kasterlee din Belgia ,prin donația a oferit comunei noastre un autoturism .

  Fiind vorba despre un jeep,aceasta se poate folosi pentru intervenții rapide în cadrul SVSU Acățari,serviciu căruia va fi repartizată această mașină.

  După cum cunoașteți SVSU Acățari este una dintre cele mai bine dotate din județ,unde există program de lucru 24 de ore din 24.

  Cred că ați observat că în fiecarea prima miercurea din lună se face alarmarea populației,pentru diferitele tipuri de catastrofe.

  Consider că astfel de alarmare în fiecare lună este puțin exagerată, s-ar putea întâmpla ca populația să nu reacționeze atunci când va fi un pericol real.

  Conducerea Primăriei participă obligatoriu la cursuri de perfecționare,unde este instruit despre modurile de intervenție la diferite tipuri de catastrofe.

  Primarul este președintele Comitetului local pentru Situații de Urgență,și în caz de nevoie el este organul care decide asupra oportunitatea și modalitatea de intervenție.

  Pe plan județean acest rol are Prefectul județului.

  Valoare cu care se ia în inventar acest autoturism este cel stabilit în euro de donator,cred că 5.600 euro,transformat în lei.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru  : 11(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert, Nam Vilmos , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

 

-  6 –

Szabo Lorand Laszlo:starea drumurilor de exploatare în satul Acățari este deteriorată,motiv pentru care solicit un greder pentru a executa lucrări de întreținere a acestora.

Primar:nu numai în satul Acățari există această problemă.În mod firesc vom efectua lucrările necesare.

Primar:într-o ședință precedentă v-am vorbit despre faptul că va fi nevoie de contractarea unui împrumit pentru derularea în bune condiții a proiectelor noastre.

A apărut foarte recent o Hotărâre de Guvern,care vine în ideea celor spuse de mine,și anume acest act normativ crează un cadru instituțional pentru obținerea de credite către administrația locală,în condiții avantajoase.

Creditul se poate obține pentru o perioadă de 20 de ani,cu o dobândă convenabilă.

Proiectul de hotărâre de contractarea unui credit nu a fost azi un punct de pe ordinea de zi,dar la ședința viitoare cu siguranță voi propune acest lucru.

De ce văd eu oportun controctarea unui credit?

De exemplu la proiectul cu canalizarea care este  considerat eligibil,deocamdată în așteptare pentru finanțare, plata lucrărilor se face astfel:după ce s-a terminat o fază din această lucrare,aceasta se recepționează și nu se va putea trece la faza următoare până la achitarea contravalorii acestei lucrări.

Nici nu vorbesc despre faptul că fiecare proiect trebuie cofinanțat din fonduri proprii.

Acest credit s-ar utiliza exclusiv pentru dezvoltarea comunei,iar o pașii pentru obținerea acestuia trebuie făcuți acum.

Unii dintre voi mai aduc aminte că am mai contractat credit,care până la urmă nici nu trebuia rambursat în întregime,apărând un act normativ care a șters creditele instituților publice.În consecință cine a îndrăznit a câștigat.

Modul de chetuială a banului public este o informație publică,în consecință și despre modul de cheltuire a creditului vor exista informațiile necesare,ca toată lumea să cunoască unde s-a cheltuit această sumă.

Cred că toți vrem ca,comuna noastră să se dezvolte,dar pentru acest lucru va fi nevoie de finanțare.

În ședința viitoare revin cu mai multe detalii.

Menyhart Balint:când încep lucrările de pietruire a drumurilor.

Primar:în lunile februarie și martie datorită vremii nu este indicat să începi astfel de lucrări.

Aceste lucrări trebuie efectuate după luna mai.

Trebuie totodată să cunoașteți că,contractarea unei astfel de lucrări se face electronic prin SEAP,o procedură destul de greoaie.

Nu spun că vom avea piatră până la genunchi dar voi face în așa fel ca fiecare localitate să beneficieze de piatră.

 

Nefiind  alte intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte  pentru  participare ,considerând  încheiate  lucrările  şedinţei de azi.

 

  Preşedinte de şedinţă

    Ciatlos Gyorgy  Secretar

  Jozsa  Ferenc