21 februarie 2018

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 461  din  31 ianuarie 2018

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 31 ianuarie 2018

 

 

 

  Încheiat azi  31 ianuarie 2018  cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

  La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad ,Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

Lipsește:d-ul consilier Pecsi Domokos

La ședință participă : Fulop Robert.șef Birou financiar contabil și resurse umane,Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar, Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești.

Mai sunt prezenți în sală:angajații aparatului de specialitate al Primarului,directoarea și contabila de la Școala Gimnazială Acățari.

Primar:doresc să Vă aduc la cunoștință că un punct de pe ordinea de zi esteraportul  Primarului  comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Acățari.

Acest punct am lăsat la sfârșit ca să nu vă influențez la votarea bugetului pentru anul în curs.

Totuși dorescsă sublinez de la început unele lucruri.

Patrimoniul comunei în anul 2007 a fost de 18.500.000 lei vechi ,iar în anul 2017 este de 53.000.000 lei.

Se poate observa că diferența este de cca.34.000.000 lei,caz în care nu putem spune că comuna nu sa dezvoltat.

Această diferență rezultă în urma proiectelor implementate,care privesc drumuri,clădiri,deci investiții în mare lor majoritate.

Dacă în anul 2007patrimoniul  a fost optesprezece milioane , nici nu întreb cât era în anul 2000.

După un an și ceva după alegeri,  avem 3-4 proiecte considerate eligibile,iar alte proiecte pregătite pentru a putea depune la momentul oportun.

Am și alte cifre dar o să Vă prezint la sfârșit pentru a nu vă influența la votarea bugetului.

Vă aduc la cunoștință cifre reale și consider că pot să fiu  cu inima împăcată cu realizările care au fost  efectuate în perioada mandatelor mele,indiferent cine ce spune.

-  2 –

 

Dar aceste proiecte ,sau plata salarilor angajaților de la SMURD , primit în acest an de la Consiliul județen nu se realizează de la sine.

Aceste lucruri trebuia pregătite făcute intervenții,umblat la diferite Instituții,politicieni,etc.

Mulțumesc pentru prezență și salut pe toată lumea în prima ședință de Consiliu local din acest an.

Domnule președinte de ședință aveți cuvântul.

Președinte de ședință:salut și eu pe cei prezenți și Vă  citesc Dispoziția Primarului comunei cu privire la convocarea ședinței.

  Ordinea de zi pentru şedinţa de azi  cuprinde următoarele puncte:

  1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  reţelei şcolare pentru anul școlar 2018-2019 de pe raza teritorială a comunei Acăţari.

  2.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane cu obligaţi să presteze lucrări de ineters local.

  3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari.

  4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

  5.Raportul  Primarului  comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Acățari.

  6.Întrebări,interpelări.

Cine este  de acord cu ordinea de zi propusă?

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  27 decembrie 2017.

  Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit,în consecinţă  acestea se aprobă cu unanimitate .

  Președinte de ședință:primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind  aprobarea  reţelei şcolare pentru anul școlar 2018-2019 de pe raza teritorială a comunei Acăţari.

  Secretar:acest punct a fost discutat într-o ședință precedent.

  Procedura de aprobare a rețelei școlare este următoarea:consiliul de administrație a școlii face o propunere către consiliul local,care analizează,eventual modifică,și trimite Inspectoratului Școlar pentru avizul conform

  După obținerea avizului conform,prin hotărârea  consiliui local se aprobă rețea școlară.

  Proiectul de hotărâre pentru ședința de azi a fost propus,având în vedere că s-a obținut avizul conform de la  Inspectoratul Școlar.

-  3 –

 

  Față de cele discutate în ședința precedentă nu există nici o modificarea în avizul conform primit.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se trece la discutarea punctului doi din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane cu obligaţi să presteze lucrări de interes local.

  Secretar:astfel de hotărâri se adoptă la fiecare început de an.

  După cum cunoașteți persoanele beficiare al  ajutorului social sunt obligați să presteze muncă,în funcție de sumape care primesc.

  O altă categorie să presteze muncăîn  folosul comunității este a persoanelor condamnate de Instanțe .

  Această categorie este din ce în ce mai numeroasă,iar pentru condamnarea lor Instanțele solicită denumirea  locaților unde să presteze acest munci.

  Este vorba despre spații din domeniul privat și public al comunei,defalcate pe luni că de exemplu nu se poate curății zăpadă în luna iunie

  Szabo Lorand Laszlo:trebuie o atenție mai sporită la curățenia locurilor publice.

  Centrul satului Acățari arată foarte des neglijent în ceeace privește  curățenia.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Se discută punctul trei din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul de hotărâre  privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari.

  Secretar:odată cu bugetul aprobăm în fiecare an și Statul de funcții și orangigrama aparatului de specialitate al Primarului.

     Statul de funcţii cuprinde persoanele care sînt angajate la Primărie ,iar organigrama reprezintă stabilirea subordinii persoanelor angajate la şefi ierarhici superior.

  Când se doresc anumite modificări este obligatoriu de a solicita avizul ANFP,dar în momentul de față nu este cazul , nefiind modificări față de precedentul Stat de funcții.

 

 

-  4 –

 

  Numărul angajaților până în prezent a fost stabilit prin Ordinul Prefectului,dar în acest an cu apariția OUG nr.90/2017 ,numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

  Ordonatorii de credite stabilesc, în limitele prevederilor legale, numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2018,dar cu respectarea încadrârii în cheltuieli de personal.

  În momentul de față există post vacant,darnu avem de gând să angajăm având în vedere că  dacă angajez și numărul de posturi va scădea este neplăcut să dai afară pe cineva.

  Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan ,Menyhart Balint ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Primar:mă gândesc la un post,la care în fișa postului angajatului să fie trecută  achizițiile publice.

  Trebuie să știți că nici hârtie igienică nu se poate cumpăra fără respectarea prevederilor legale,respectiv anunț pe SEAP,etc.

  Curtea de Conturi,după controlul din luna noiembrie, a sfătuit că ar fi nevoie de un angajat care să se ocupe  exclusiv cu achizițiile publice,având în vedere că este vorba despre o muncă complexă și cu responsabilitate.

  Se trece la discutarea punctului patru din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

  Fulop Robert:Vă fac cunoscut cifrele din buget legate de venituri.

Prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 comunei Acățari i sa repartizat cote defalcate din impozit pe venit suma de 893.000 lei, iar pentru echilibrare din impozit de venit sa repartizat 372.000 lei.

Din cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului sa aloca suma de 1.473.000 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Nr.1 din 15.01.2018  privind repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale si finantarea cheltuielilor cu drumuri sa alocat suma de 630.000 lei din impozit pe venituri și 5.000 lei pentru cheltuieli cu drumuri.

Prin Decizia Nr. 1290 din 15.01.2018 AJFP Mures privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate au fost alocate 668.000 lei din care 538.000 lei pentru cheltuieli cu asistenti personali, 15.000 pentru evidența populației, 14.000 lei pentru ajutor de încălzire, 27.000 lei pentru stimulente educaționale și 74.000 lei pentru elevi cu cerințe speciale.

Totalul subvențiilor de la alte bugete este de 3.450.000 lei din care 3.040.000 pentru construirea grădiniței și școlii din Acățari și 230.000 lei pentru finanțarea prin PNDR a construirii terenului de sport din Văleni.

-  5 –

Veniturile proprii preconizate sunt de 2.019.000 lei.

  Primar:voi mai prezenta câteva date în raport ,care cum v-am spus va fi prezentat după discutarea bugetului.

  Nu doresc să Vă ascund nimic,dar deja din luna decembrie a anului precedent  se zvonea că bugetul anul 2018 va fi destul de subțire.

  Dacă nu primeam  bani pentru plata angajaților pentru SMURD,activitatea acestui serviciu era greu de întreținut.

  Să nu credeți că se obține așa ușor 6 miliarde de lei.Pentru acest lucru trebuia făcut adresă la ISU ”Horea” ,la Consiliul județean, discutat cu președintele consiliului județean,consilieri județeni,etc.

  A fost  un caz când pentru Luduș,care este oraș, vicepreședintele Consiliului județean a solicitat informații de la noi.

  Consider că începem anul cu cifre destul de bune,și nu trebuie uitat că încă suntem în luna ianuarie și cu siguranță vor fi rectificări pe parcursul anului.

  La început v-am prezentat creșterea patrimoniului anului 2017,față de anul 2007,deci vorbesc cifrele și faptele.

  Vă voi prezenta cifrele propuse  la cheltuieli.

  Administrația publică:360.000 lei.

  Menționez că aici există diferență mică față de anul precedent

  SPCLEP:22.000 lei

  Poliția locală:57.000 lei

  SVSU:42.000 lei

  Învățământ:204.000 lei,dar aici cifrele nu sunt definitive. Nu a apărut o  prevedere legală care să indice sumele la acest capitol.

  Pe profesori intereseză mai mult plata abonamentelor,care începând cu acest an se achită de Școală.

  Fulop Robert:plata abonamentelor a rămas la noi.

  Sănătate:23.000 lei

  Sport:40.000 lei pentru plata utilităților, 20.000 lei pentru reparații și 10.000 lei pentru achitarea unor bunuri.

  Cultură:75.000 lei

  Parcuri:27.000 lei

  Pentru asociații:100.000 lei

  Iluminatul public:aici există o mică diferență față de anul precedent.

  În satul Murgești , Renelul va executa o lucrare de modernizare a rețelei  electrice.

  După această lucrare am efectua lucrarea de schimbare a becurilor în această localitate cu becuri ecologice.

  Serviciul public:254.000 lei

  Prevenirea și combaterea inundații și alte situații de urgență:10.000 lei

  Străzi:52.000 lei

  Străduțe;82.000 lei

  La Vălenii fosta clădire a Consiliului popular va fi transformată în casă de tineret.Cum vor utiliza acest imobil vor decide locuitori satului împreună cu tineretul din această localitate.

  În această clădire va exista bucătărie,a sală mare,vestiare și camere de oaspeți.

-  6 –

 

  Dacă vor în această clădire vor putea fi organizate evenimente,botez de exemplu,va putea fi amenajată farmacie,dispensar medical,etc.

  Apropo de îngrijire medicală.Voi face o adresă oficială către medicii de familie să văd părerea lor despre deplasare în sate.Cunosc faptul că cu noua procedură de eliberare electronică a rețetelor este foarte greu să se facă consultații în alte localități.

  Acum enumăr investițiile propuse:

  50.000 euro pentru construirea unui teren sintetic multifuncțional în satul Vălenii.

  Contractul este semnat,fiind în curs procedura de achiziție.Aici se vor finanța cheltuielile neeligibile.

  Cca.3.000.000 lei pentru construirea în satul Acățari a unei grădiniție cu program prelungit și școală primară.

  Procedura de achiziție a fost începută și la această investiție.

  Multe primării nu au semnat încă contractul de finanțare,dar eu doresc să încep această lucrare cât mai curând.

  Locația va fi lângă sala de sport,care este zonă liniștită și deja există infrastructură,utilități.

  Cu locația au existat unele păreri,dar amplasament mai bun nu am găsit.

  Renovarea castelui Toldalagi din satul Murgești nu a fost finanțat anul trecut.

  Dacă tot am investit până acum,  doresc să amenajăm 1,2 sau 3 încăperi.

  O altă investiție ar fi casă de tineret cu piscină în satul Roteni.

  M-am consultat cu conducerea școlii gimnaziale,din care a rezultat că copiilor îi place fotbalul,handbalul dar ar fi foarte util dacă ar învăța să  înoate.

  Vom putea face un program,  ca copii să învețe și acest sport.

  Suma propusă aici ar fi de 500.000 lei.

  După cum cunoașteți căminul cultural din satul Găiești este în stare de degradare.

  Între Biserica Reformată și o casă de locuit,Primăria are un teren,unde se poate edifica un cămin cultural.

  Această lucrare nu s-ar realiza din fonduri proprii , ci din alte surse de finanțare:fonduri europene,CNI,etc.

  Aici am propus 50.000 lei pentru studii,proiect.

  Cel mai important lucru ar fi canalizarea localităților.Proiectul pregătit am depus la două Instituții.

  Ministerul Dezvoltării nu a considerat eligibil proiectul,dar la Regiunea Centru nu am fost refuzați.

  La Alba Iulia au fost depuse în anul trecut 35 de astfel de proiecte,  din care au fost finanațate 14.

  Din aceste 35 de proiecte două sunt din județul Mureș și anume localitățile Lunca și Acățari.

  Suma ce se poate obține în prima fază de de 1.000.000 de euro,pentru conducta principală care ar traversa trei sate,plus stația de epurare și stațiile de pompare.

  După aceasta ar urma faza a doua cu celălalte localități,dar pentru acest lucru prima fază trebuie să fie operațională.

  Aici am propus 100.000 lei

  Încerc să fac ce pot,dar trebuie să știți că nu depinde totul de mine și nu iese totul cum doresc eu.

-  7 –

 

  Președinte de ședință:întrebări,dacă aveți.

  Menyhart Balint:pentru  căminul cultural din satul Găiești nu există hotărâre de consiliul local,deci nu sunt de acord cu această investiție.

  În satul Roteni suma propusă la casa de tineret cu piscină este de 14 miliarde lei,cu 5 miliarde mai mult decât în anul precedent.

  Întreb când se va fi rentabilă  această investiție,cunoscând că de la an la an banii sunt mai puțin.

  Nu sunt de acord nici cu această investiție..

  Szabo Lorand Laszlo:eu într-o ședință precedentă am solicitat un studiu de impact la casa de tineret cu piscină la Roteni.Fără aceasta nu pot să fiu de acord cu investiția.

  Primar:am dorit să împart bani ca fiecare localitate să beneficieze de ceva.

  În cele trei sate mari se vor realiza următoarele:

  În satul Văleni teren sintetic multifuncțional cu o peluză de 85 de locuri,plus amenajarea casei de tineret unde lucrările sunt în curs.

  Satul Acățari va beneficia de o grădiniță cu program prelungit și școală primară,plus documentație pentru canalizare.

  În satul Gruișor a fost amenajat căminul cultural,care arată impecabil.

  În satele Acățari și Văleni a fost modernizat iluminatul public,iar în acest an această lucrare se va realiza și în satul Murgești.

  În trei sate unde au existat probleme cu tensiunea curentului electric,din bani de la Renel au fost efectuate lucrările de modernizare.Este vorba despre satele Acățari,Murgești și Găiești.

  Consider că din buget fiecare localitate are prevăzută sume pentru diferite lucrări.

  Anul trecut am câștigat un proiect de 25.000 euro pentru organizarea zilelor comunei Acățari.

  Din bugetul anului precedent nu a fost cheltuit nici o sumă la casa de tineret cu piscină în satul Roteni.

În această localitate au fost realizate numai lucrări de înfrumusețare,fără mari cheltuieli.

 La unele dintre  aceste lucrări materiale au fost aduse din satul Găiești.

Satul Văleni a beneficiat de 22 miliarde lei pentru asfaltarea străzilor,pe când această lucrare în satele Stejeriș,Murgești și Găiești au fost realizate din fonduri proprii.

În satul Văleni au fost construite două poduri mari.

Propun să nu începem discuțile cu rea credință,ci în mod corect și pozitiv,că s-ar putea ca unele lucrări să se răzbune în viitor.

În satul Roteni nu trebuia construit cămin cultural,au fost realizate numai unele lucrări de modernizare.

Menyhart Balint: la modernizarea străzilor din satul Vălenii 22 miliarde a fost valoarea proiectului,dar multe dintre aceste lucrări nici în ziua de azi nu sunt terminate.

  Există lucrări la șanțuri începute,terminate pe jumătate.

  Doresc să amintesc că din suma susmenționată , 1,5 miliarde au fost alocate pentru cumpărarea cortului.

  Primar:nu cred că din această sumă a fost achiziționat cortul.

  Menyhart Balint:o să demonstrez acest lucru.

-  8 –

 

  Primar:căminul cultural din satul Găiești nu a fost discutată în cadrul consiliului local,pentru că în această localitate s-a efectuat numai o întabulare de teren.

  Am găsit o soluție comună cu Biserica Reformată pentru teren,urmând să întomim un proiect,pe care să depunem,la ocazia ivită,pentru finanțare.

  Menyhart Balint:nu există acordul consiliului local.

  În actuala clădire a căminului cultural au fost executate multe lucrări,iar acum lăsăm totul de izbeliște.

  Primar:căminul a fost funcțional pentru evenimente mici.

  More Tibor:nu putem aloca o sumă și pentru un cămin în satul Acățari?

  Primar:primadată este nevoie de un teren.

  Ar trebui discutat cu reperezentanții Bisericii Catolice ca prin cumpărare/schimb să cedeze o bucată de teren din terenul aflat lângă sala de sport.

  O altă variantă ar fi cumpărarea a două terenuri intravilane,unficate și pe aceasta amplasa un cămin cultural.

  O clădire trebuie construită în așa fel încât și după 100 de ani să fie clădire,cum este cazul sediului Primăriei.

  2-3 cetățeni ar trebui să se implice în căutarea unui teren,eu singur nu pot rezolva pe toate.

  More Tibor: să înțeleg că în 2018 nu se va întâmpla nimic  cu căminul cultural din Acățari.

  Primar:după cum v-am spus și la început din iulie vor mai fi rectificări de buget.

  Eu am umblat pentru 6 miliarde ca SMURD-ul să poate  funcționa.

  Este ușor să te cerți când totul este gata pusă pe masă.

  Nam Vilmos:eu vâd amplasamentul căminului cultural din Acățari vizavi de Dispensarul medical.

  Terenul este de vânzare,  numai trebuie văzute posibilitățile de achiziționare .

  Primar:trebuie să pornim de undeva,având în vedere că amplasamentul căminului cultural din Acățari nu are un amplasament corespunzător.

  Fostul președinte al Consiliului județean d-ul Ciprian Dobre a susținut propunerea noastră , ca în intersecția respectivă să fie amplasat un sens giratoriu.

  În momentul de față nu am cunoștințe despre  evoluția lucrurilor.

  Menyhart Balint: nu este corect ca asociațile să primească 20.000 lei iar asociația Napsugar să beneficieze de 80.000 lei.

  Când vin delegațile străine totdeauna trebuie să aducem bani de acasă.

  Propun ca acest capitol bugetar să fie suplimentat cu încă 100.000 lei.

  Primar:în ședința viitoare se va discuta acordarea sumelor nerambursabile pentru asociații.

  Menyhart Balint:să beneficieze de fonduri nerambursabile asociațiile din satele care au legături oficiale cu alte comunități din străinătate.

  Fulop Robert:măsurile  pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local asociaților va fi discutată în ședința viitore.

  Menyhart Balint:nu am înțeles ce este cu suma de 464.000 lei pentru salubrizare.

  Primar:taxa de salubrizare este colectată de noi.Suma calculată de colectat în acest an este 464.000 lei ,care trebuie virat la serviciul salubrizare,deci trebuie să figureze în buget.

-  9-

 

  Szabo Lorand Laszlo:propun ca unde este vorba despre sume mai mari să fie discutate înainte de ședință.

  Proiectul bugetului trebuia supus dezbaterii publice pentru o perioadă de 30 de zile,ca cetățenii să cunoască unde se cheltuiesc bani lor.

  Secretar:fiecare consilier a primit proiectul de hotărâre cu propunerea de buget,iar proiectul este  pe site-ul Primăriei.

  Trebuie menționat că și acum sunt sume care trebuia inclus în buget,dar care nu sunt cunoscute,nici la ora actuală.

  Cum poți atunci respecta termenul de 30 de zile.

  Președinte de ședință:trecem la votarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

  Votarea se va face pe capitole.

  Fulop Robert: Aceste sume conțin cheltuielile cu personal, bunuri și servicii, cheltuieli sociale și cheltuielile cu investițiile:

Capitolul 51 Administrație: 1.494.000 lei. Se supune votului

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin, Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Capitolul 54Alte servicii publice generale, precum serviciul evidența persoanelor și serviciul voluntar pentru situații de urgență: 531.000 lei. Se supune votului

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin, Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Capitolul 61 Poliția Locală: 349.000 lei. Se supune votului

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin, Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Capitolul 65 Învățământ: 3.335.000 lei. Se supune votului

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin, Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Capitolul 66 Sănătate, Smurd: 678.000 lei. Se supune votului

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin, Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Capitolul 67 Cultura, Sport, Recreere: 2.280.000 lei Se supune votului

-  10-

 

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin,)

Împotrivă:  0

Abţineri:  2 (Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo)

Capitolul 68 asigurari si asistență socială: 716.000 lei. Se supune votului

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin, Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Capitolul 70 Dezvoltare publică și iluminat public: 544.000 lei. Se supune votului

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin, Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Capitolul 74 Protecția mediului: 583.000 lei. Se supune votului

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin, Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Capitolul 80 Prevenirea și combaterea inindații și alte situații de urgență: 10.000 lei. Se supune votului

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin, Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

Capitolul 84 Drumuri și străzi: 132.000 lei. Se supune votului

Pentru  : 12(Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin, Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo)

Împotrivă:  0

Abţineri:  0

  Menyhart Balint:nu sunt de acord cu 500.000 lei pentru casa de tineret și piscină și nici cu 50.000 lei pentru căminul cultural din satul Găiești,  pentru că aici nu există o hotărâre de consiliu local pentru construirea unui cămin cultural.

  Primar:nu doresc să fiu absurd, Vă rog propuneți unde să includem  doriți  suma de 50.000 lei,  propus pentru căminul cultural din satul Găiești.

  Nam Vilmos:suma de 50.000 lei este propus pentru căminul cultural din  Găiești,să găsim o altă destinație pentru această sumă.

  Magyari Zoltan:să fie alocat pentru căminul cultural  din satul Acățari.

  Nu se revine la  revotarea capitolului respectiv.

  Menhyhart Balint: la casa de tineret cu piscină  la Roteni sunt de acord numai cu 900.000 lei ce am votat anul trecut  și nu  retrag ce am votat odată.

  Primar:la Vălenii sunt în curs lucrările la casa de tineret.

-  11-

 

  Satul va beneficia de un teren sintetic multifuncțional și au fost asfaltate drumurile din această localitate.

  Nu este normal ca și satul Roteni să beneficieze de o investiție?

  Menyhart Balint:să terminăm cu drumurile,având în vedere că lucrările nici în momentul de față nu sunt terminate.Șanțurile arată într-o stare deplorabilă.

  Krizsan Tibor:cum este posibil ca să nu fi de acord când ști că satul Vălenii a beneficiat de 22 miliarde lei,iar sunt în curs și alte investiții.

  Menyhart Balint:de ce există consiliul local.Ca noi să hotărâm iar primarul să pună în aplicare ce am hotărât.

  Se poartă păreri contradictori între cei doi consilieri

  Ciatlos Gyorgy:care a fost părerea comisiei de buget față de proiectul de hotărâre.

  Primar:părerile au fost împărțite.

  Președinte de ședință:supun la vot în întregime aprobarea bugetului  de  venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Pentru  : 10(Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad, Krizsan Tibor,Magyari Zoltan , ,More Tibor, Nagy Albert,  Nagy Dalma Imola, Nam Vilmos , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:  0

Abţineri:  2( Menyhart Balint, Szabo Lorand Laszlo )

Primar: Vă prezint Raportul  Primarului  comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Acățari

    Raportul este anexat prezentului proces-verbal.

  Primar:Mai este o problemă de discutat.

  Se dorește,la intervenția unui senator,înființarea unei ADI care să preia activele Societății de Administrare Active Feroviare SA,respectiv linia îngustă TG-Mureș-Sovata,pentru a putea fi exploatată din punct de vedere turistic.

  În ședința viitoare vin cu mai multe detali.

  Nici un consilier nu este împotriva acestui demers.

 

 

 

 

 

  Președinte de ședință

    Krizsan Tibor

  Secretar,

    Jozsa  Ferenc