20 noiembrie 2018

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 6571  din   31 octombrie   2018

 

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 31 octombrie 2018

 

 

 

                   Încheiat azi  31 octombrie   2018 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali: Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin

                   Lipsesc: consilierul  More Tibor , Piri Jozsef,delegate sătesc satul Corbești.

La ședință participă : Fulop Robert,șef birou financiar contabil și resurse umane, Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar ,Simon Maria Aranka,delegat sătesc.

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţelor  consiliului local din  data de  27 septembrie 2018,respective 8 octombrie 2018.

                   Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului proceselor verbale  susamintite.

                   Președinte de ședință:supun la vot conținutul proceselor verbale din data de 27 septembrie și  8 octombrie 2018.

Pentru   :12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:       0

 

                   Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi pentru şedinţa de azi care cuprinde următoarele puncte:

        

                  1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și chltuieli pentru anul în curs.

                   2.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul III, anul 2018.

                   3.Proiect de hotărâre privind scoaterea din contabilitatea Instituției a unei sume de recuperat,stabilit conform Deciziei Camerei de Conturi Mureș nr.983/2014

                   4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.816.015 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţi a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 , privind finanţele publice locale

                   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicI ai investiţiei „ Construire Centru de Comunitate Multifuncțional în localitatea Găiești,comuna Acățari,județul Mureș”

                   6.Proiect de hotărâre privind reorganizarea  la nivelul comunei Acățari a Grupului de locru local (GLL) pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității romilor.

                   7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reperezentanților Consiliului local în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Acățari.

                   8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local  înc omisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei

                     9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de  specialitate al Primarului comunei Acăţari, pentru anul 2019.

                    10.Proiect de hotărâre privind  acceptarea de comuna Acățari a unei donații.

                   11.Întrebări,înterpelări.

 

Președinte de ședință:cine este pentru aprobarea ordinii de zi ?

                    Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și chltuieli pentru anul în curs.

         Fulop Robert:există un singur capitol la care se propune  rectificare.

         Este vorba despre capitolul  donații și sponzărizări,unde se propune majorarea acestui capitol cu 28.000 lei.

         Această sumă a fost  primită de Instituția noastră de la persoane fizice și societăți , cu destinație ,  și anume în scopul modernizării parcului  localităților  înfrățite din   satul Roteni,executarea de lucrări de înfrumusețare și nu în ultimul rând construirea unui acoperiș a terasei anexă situat  lângă căminul cultural din această localitate.

         Această sumă trebuie inclusă în buget ,pentru a putea fi cheltuit,  în scopul în care a fost donat..

         Primar:Într-o ședință precedent am supus câteva cuvinte despre acest lucru.

         Cum am amintit și data trecută , persoanele fizice pot achita  această sponzorizare la caseria Instituției,primid chitanțe,iar cu persoanele juridice încheiem contract de sponzorizare.

         După cum ați văzut am primit o sumă frumoasă,dar aceste donații și sponzorizări nu au fost încheiate,mulți cetățeni dorind să contribuie și în continuare  la acestă acțiune.

         Doresc ca și pe această cale să le mulțumesc celor care ne-au ajutat pentru realizarea obiectivelor propuse.

         Văzând că în satul Vălenii au fost organizate munci în folosul comunității,respectiv realizarea acoperișului casei de tineret, lucrare care fără ajutorul cetățenilor din această localitate era foarte greu  , și în satul Roteni au fost organizate astfel de munci,unde au participat mulți locuitori ai localității.

         Organizarea acestor munci cu cetățeii localităților  este demnă pentru locuitorii satelor și le mulțumesc.

                   Președinte de ședință:supun la vot  proiectul de  hotărâre.

                             Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea punctului doi din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul III, anul 2018.

         Fulop Robert:conform legislației contul de execuție pugetară trebuie aprobat la sfârșitul fiecărui trimestru.

                   Principalele indicatori sunt:

I.               Bugetul Local:

-          total venituri:                    5.570.889  Lei

-          total cheltuieli:                  4.178.503 Lei

-          Rezultatul exercitiului      1.392.385 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri: 5.527.489 Lei

-          cheltuieli: 4.135.919 Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:     1.391.570 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri: 43.400 lei

-          Cheltuilei: 41.668 lei

-          Rezultatul exercitiului SD:  1.732 lei

II.         Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                               178.087  Lei

-          cheltuieli:                                                 143.284 Lei

-          rezultatul exercitiului:           34.802 Lei

                   Președinte de ședință:supun la vot  proiectul de  hotărâre.

                             Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se discută punctul trei din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul de hotărâre privind scoaterea din contabilitatea Instituției a unei sume de recuperat,stabilit conform Deciziei Camerei de Conturi Mureș nr.983/2014.

         Fulop Robert:astfel de hotărâre am mai adoptat pe parcursul anului .

         Prin Decizia Camerei de Conturi Mureș nr.983/28.04.2014 s-a reținut aplicarea măsurilor de recuperare a prejudiciului creat prin angajarea și efectuarea cheltuielilor către SC Nordanisz SRL, a unor servicii.

         Comuna Acățari a atacat Decizia Camerei de Contruri Mureș la Tribunalul Tg-Mureș,unde s-a respins cererea formulată,urmând ca la finele procesului , Tribunalului Comercial Mureș  să se respingă definitiv cererea.

         În urma Deciziei Camerei de Conturi,comuna Acățari a procedat la recuperarea sumelor considerate prejudiciu de către Camera de Conturi Mureș.   Întrucât SC Nordanisz SRL nu a restituit suma,comuna Acățari a acționat societatea respectivă  în instanță.

         Judecătoria Tg-Mureș a respins cererea comunei  Acățari,iar Tribunalul Comercial Mureș a menținut soluția Judecătoriei.

         Având în vedere cele menționate se constată că,  conducerea comunei Acățari a inițiat toate demersurile posibile în vederea recuperări sumelor imputate de către Camera de Conturi Mureș.

         Întrucât nu mai sunt alte căi de recuperare se propune scoaterea din contabilitatea comunei Acățari , suma reprezentând cheltuieli către SC Nordanisz SRL.

         Ținând cont de faptul că bugetul și planul achizițiilor publice a fost aprobat și însușit de către Consiliul local al comunei Acățari,se propune scoaterea din contabilitatea Instituției a prejudiciului constatat de către Camera de Contrui Mureș,prin Decizia nr.938/2014 , în valoare de 20.000 lei.

         Președinte de ședință:supun la vot  proiectul de  hotărâre.

                    Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

                   Se trece la discutarea punctului patru din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.816.015 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de Urgenţi a Guvernului nr. 11/2018,  pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 , privind finanţele publice locale.

                   Fulop Robert:Ordonanța nr.11/2018 dă posibilitatea unităților administrativ teritoriale să  beneficieze  de împrumut-linie de credit-, în condiții foarte avantajoase.

                   Din calculele Biroului financiar contabil a reieșit că Instituția noastră ar avea nevoie de deschiderea unei linii de credit  în valoare de  4.816.015 lei.

                   Aceast împrumut este  o linie de credit ,care nu este obligatoriu să se utilizeze  integral,ci  poate fi utilizat în funcțiile de nevoile comunei.

                   Creditul are o dobândă avantajoasă de 2,5% și la această dobândă  poate fi  rambursat într-un termen de cinci ani.

De exemplu la construirea Grădiniței cu program prelungit și Scoală generală clasele I-IV din satul Acățari,cofinanțarea investiției poate fi realizată din această sumă.

Marele avantaj al liniei de credit ,pe lângă dobânda avantajoasă, este că nu se blochează bugetul local,iar proiectele pot fi cofinanțate fără ca bugetul să fie  mult afectat.

Este o posibilitate,care după părerea mea trebuie exploatat.

Consiliul local,  în anul 2013,  a mai beneficiat de credit,din care ratele am achitat numai  un an, după care statul a preluat integral plata împrumutului.

Din suma de 700.000 lei luat ca împrumut a trebuit să rambursăm cca.100.000 lei.

Szabo Lorand Laszlo: dobânda este de 2,5 % pe ani?

Fulop Robert:da,cu precizarea că această dobândă poate să crească dacă împrumutul nu se solicită pentru cinci ani.La un împrumut de 30 de ani,dobânda nu mai este cel specificat mai sus.

Menyhart Balint:împrumutul poate fi folosit pentru plata cofinanțării la proiectele câștigate sau care se vor declara eligibile?

Fulopr Robert: da.

Nam Vilmos: după cum am înțeles eu ,acest împrumut ar fi unul de siguranță în cazul în care nu am dispune de fonduri suficiente pentru derularea unor proiecte.

Szabo Lorand Laszlo:eu cred că este o oportunitate care trebuie exploatat.

Președinte de ședință:supun la vot  proiectul de  hotărâre.

                    Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Primar:cred că cele prezentate de contabilul șef au fost lămuritoare,existând o oprtunitate pentru administrația publică care trebuie exploatat,având în vedere că avem proiecte care vor trebui cofinanțate.

         Contabilul șef a arătat un exemplu din anul 2013,când am avut de câștigat prin împrumutul solicitat,eu doresc să Vă aduc la cunoștință un alt exemplu.

         La început de ani , comunele care nu s-au gospodărit corespunzător,la împărțirea bugetului  nu au primit  fonduri ,astfel există cazuri când angajați nu au primit salar luni de zile,iar la rectificare  au fost acordate acestora sume pentru a putea achita salarile angajaților,iar comunele care s-au gospodărit bine nu au primit fonduri.

         Referitor la anul 2013,împrumutul se putea lua pentru achitarea arieratelor și a fost un success ,Guvernul preluând plata împrumutului.

         Cei care au fost îndrăzneți au avut de câștigat.

         Avem destul de multe de proiecte în derulare,și mai dorim să inițiem și altele;asflatarea unor drumuri sătești neasfaltate până în prezent,construire de cămine culturale,continuarea lucrărilor la castelul Toldalagi,etc

         Avem proiecte ,dar totdeauna se vor ivi alte priorități,cum ar fi introducerea apei potabile și canalizarea,unde vor trebui sume  mari pentru cofinanțare.

         Nu am vrut să Vă influențez îniante de vot,dar menționez că votul vostru a fost unul exemplar.

         Szabo Lorand Laszlo: am o părere ,pe care doresc să Vă împărtășesc.

         Noi facem o line de credit pentru suma de 4.816.015 lei,pe care vom folosi numai în cazuri când aceste fonduri sunt necesare.

         Am înțeles că aceste împrumuturi pot fi accesate până în anul 2020,urmând ca în cinci ani să rambursăm.

         Părerea mea ar fi ca această sumă să fie mai mare, de exemplu 6.000.000 lei.

         Primar:sunt de acord cu tine și eu mai gândit la acest lucru ,dar din păcate acest lucru nu este posibil.

         Fulop Robert:suma de 4.815.015 lei a reieșit din calcule , și  este egală cu suma cu care Instituția noastră trebuie să cofinanțeze proiectele.Credit  mai mare pentru împrumut în acest moment nu este posibil.

         Se discută punctul cinci înscris pe ordinea de zi referitoare la  proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicI ai investiţiei „ Construire Centru de Comunitate Multifuncțional în localitatea Găiești,comuna Acățari,județul Mureș”.

         Primar:la aprobarea bugetului din februarie ,cu  unele rețineri, chiar certuri, am inclus suma de 50.000 lei pentru întocmirea unui proiect privind  construirea unui cămin cultural în localitatea Găiești.

         După cum cunoașteți acest sat nu dispune nici de cămin cultural nici de școală proprie,ambele imobile fiind închiriate de la Biserica Reformată din această localitate.

         Denumirea  investiției s-a modificat:  din construire  cămin cultural- în Centru Comunitar Multifuncțional,proiect a cărui studiu de fezabilitate se poate consulta,fiind adus la această ședință.

         Pentru a putea continua investiția, respectiv pentru a obține avizele necesare eliberării autorizației de construire este nevoie de aprobarea indicatorilor tehnico economici.

         Vom vedea din ce surse vom finanța această investiție,din fonduri europene, fonduri guvernamentale  sau din fonduri propri.

         În studiul de fezabilitate în acest centru sunt cuprinse: 2 săli de clasă,2 săli pentru grădiniță,un centru comunitar și alte spații necesare unei construcții modern ,spații de joacă de parcare,etc.

         Construcția va fi amplasată între Biserica Reformată  și prima casă  după biserică

         Menyhart Balint:referitor la certuri din luna februarie,  când a fost aprobat bugetul, trebuia menționat clar  și adus   la cunoștința consilierilor că satul Găiești are nevoie de cămin cultural.

         Dacă cunoșteam  cu exactitate ce se dorește  certurile erau evitate.

         Primar:la aprobarea bugetului,terenul nici nu a fost întabulat.Trebuia să purtăm discuții cu Biserica ,ca să avem la dispoziție un teren de mărime satisfăcătoare ,ca să proiectăm ceva modern.

         Pecsi  Domokos:adevărul este că localitatea Găiești nu a beneficiat de multe investiții.

         Trebuie să cunoașteți că în acest sat și în momentul de față sunt cca. 50 de copii din care numai 17 în grădiniță.

         Szabo Lorand Laszlo:la ce valoare se ridică investiția.

         Secretar: conform studiului de fezabilitate  valoarea investiției este de .618.453,20 lei/564.127,28 erro cu TVA , din care valoarea lucrării de construcție montaj (C+M): 2.135.785,44 lei/460.159,74 euro.

Președinte de ședință:supun la vot  proiectul de  hotărâre.

                    Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea punctului șase privind  proiectul de hotărâre privind reorganizarea  la nivelul comunei Acățari a Grupului de locru local (GLL) pentru incluziunea socială a cetățenilor români , aparținând minorității romilor.

         Secretar: Prin Hotărârea Guvernuluii nr.1221/2011 a fost aprobată Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru pentru perioada 2012-2020,care stabilește o serie de măsuri ce trebuie îndeplinite de către autoritățile publice,atât la nivel central cât și de cele de la nivel local.

         Pe baza actului susmenționat ,prin Hotărârea Consiliului local Acățari,nr. 53 din 22 septembrie 2014 la nivelul comunei a fost constituit Grupul de Lucru Local,pentru incluziunea socială a cetățenilor români,aparținând minorității romilor.

         Prin HGR nr.18/2015 a fost aprobat  Strategiea Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome,  pentru perioada 2015-2020.

                Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de faptul că între anii 2014 și 2018 au intervenit schimbări de personal (viceprimar,etc) se propune adoptarea proiectului de hotărâre,având în vedere că Instituția Prefectului-jud.Mureș solicită cu regularitatea  informațiicu privire la realizăriile din Stategie.

Președinte de ședință:supun la vot  proiectul de  hotărâre.

                    Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se discută punctul șapte din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul de hotărâre privind desemnarea reperezentanților Consiliului local în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Acățari.

            Secretar: La școala  Gimnazială  Acățari    Consiliul de administraţie  este format din 13 membri, dintre  aceştia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai   consiliului local şi 3 reprezentanţi  ai   părinţilor.

Cele de mai  sus  sunt subliniate  și  în art.4 din Ordinulnr. 4619 din 22 septembrie 2014, pentru  aprobarea  Metodologiei-cadru de organizare   şi  funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ  preuniversitar.

Prin  Hotărârea   Consiliului local Acățarinr.20 din 14 septembrie 2016 au fost  desemnați   următorii consilieri   locali  să facă parte din Consiliul de administraţie al Scolii  Gimnaziale  Acăţari,ca  reprezentanți al Consiliului local Acăţari.

         1.Menyhart Balint

         2.Magyari Zoltan

         3.Veres Gaspar-Ervin

         În locul d-ul   Veres Gaspar-Ervin,care a devenit viceprimar , prin Hotărârea Consiliului local nr. 38 din 29 iunie 2017  a fost desemnat d-na Nagy Dalma Imola să facă parte din Consiliul de Administrație.

         Având în vedere că de la precedenta Hotărâre au trecut doi ani,iar Școala Gimnazială din Acățari solicită desemnarea membrilor în consiliul de administrație, care pot rămâne și cele de acum ,se propune desemnarea  reperezentanților  Consiliului local în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Acățari.

         Pecsi Domokos:propun pe consilierii care au făcut parte și până în prezent din Consiliul de administrație.

         Președinte de ședință:supun la vot  proiectul de  hotărâre cu propunerea d-lui Pecsi.

                    Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

                Se trece la discutarea punctului opt referitoare la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local  în   comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei.

         Secretar:acest punct de pe ordinea de zi seamănă cu cel precedent,dar este vorba de comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei.

         Conform legislației  la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

                Din această comisie face parte un reprezentant al Consiliului local,care până în prezent a fost d-ul consilier Nam Vilmos.

         Menyhart Balint:propun  în continuare pe d-ul Nam Vilmos.

         Președinte de ședință:supun la vot  proiectul de  hotărâre cu propunerea d-lui  Menyhart.

                    Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

          Se discută punctul nouă din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de  specialitate al Primarului comunei Acăţari, pentru anul 2019.

         Secretar: În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999,republicată, privind Statutul funcționarilor publici,cu modificările și completările ulterioare  planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, de către primar , prin aparatul de specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală.

Planul de ocupare a funcţiilor publice se aprobă prin  hotărâre a consiliului local.

         Elaborarea planului este necesar din motivul ca în cazul unui funcționar public,care are posibilitatea să promoveze într-o funcție superioare, având  trei ani consecutiv calificativul foarte bine –din debutant în asistent,din asistent în principal sau din principal în superior- dacă acest lucru nu este prevăzut în planul susmenționat acest lucru nu va fi aprobat de ANFP.

         În consecință nu este vorba de înființare de posturi noi,ci despre crearea posibilității funcționarilor publici să promoveze în grad superior.

         În cadrul Instituției noastre avem astfel de cazuri,un funcționar este de mai multă vreme de debutant,care are vechimea și calificativul necesar să promoveze.

         Promovarea se face prin examen.

         Szabo Lorand Laszlo:este vorba defapt și despre modificarea organigramei .

         Secretar:după ce funcționarii în cauză promovează examenul , se modifică și organigrama Instituției.

         Primar:avem cazuri când doi funcționari publici au aceleași vechime dar unul are salar mai mare,datorită faptului că nu a fost promovat în grad imediat superior.

Președinte de ședință:supun la vot  proiectul de  hotărâre .

                    Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

          Se trece la discutarea punctului zece din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul  de hotărâre privind  acceptarea de comuna Acățari a unei donații.

          Toth Emese Zsuzsanna:  D-ul   Werbeke  Cornelis, domiciliat în comuna  Păsăreni ,în nume personal a donat Instituției noastre mobilier pentru școală.

          Conform prevederilor legale donaţiile  pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local ,motiv pentru care a fost propus proiectul de hotărâre.

          După acceptarea donației bunurile vor fi predate ,prin transfer Școlii Gimnaziale Acățari.

          Primar:avem mobilier pentru școală, dar calitatea celor donate de d-ul  Werbeke este foarte bună și va fi utilă educației.

Președinte de ședință:supun la vot  proiectul de  hotărâre .

                    Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

      Președinte de ședință:dacă sunt întrebări,interpelări?

         Primar:Eu doresc să Vă solicit un acord de principiu.

         Ne întoarcem la documente și proiecte,unde de mai multe ori am subliniat că trebuie să facem ceva pentru a avea proiecte pentru viitor.Mă refer la satul Acățari,mai precis la căminul cultural. Am subliniat că trebuie  să găsim un teren corespunzător, iar în caz contrar  să achiziționăm pentru una.

         Poate nu m-am consultat corespunzător,dar tot am așteptat ca cineva să vină cu idei,dar nu a fost cazul,iar în cazul în care așteptăm în continuare nu se va depune nici un proiect și nu se va realiza nici o investiție. Referitoare la acest cămin.

         Elaborarea  unei documentații pentru o investiție așa de mare , are un termen lung de finalizare,trebuie respectați pașii legali pentru a putea executa lucrările la o astfel de lucrare.

         Căminul cultural din satul Acățari se află într-o stare destul de degradată,mai ales acoperișul și exteriorul  acestuia.

         Au fost păreri că această construcție trebuie demolat,dar și atunci părerea mea a fost că primadată trebuie consultat  un specialist,lucru ce am realizat eu,nevând nici o inițiativă de la voi.

         Doresc să Vă prezint un proiect panoramic,model anfiteatru, efectuat  pentru modernizarea căminului cultural Acățari,și dacă îmi permiteți o să Vă arăt propunerea pe acest proiect.

         Pe acest proiect Școala veche nu mai există , aceasta,  datorită stării de degradare trebuie demolat.

         Se arată și se  explică consilierilor proiectul expus,care este proiectul unui cămin cultural   multifuncțional ,pe motivul că dacă construim numai un cămin cultural,activitățile în aceste unități sunt de în ceea ce mai rare.

         Proiectul panoramic nu a costat nimic,fiind efectuat după mai multe discuții cu un arhitect.

         Nu trebuie aprobat neapărat această variantă,dacă există alte idei se pot discuta , ă ajungem la un numitor comun,  să realizăm ceva modern și util comunității.

         Despre fonduri , cum cunoașteți la sfârșit de ani avem un excedent de  cca.4-5 miliarde lei,pe care eu consider  ca trebuie să investim în proiecte,astfel nu ar exista pericolul ca cineva să ne zică că la sfârșit de an ai excedent și să începi anul fiscal viitor  din acești bani.

         La sfârșit de ani,după atâta experiență aș lăsa o anumită sumă pentru a putea începe anul,iar restul execedentului aș investi în proiecte.

         Acest proiect nu se va realiza de la o zi la alta,dar dacă nu începem în acest ani,știind că trebuie pregătită studiu de fezabilitate,aprobate  indicatori tehnico- economici,procurate avize, eliberat autorizație de construire,licitație, cu siguranță că înainte de mijlocul anului viitor nu vom putea apuca de lucrare.

         Despre cele discutate solicit un acord de principiu ,ca pași legali care trebuie respectați și continuați să se demareze,ca pentru ședința viitore să vin cu propuneri  mai concrete.

         Pentru acest lucru va fi necesară rectificare de buget.

      Despre construcția Școlii generale și Grădiniței cu program prelungit din satul Acățari,doresc să Vă informez că lucrările au fost începute, am fost și  azi la prânz la acest amplasament,materialul de fierărie fiind adus și dacă vremea ne permite cred că vom înainta mult  cu construcția în acest an.

         După cum ați văzut Școala Generală actuală, în proiect , figurează  ca demolat,construcție pe care anticipez că putem demola la începutul anului viitor,dar pentru a realiza învestiția este necesar să avansăm cu actele.

         Solicit un acord de principiu,dacă doriți acest lucru, eu am început  ce depindea de mine,restul depinde de votul vostru.

         Construcția este prevăzută cu lift,cum este necesar în  secolul XXI,acest lucru fiind solicitat și prin legislație pentru persoane cu dizabilități.

         Szabo Lorand Laszlo:după cum am înțeles vechea clădire a căminului rămâne?

         Primar:da,dar va fi extins.

         Szabo Lorand Laszlo:ce se va amplasa în locul clădirii vechi al școlii?

         Primar:va fi amenajat un parc și locuri de parcare.

         Nam Vilmos: cum este prevăzut în acest proiect ,cu siguranță clădirea va fi exploatată.

         Primar:după cum am arătat în acest imobil sunt prevăzute și cabinet medicale.Noi avem un dispensar medical,unde activează  medici de familie, care dispun de cabinete , care conform legislației pot fi vândute către medici,iar sumele încasate să fie folosite pentru construirea acestui imobil.

         Dacă va fi cazul voi venii cu o astfel de propunere.

         Doresc să Vă mai aduc la cunoștință că se vorbește din ceea ce  mai mult despre autostrada  Tg-Mureș-Iași.

         Autostrăzile sunt un lucru cu foarte multe avantaje și cu unele dezavantaje.

         Dacă circulația din comună,prin această autostradă ,va fi deviată din comună, și dacă se construiește acest cămin,satul Acățari,va avea un centru modern.

         Subliniez că doresc un acord de principiu,ca în această perioadă a anului viitor să avem eliberată autorizația de construire pentru această investiție.

         Szabo Lorand Laszlo:nu se poate ca acest proiect să fie postat pe pagina de internet al Instituției,pentru ca cetățenii să aibă posibilitatea să vadă și eventual să vină cu propuneri?

         Fulop Robert:la pagina de internet al comunei vor fi unele modificări,dar proiectul cu siguranță poate fi postat.

         Primar:referitor la vânzarea cabinetelor medicale   din Dispensarul uman, în cazul în care acest lucru va fi aprobat de Consiliul local,  doresc să subliniez că vânzarea se face în conformitate cu prevederile legale,iar prețul va fi stabilit de către un expert de specialitate,care va trebui însușit de către Consiliul local.

         Președinte de ședință:dacă sunteți de acord de principiu ca primarul să poate demara lucrările la proiectul prezentat.

         Pentru  : 12 (Ciatlos Gyorgy ,Horvath Arpad , Krizsan Tibor, Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,  Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

 

         Nefiind alte  intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte    pentru   participare ,considerând  încheiate   lucrările  şedinţei de azi.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă

                        Magyari Zoltan

 

                                        Secretar

      Jozsa Ferenc