11 noiembrie 2019

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 7322  din  31 octombrie  2019

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 31 octombrie  2019

 

 

                   Încheiat azi  18 septembrie  2019 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint  , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Pecsi Domokos,  Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

                   Lipsește;  More Tibor

La ședință participă :  Toth Emese Zsuzsanna,administrator public  , Fulop Robert,șef Birou financiar contabil și resurse umane, Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești

Președinte de ședință:salut pe cei prezenți și dau citire ordinei de zi pentru ședința de azi,care cuprinde următoarele puncte:

                1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

                                                        Inițiator:Primarul comunei

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare.

                                                        Inițiator:Primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului  din cadrul Primăriei comunei Acățari

                                                        Inițiator:Primarul comunei

4.Proiect de hotărâre privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP)

                                                        Inițiator:Primarul comunei

 

         5.Întrebări,interpelări.

 

 

                                                        - 2 -

         Președinte de ședință:cine este de acord cu ordinea de zi prezentată ?

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin )

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de 18 septembrie 2019.

Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit .

                   Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din  18 septembrie 2019.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

                Se  trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi,privind  proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

         Fulop Robert: prin  Hotărârea Guvernului României nr. 752/2019, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,comunei Acățari a fost alocată suma de 259.000 lei.

         Aceată sumă a fost acordată cu indicarea scopului pentru care se acordă , și anume pentru asigurarea funcționării .

         Din suma susmenționată ,în proiectul de hotărâre s-a propus 78.000 lei – cheltuieli de personal, din care 50.000 lei pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap, 16.000 pentru rambursarea creditului contractat cu Ministerul Finantelor publice și  165.000 pentru cheltuieli cu bunuri si servicii,respectiv pentru iluminat public, gaz metan,  cheltuieli curente la școli, și alte cheltuieli pentru funcționare.

         Președinte de ședință:dacă nu sunt intervenți,supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Fulop Robert:am uitat să precizez că la rectificarea bugetului finanțate integral din venituri proprii,  la  majorarea veniturilor și cheltuielilor, se propune o  majorare cu suma de 1.000 lei, suma provenită din donații si sponsorizări.

         Această sumă a fost binevenită, s-a folosit la acoperirea cheltuielilor pentru  organizarea evenimentului Expo Agricolă-Oktoberfest, pentru achitarea contravalori curentului electric și alte cheltuieli mărunte legate de organizarea evenimentului.

-         3 –

 

Se discută punctul doi din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare.

Secretar:după cum cunoașteți orice societate,asociație,fundație funcționează pe baza unui  Regulament.

Prin Hotărârea Consiliului local Acățari,nr.9 din 2 august 2016 a fost aprobată Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Acăţari.

         Această hotărâre  a avut la bază prevederile  Ordonanţei nr.35/2002,privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor,respectiv prevederile  Legii nr.215/2001 ,privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

         Legea  nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată de Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ.

         Ordonanța de Urgență  nr. 57 /20019,prevede că după  intrarea în vigoare a  Codului Administrativ , consilile locale au obligaţia de a-şi revizui regulamentele de organizare şi funcţionare,motiv pentru care a fost propus  prin prezentul proiect de hotărâre.

Există multe modificări față de fostul regulament , noul regulamentul find  transmis  fiecărui consilier ,fiind postat și pe site-ul Primăriei.

Principalale modificări se referă la:

-                 validarea mandatelor consilierilor care se va face prin Hotărâri definitive a Instanțelor de Judecată.

-                 cvorulul necesar aprobării  proiectelor de hotărâri.

Am auzit o părere,înainte de începerea ședinței  cu privire la aprobarea bugetului,când s-a afirmat că este nevoie de o majoritate de 2/3 pentru aprobarea bugetului.

Conform noului Regulament există o singură situație când este nevoie de o majoritate de 2/3 și anume  la hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile  .

Pentru aprobarea/rectificarea  bugetului este nevoie de majoritatea absolută,adică să fie  votată de cel puțin 7 consilieri din cei 13.

La unele hotărîri este nevoie de  majoritate simplă,adică jumătatea plus unu

din consilieri prezenți.

                  -       ședințele comisiilor de specialitate,care sunt obligatori, cum a fost și până în prezent.

        La fiecare convocator este transmis președinților comisilor de specialitate proiecte de hotărâri,cu referatul de aprobare ,menționând că pot formula amendamente la termenul prevăzut  din noul Cod Administrativ.

        Președinții comisiilor sunt cei care trebuie să convoace comisile de specialitate ,iar secretarul comisiei să încheie procesul verbal al ședinței și să transmită actul menționat cu prezența membrilor comisiei  secretarului general al comunei.

 

 

-         4 -

       

        Sunt în situația când ,din lipsa avizului comisiei, nu voi putea semna pentru legalitate hotărârea  adoptată .

        Vă rog să respectați prevederile noului Regulament,care conține și alte prevederi noi, pentru a evita eventualele neconcordanțe în funcționarea Consiliului local.

        Szabo Lorand Laszlo:doresc să subliniez unele aspect la noul Regulament.

        Vă rog să aveți în vedere prevederile art.16,  și după părerea mea și art.10 din Regulament.Vă mulțumesc.

         Președinte de ședință:dacă nu alte sunt intervenții,supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea punctului trei din cadrul ordinei de zi,referitoare la proiect de hotărâre privind aprobarea statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului  din cadrul Primăriei comunei Acățari.

         Secretar: Conform noului Cod Administrativ  utorităţile publice locale au obligaţia ca  să aprobe structura organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Conform noului Cod Administrativ  secretarul comunei se reîncadrează în în funcţia publică specifică de secretar general ai unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Față de Statul de funcții și organigramă aprobată  ,nu există nici o altă modificare în cele două anexe  .

Președinte de ședință:dacă nu alte sunt intervenții,supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Se discută punctul patru din carul ordinei de zi referitoare la  proiectul  de hotărâre privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP).

Secretar: legislația prevede că pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei,  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative .

 

-         5 -

 Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a solicita organizaţilor care implementează obligaţile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

Practic se propune ca,  Consiliul local să avizeaze  un protocol, prin care firmele care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă, închei acest act cu Adi Ecolect.

Adi Ecolect va vira comunei Acățari contravaloarea deșeurilor , pe care  va încasa de la societățile OIREP,în funcție de cantitatea colectată selectiv din comună.

Președinte de ședință:dacă nu sunt intervenții,supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 12 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan , Menyhart Balint , Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos  , Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Președinte de ședință:dacă sunt întrebări,intervenții?

         Primar:în cazul în care nu sunt din partea consilierilor,doresc  ca să  Vă prezint  punctual următoarele:

-am organizat expoziția de rang județean  ”Expo  agricolă Acățari-Oktoberfest”,eveniment care prin participanți a depășit limitele județului și se poate considera unul din cele mai importante expoziții agricole ,organizată cu succes din județ.

Comuna Acățari prin organizarea acestui eveniment a arătat că una din ocupațile principale ale cetățenilor comunei,agricultura,stă în atenția conduceri comunei și trebuie promovat.

Sper ca organizarea acestui eveniment să aibă continuare și în anii viitori.

Doresc să mulțumesc tuturor partenerilor,colaboratorilor și celor care au contribuit la organizarea ,în condiții foarte bune a evenimentului, pentru sprijinul acordat.

Comuna Acățari va fi partener și în viitor pentru organizarea unor astfel de evenimente.

Sponzorizarea inclusă în buget ne-a ajutat la achitarea cheltuielilor legate de consumul de energie și alte cheltuieli ,astfel  bugetul local nu a fost încărcat cu nici o cheltuială.

- în aceste zile lucrăm la etapele legale prevăzute pentru proiectarea  PUG-lor noi ,purtând  dicuții în acest sens  cu mai mulți consilieri și cetățeni.

Etapele de aprobarea a PUG-lor prevâd mai multe faze,unul  foarte important fiind  consultarea populației.

Proiectele PUG-lor, cu modificările propuse , vor  fi aduse la cunoștință publică  prin  afișare în locuri vizibile , ca locuitori comunei să poată  exprima o propunere ,dacă va fi cazul, înainte de aprobarea acestora.

 

 

-         6 –

În consecință lurcâm și la acestă atribuție,urmând să respectăm pașii legali prevăzuți în legislație, pentru eliberarea PUG-lor.

         -legat de proiectul privind canalizarea, depusă pentru finanțare la Minister,doresc să Vă aduc la cunoștiință că proiectul a fost selectat   pe lista proiectelor  eligibile .

         Această informație mi-a fost furnizat acum două zile.

         La proiecte eligibile pe țară suntem pe locul 121,iar valoarea proiectului este de  cca.220 miliarde de lei vechi.

         Odată proiectul considerat eligibil,sperăm ca finanțarea acestuia să se facă cât mai curând.

 

 

 

 

Nefiind alte  intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte    pentru   participare ,considerând  încheiate   lucrările  şedinţei de azi.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă

                      Ciatlos György

                                        Secretar

      Jozsa Ferenc