21 iunie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ    Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea casării şi valorificării, a autoturismului marca Dacia Super Nova,  cu numărul de înmatriculare MS-05-PCA, din parcul auto al comunei Acățari,  în vederea

valoriificării ca deșeu industrial

 

 

Primarul comunei Acățari,

Analizând expunerea de motive a primarului nr. ______/2018 și raportul de specialitate nr._______/2018;

În conformitate cu prevederile art.3 şi art.4 din O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale, ale prevederilor cap.VI, pct.6.2 din H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(c) şi alin.5, lit.(b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul  art.45 alin.3 şi art.115 alin.1 lit.(b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  P r o p u n e :

 

 Art.1. Se aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea casării , a autoturismului marca Dacia Super Nova , cu numărul de înmatriculare  MS-05-PCA din parcul auto al comunei Acățari, în vederea valorificării ca deșeu industrial, cu următoarele date de identificare:

- număr de înmatriculare: MS-05-PCA;

- categoria: AUTOTURISM ;

– marca: Dacia Super Nova ;

- capacitate cilindrică: 1390 cm3

 – an fabricație: 2002

 - culoare: gri

- nr. de identificare: UU1R523152300007

- serie motor: UA 38184

 

Art.2. Suma rezultată în urma valorificării  se va constitui venit la bugetul local.

Art.3. Primarul comunei Acățari va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei prin intermediul biroului financiar contabil și resurse umane, iar secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureș în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Acățari, compartimentului responsabil cu punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare.

 

 

  Vizat favorabil,

   Comisia juridică,

    Nam Vilmos

  Primar,

    Osvath  Csaba