25 octombrie 2018

 

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

COMUNA ACĂŢARI                                                Secretar

PRIMAR                                                                 Jozsa  Ferenc

 

 

                            P R O I E C T   D E    H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donatiei din partea d-lui Westerbeke Cornelis

 

 

                  Primarul comunei Acățari,

                        Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.6581/2018, raportul  de specialitate  nr. 6576/ 2018 și avizul Comisiei de specialitate ,

In baza art. 1011 si urmatoarele din Legea <LLNK 12009   287 10 201   0 nr. 287/2009 ,privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

                     In conformitate cu dispozitiile art. 36 alin.(1) si art.121, alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

                   Ținând cont de  Contractul de donație nr.6352/15.10.2018,

         Văzând  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                In temeiul art. 45, alin (6) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,

 

 

                             P r o p u n e :

 

                       Art. 1. Comuna Acățari   acceptă donatia din partea d-lui  Werbeke  Cornelis, domiciliat în comuna  Păsăreni,sat.Păsăreni,nr.188,județul Mureș,având CNP 7750903260029 ,constând din:36 bucăți scaune  școlare,38 bucăți de scaune de grădiniță,15 bucăți scaune școlare rotunzi,15 bucăți masă pentru copii școală,113 bucăți masă pentru copii școală,3 bucăți dulap pentru școală.

                       Art. 2. Se mandateaza d-l Osvath Csaba,primarul comunei Acățari,  pentru a semna in numele si pentru comuna Acățari contractul de donatie a bunurilor prezentate la art.1.

                       Art.3. Bunurile vor fi luate în evidența contabilă a comunei Acățari și vor fi predate pentru folosință  Școlii Gimnaziale Acățari,   

                        Art.4. Prezenta se aduce la cunoștință publică și  va comunica cu:

 

-         Institutiei Prefectului judetului Mureș ;

-         Primarului municipiului  Acățari ;

-         Biroul financiar contabil și resurse umane

-         D-lui Westerbeke Cornelis

 

 

           Comisia  juridică

                       Nam Vilmos

                                                                           Primar,

                                                                      Osvath Csaba