09 august 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E

privind acordarea diplomei de onoare familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie

 

 

  Primarul comunei Acăţari,

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.______/2018 , raportul  de specialitate  nr. _____/2018 ,

  În conformitate cu prevederile art.36  alin.(1),alin.(2),lit.”b”,alin.(4)  lit.”a” și alin.(6),lit. ”a” pct. 2 și 3 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  Conform prevederilor Hotărârii nr.89/2012 al Consiliului local Acăţari,privind aprobarea Statutului-cadru orientativ al comunei Acăţari,

  Ținând cont de Legea nr.17/2000,privind asistența socială a persoanelor vârstnice,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

  Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul art.45 alin "6" din Legea nr.215/2001,privind administraţia  publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

  p r o p u n e:

 

 

  Art.1.În semn de prețuire  pentru familiile din comuna Acățari, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă ,  se aprobă acordarea diplomei de onoare  .

  Art.2.Aprobă organizarea unei recepții pentru persoanele premiate conform art.(1) , cu masă festivă .

  Art.3.Decernarea diplomelor și organizarea recepției se face de către Primarul comunei Acățari,în cadru festiv,cu ocazia ”Zilele comunei Acățari”

  Art.4.Prezenta se comunică Instituției Prefectului-jud.Mureș,familiilor menționate în art.1 și se aduce la cunoștință publică.

 

 

 

 

  Vizat

Comisia  juridică

  Nam Vilmos     Primar,

    Osvath  Csaba