20 iulie 2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar,

ACĂŢARI    Jozsa  Ferenc

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

privind acordul Consiliului local de dare în folosință cu titlu  gratuit a Bazei sportive Acățari către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Club

 

 

  Primarul comunei Acăţari, 

  Văzând cererea nr.4514/2018 adresată  Consiliului local Acățari de către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Club ,

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.4590/20.07.2018, raportul  de specialitate  nr. 4595/20.07.2018,

  În conformitate cu prevederile  Legii  Nr. 213 din 17 noiembrie 1998 ,privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

  Ținând cont de prevederile art. art.867-870 din Legea nr.287/2009,privind Codul Civil ,republicată cu modificările și completările ulterioare,

  Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul  art.36 alin.(2),lit”a”,,art.45 alin.(3), art.123,alin.(1) art.46 alin.(5) și art.115,alin.(1)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările,

 

 

  P r o p u n e:

 

  Art.1.- Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit a Bazei sportive Acățari către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Club,pentru oragnizarea competițiilor sportive- campionat de fotbal liga IV-,precum și pentru desfășurarea antrenamentelor echipei de fotbal junior și senior,conform  programului prestabilit.

  Art.2.-Termenul de dare în folosință  este  sezonul competițional 2018-2019.

  Art.3.- Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Club va respecta condițiile organizatorice a meciurilor de fotbal și Regulamentele de Organizare a Activității Fotbalistice.

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Acăţari,d-ul Osvath Csaba.

  Art.5.- Prezenta  se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Mureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative; Primarul comunei Acățari, Clubului Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Club  şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei .

 

    Vizat  favorabil,

  Comisia juridică,

    Nam Vilmos

  Primar,

    Osvath  Csaba