22 august 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                               Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                                  Secretar,

ACĂŢARI                                                                           Jozsa  Ferenc

 

 

P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E

privind acordul Consiliului local de dare în folosință cu titlu  gratuit a Bazei sportive Acățari către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub

 

 

                            Primarul comunei Acăţari,    

                                   Văzând cererea nr.5820/2019 adresată  Consiliului local Acățari de către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub ,

                                   Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5987 /2019 , raportul  compartimentului de resort  nr. 5990/2019,

În conformitate cu prevederile art.297, lit”d”, art.349 și art.362,alin.(2)   din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                                   Ținând cont de prevederile art. art.867-870 din Legea nr.287/2009,privind Codul Civil ,republicată cu modificările și completările ulterioare,

           Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

           În temeiul  prevederilor art.136  alin. (1)  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

                   P r o p u n e:

 

     Art.1.- Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit a Bazei sportive Acățari către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub,pentru oragnizarea competițiilor sportive- campionat de fotbal liga IV-,precum și pentru desfășurarea antrenamentelor echipei de fotbal junior și senior,conform  programului prestabilit.

    Art.2.-Termenul de dare în folosință  este  sezonul competițional 2019-2020.

    Art.3.- Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub va respecta condițiile organizatorice a meciurilor de fotbal și Regulamentele de Organizare a Activității Fotbalistice.

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  se însărcinează primarul comunei Acăţari,d-ul Osvath Csaba.

         Art.5.- Prezenta  se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Mureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative; Primarul comunei Acățari, Clubului Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub  şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei .

 

                   Vizat  favorabil,

                   Comisia juridică,

                     Nam Vilmos

                                                                                              Primar,

                                                                                          Osvath  Csaba

 

 

         ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

 

         Nr. 5987 / 22 august 2019

 

 

REFERAT  DE APROBARE

 

privind  acordul   Consiliului local de dare înfolosință cu titlu gratuit a Bazei sportive Acățari  către Clubul  Sportiv Raza de SoareAcățari-Akosfalvi  Napsugar Sport Klub

 

            Clubul  Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi  Napsugar Sport Klub s-a adresată Consiliului local Acățari cu o cerere prin care solicită acordul Consiliului local de dare în folosință cu titlu gratuit a Bazei Sportive Acățari pentru desfășurarea competiției sportive,respectiv campionat de fotbal liga IV,precum și pentru desfășurarea antrenamentelor echipei de fotbal junior și senior.

           

            Legislația adicentă cererii :

 

            1.Dispozițiile art.553,alin.(4) din Codul Civil  din care rezultă:”Bunurile din domeniul privat pot fi date în admnistrare,în folosință cu titlu gratuit sau cencesionate ”

 

            În proiectul de hotărâre este  propus folosință  cu titlu gratuit.

 

            2.Dispozițiile art.874 din Codul Civil,care prevede:Dreptul de folosință gratuită asupra bunurilor proprietate publică se acordă cu titlu gratuit pe termen limitat,în favoarea instituțiilor de utilitate publică.

 

            În proiectul de hotărâre este propus  sezonul competițional 2019-2020,iar Clubul  Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi  Napsugar Sport Klub,poate fi incadrat în categoria Instituți de utilitate publică.

 

            Baza de sport este inclus în anexa la HCL   nr.  18/26.04.2001, (anexa nr.9 la Hotărârea Guvernului României nr.964/2002), privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Acăţari.

 

3.Prevederile art.297 alin.(1) lit.”d”, art.362, alin.(2),respectiv art.349  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, prevăd:

 

 

                        Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv:

-darea în folosinţă gratuită.

 

       

        Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin care se aprobă darea în folosinţă gratuită va cuprinde următoarele:

 

 

a)datele de identificare a bunului şi valoarea de inventar a acestuia;

b)în cazul bunurilor cu regim special, indicarea reglementărilor legale specifice privind paza şi protecţia;

c)destinaţia bunului;

d)durata pentru care se acordă folosinţa gratuită;

e)termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului;

f)obligaţiile instituţiei de utilitate publică beneficiară;

g)entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei sale;

h)modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiuni.

 

 Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.

 

 

            Clubul  Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi  Napsugar Sport Klub este persoană juridică fără scop lucrativ.

 

                                    Având în vedere cele de mai sus se propune aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 

 

                                                                                     Primar,

                                                                           Osvath Csaba