25 noiembrie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                 Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                         Secretar
ACĂŢARI                                                                            Jozsa  Ferenc

 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E

privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  luniile

decembrie  2019 -  februarie 2020

 

        

Primarul comunei Acăţari;

         Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.7909 /2019 , raportul  compartimentului de resort  nr. 7916/2019 ;

În conformitate cu prevederile  art.123 ,alin.(1) din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

         Având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Acăţari,aprobată prin HCL nr.9/2016;  

         Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;           

În temeiul  prevederilor art.136  alin. (1)  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

 

P r o p u n e:

 

 

 

            Art. unic – Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru lunile  decembrie  2019- februarie 2020   a d-lui (d-nei) consilier ____________________________ .

 

 

 

Comisia juridică

                Nam Vilmos

 

                                                                                                   Primar,

                                                                                             Osvath  Csaba

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro
 

         Nr. 7909 / 21 noiembrie 2019
                                                                 

                                      REFEREAT DE APROBARE
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru

luniile  decembrie  2019- februarie 2020

 

 

            În  şedinţa din 31 octombrie 2019 ,prin HCL nr.45  a fost aprobată  Regulamentul de  Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare

 

         În art.8 alin.(1)  al Regulamentului susmenționat este prevăzut:” După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în sedinta de constituire sau intr o sedinta ulterioara a consiliului local nou investit(termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local), un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, cu respectarea prevederilor Codului Administrativ”

            Alegerea preşedintelui  de şedinţă prin hotărâre este stipulată şi în art.123  alin.(1) din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, care prevede : După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.

 

         Având în vedere că d-nul  consilier Ciatlos Gyorgy    a fost ales ca președinte de ședință pentru lunile septembrie-noiembrie   2019 ,se propune alegerea unei noi preşedinte de şedinţă pentru lunile  decembrie  2019- februarie 2020.

 

 

                                                                                                          Primar,

                                                                                                     Osvath Csaba