21 martie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ    Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI     Jozsa  Ferenc

 

 

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

Privind  alegerea  presedintelui de sedinta pentru luniile

martie  2018- mai 2018

 

 

 

 

Primarul comunei Acăţari;

Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.2008/2018 și raportul  de specialitate  nr. 2009/2018;

  In conformitate cu prevederile art.35, al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificările şi completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Acăţari,aprobată prin HCL nr.9/2016;  

  Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările ulterioare; 

  In temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

 

 

P r o p u n e:

 

 

 

  Art. unic – Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru lunile  martie 2018-mai 2018  a d-lui (d-nei) consilier ____________________________ .

 

 

 

Comisiaj  uridică

    Nam  Vilmos

 

  Primar,

    Osvath  Csaba