20 septembrie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI   Secretar

ACĂŢARI  JozsaFerenc

 

 

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  luniile

septembrie-noiembrie 2018

 

 

 

 

Primarul comunei Acăţari;

Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr.5761/2018 ș I raportul  despecialitate  nr. 5768/2018;

  In conformitate cu prevederile art.35, al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia  publica  locala, republicata,cu  modificările  şi  completările  ulterioare;

  Având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Acăţari,aprobată prin HCL nr.9/2016;  

  Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare; 

  In temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind  administratia publica  locala, republicata;

 

 

 

P r o p u n e:

 

 

 

  Art. unic – Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru lunile septembrie-noiembrie 2018  a d-lui (d-nei) consilier ____________________________ .

 

 

 

Comisia juridică

  Nam Vilmos

 

  Primar,

    OsvathCsaba