22 august 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                 Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                         Secretar
ACĂŢARI                                                                            Jozsa  Ferenc

 

 

 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E

privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  luniile

septembrie- noiembrie    2019

 

 

 

        

Primarul comunei Acăţari;

         Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5989 /2019 , raportul  compartimentului de resort  nr. 5992/2019 ;

În conformitate cu prevederile  art.133 ,alin.(1) din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

         Având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Acăţari,aprobată prin HCL nr.9/2016;  

         Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;           

În temeiul  prevederilor art.136  alin. (1)  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

 

 

P r o p u n e:

 

 

 

            Art. unic – Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru lunile  septembrie–noiembrie  2019  a d-lui (d-nei) consilier ____________________________ .

 

 

 

Comisia juridică

                Nam Vilmos

 

                                                                                                   Primar,

                                                                                             Osvath  Csaba

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro
 

         Nr. 5989 / 22 august  2019
                                                                 

                                      REFEREAT DE APROBARE
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru

luniile  septembrie-noiembrie    2019

 

 

            În  şedinţa din 2 august 2016,prin HCL nr.9 a fost aprobată  Regulamentul de organizare şi funcţionare al  Consiliului local.

         Acest regulament urmează să fie modificată în conformitate cu  Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,dar până la modificare este în vigoare.

         În art.19 alin.(1)  al Regulamentului susmenționat este prevăzut:” După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. Acelaşi consilier poate fi ales preşedinte de şedinţă cel mult de două ori pe an.

 Mandatele de preşedinte de şedinţă nu pot fi consecutive.

(2) Propunerile de candidaţi pentru alegerea preşedintelui de şedinţă se fac de către grupurile de consilieri locali sau de către oricare consilier local.

(3) Consilierul local ales în condiţiile alin.(1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.”

            Alegerea preşedintelui  de şedinţă prin hotărâre este stipulată şi în art.123  alin.(1) din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, care prevede : După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.

 

         Având în vedere că d-nul  consilier Nam Vilmos   a fost ales ca președinte de ședință pentru lunile iunie-august  2019 ,se propune alegerea unei noi preşedinte de şedinţă pentru lunile  septembrie-noiembrie   2019.

 

 

                                                                                                          Primar,

                                                                                                     Osvath Csaba