20 iunie 2019

 

 

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                           Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                                     Secretar
ACĂŢARI                                                                                    Jozsa  Ferenc

 

 

 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea achiziţionării unui imobil, situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor

 

 

Primarul comunei Acățari,

Analizând expunerea de motive a primarului nr. 4742/2019 și raportul de specialitate nr.4752/2019

Având în vedere:

-              Dispoziția Primarului comunei Acățari nr. 130 din 12 aprilie 2019, privind constituirea Comisiei  de negociere a prețului de cumpărare a imobilului situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.236/B,coroborat cu  Hotărârea Consiliului Local Acățari nr. 11 din 28 februarie 2019,

-              Procesul-verbal de negociere  nr. 2961  din data de 18 aprilie 2019,

-              Raportul de expertiză tehnică nr.5/2019,întocmit de către evaluator atestat ANEVAR,Kopacz Nicolae;  

-                    prevederile art. 29 alin.1) lit. „a” din LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016, actualizată, privind achiziţiile publice; Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia precum şi al alin III pct.5 din anexa  Legii nr.213/1998 din 17 noiembrie 1998 actualizată, privind bunurile proprietate publică

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


P r o p u n e:

ART.1. Se însuşeşte Procesul-verbal de negociere cu nr. 2961  din 18.04.2019,   prin care a fost negociat condiţiile de vânzare- cumpărare a imobilului – casă de locuit din cărămidă,acoperită cu țigle,edificat în anul 1985,compus din :2 camere, 1 bucătărie,1 cămară,1 baie,1 antreu,cu suprafață de 123 mp la sol cu terenul aferent de 1541 mp,proprietar Moreh Victor.

 

ART.2.(1) Se aprobă cumpărarea de către comuna Acățari a imobilului : casă de locuit din cărămidă,  acoperită cu țigle,edificat în anul 1985,compus din :2 camere, 1 bucătărie,1 cămară,1 baie,1 antreu,cu suprafață de 123 mp la sol ,cu terenul aferent de 1541 mp, înscris în CF nr.52273/Acățari,proprietar Moreh Victorr.

 

(2) Preţul de vânzare a imobilului prevăzute în art.2 este 224.000 lei

              ART.3. Imobilul prevăzute în art.2  după cumpărare va intra în domeniul privat al comunei  Acățari şi în administrarea Consiliului Local al comunei Acățari în cotă de 1/1 parte

 

         ART.4. Cu semnarea contractului de vânzare cumpărare în forma autentică din partea comunei Acățari se împuterniceşte d-na Toth Emese Zsuzsanna,administrator public.

 

         ART.5.Cheltuielile aferente întocmirii contractului de vânzare-cumpârare în formă authentică vor fi suportate din bugetul local al comunei.


             ART.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Osvath Csaba, primarul comunei Acățari.

 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică  către:

- Instituția Prefectului Județului  Mureș

         - Primarul comunei Acățari

         - D-lui Moreh Victor

 și se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale.

 

 

 

 

         Comisia juridică

                     Nam Vilmos

 

                                                                                Primar,

                                                                              Osvath  Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro
 

 
Nr. 4742 din 20 iunie 2019
 

Expunere de motive

privind  aprobarea    achiziţionării   unui  imobil, situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor

 

 

 

                   Prin  Hotărârea Consiliului local nr.11 din 28 februarie 2019 a fost însușit Raportului de evaluare pentru imobilul situat în com.Acățari sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor.

         În raportul de evaluare  expertul  pe baza metodei comparației directe,prin folosirea cataloagelor de reevaluare,metodei costurilor,metoda valorii de înlocuire a stabilit  următoarele valori de piață:

 

                   Pentru teren: 100.000 lei (21.097 euro)- 17,3 euro mp

                   Pentru construcție:136.000 lei (28.691 euro)

 

Prin metoda comparației directe a rezultat următoarea valoare:

                   Total imobil:227.000 lei (47.889 euro, la un curs de 1 euro=4,7401 lei)


                   Prin Dispoziția  Primarului comunei nr. 130 din 12 aprilie 2019,coroborat cu prevederile HCL nr.11/2019 , a fost constituită  Comisia  de negociere a prețului de cumpărare a imobilului.

                   Comisia susmenționată în data de 18 aprilie 2019 a încheiat procesul verbal de negociere nr.2961/2019,în care este stipulat că în urma negocierii s-a ajuns la prețul de vânzare-cumpărare de 224.000 lei (47.256 euro).

                   În proiectul de hotărâre se propune   însuşirea  Procesului -verbal de negociere și cumpărarea de către  comuna   Acățari a imobilului: casă de locuit din cărămidă,acoperită cu țigle,edificat în  anul 1985,compus din :2 camere, 1 bucătărie,1 cămară,1 baie,1 antreu,cu  suprafață de 123 mp   la sol ,cu terenul  aferent   de 1541 mp, înscrisîn CF nr.52273/Acățari,proprietar  MorehVictorr.

 

                                                                                     Primar,

                                                                                     Osvath Csaba