20 iulie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  VIZAT

COMUNA  Secretar,

ACĂŢARI    Jozsa  Ferenc

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ PENTRU TRIMESTRUL II, ANUL 2018

 

  Primarul comunei Acăţari,

  În conformitate cu prevederile  art. 57 din Legea nr.273/2006 ,privind finanţele publice locale,republicată,

  Văzînd prevederile art.36,alin. (4)  litera "a" din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată,

  În temeiul art.45  alin „6” din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

 

  P r o p u n e:

  Art.1.Se propune aprobarea contul de execuție bugetară pentru trimestrul II al anului 2018, cu următorii indicatori principali:

 

 

  1. I.  Bugetul Local:

total venituri:  4.153.028  Lei

total cheltuieli:  2.674.549 Lei

Rezultatul exercitiului  1.478.479 Lei

Secțiunea de funcționare:

venituri: 4.123.028 Lei

cheltuieli: 2.659.828 Lei

Rezultatul exercitiului SF:  1.463.200 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

Venituri: 30.000 lei

Cheltuilei: 14.721 lei

Rezultatul exercitiului SD:  15.279 lei

  1. II.  Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

Venituri SF:    100.239  Lei

cheltuieli:    80.415 Lei

rezultatul exercitiului:  19.824 Lei

 

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

  Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

  More Tibor    Primar,

    Osvath Csaba