22 august 2019

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                             VIZAT

COMUNA                                                                                           Secretar,

ACĂŢARI                                                                                      Jozsa   Ferenc

 

 

P R O I E C T    D E  H O T Ă R Â R E   

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ PENTRU TRIMESTRUL II, ANUL 2019

 

                                   Primarul comunei Acăţari,

                                   În conformitate cu prevederile art.129, lit”a”  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                                   Văzînd prevederile art.36,alin. (4)  litera "a" din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată,

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

           În temeiul art.136  alin "1" din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

                                   P r o p u n e:

                       Art.1.Se propune aprobarea contul de execuție bugetară pentru trimestrul II al anului 2019, cu următorii indicatori principali:

 

 

I.          Bugetul Local:

-          total venituri:                    4.786.243  Lei

-          total cheltuieli:                 3.686.479 Lei

-          Rezultatul exercitiului    1.099.764 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri: 3.948.253 Lei

-          cheltuieli: 2.849.219 Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:     1.099.034 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri: 837.990 lei

-          Cheltuilei: 837.260 lei

-          Rezultatul exercitiului SD:  730 lei

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                      122.645  Lei

-          cheltuieli:                          86.827 Lei

-          rezultatul exercitiului:       35.818 Lei

 

 

Art.2.Ordonatorul principal şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

   Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

                       More Tibor                                                                    Primar,

                                                                                                        Osvath Csaba