21 februarie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  VIZAT

COMUNA  Secretar,

ACĂŢARI    Jozsa  Ferenc

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ PENTRU TRIMESTRUL IV, ANUL 2017

 

  Primarul comunei Acăţari,

  În conformitate cu prevederile  art. 57 din Legea nr.273/2006 ,privind finanţele publice locale,republicată,

  Văzînd prevederile art.36,alin. (4)  litera "a" din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată,

  În temeiul art.45  alin „6” din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

 

  P r o p u n e:

  Art.1.Se propune aprobarea contul de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2017, cu următorii indicatori principali:

 

 

  1. I.  Bugetul Local:

total venituri:  7.870.452,28  Lei

total cheltuieli:  7.328.258,58 Lei 

Secțiunea de funcționare: 

venituri: 7.532.604,47  Lei 

cheltuieli: 6.940.456,72 Lei 

Rezultatul exercitiului SF:  592.147,75 Lei 

Secțiunea de dezvoltare:

Venituri: 337.847,81 lei

Cheltuilei: 387.801,86 lei

Rezultatul exercitiului SD: - 49.954,05 lei (finanțat din excedentul din anii precedenți)

  1. II.  Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

Venituri SF:    149.300,12  Lei 

cheltuieli:    133.430,23 Lei 

rezultatul exercitiului:  15.869,89 Lei (finanțat din excedentul din anii precedenți)

 

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

  Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

   More Tibor    Primar,

    Osvath Csaba