20 septembrie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ       Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI      Secretar

ACĂŢARI       Jozsa  Ferenc

 

 

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

„CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN

COM. ACĂŢARI, JUD. MUREŞ”

și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

 

 

  Primarul comunei Acățari,

  Văzând Expunerea de motive iniţiată de Primarul Comunei Acățari nr.5765/2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COM. ACĂŢARI, JUD. MUREŞ”, raportul de specialitate, avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Comunei Acățari,

  Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

  Având în vedere prevederile legii nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

  Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului „CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COM. ACĂŢARI, JUD. MUREŞ”,

  Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c), alin. (4) lit. d) şi e), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

P r o p u n e :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COM. ACĂŢARI, JUD. MUREŞ” după cum urmează:

-  canalizare 20,6 km cu 597 racorduri;

-  stații pompare ape uzate 7 buc;

-  stație de epurare 2500 LE.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului de 22.184.127 lei inclusiv TVA, conform Devizului General al investiţiei, Anexă la prezenta Hotărâre.

Art.3 Se aprobă valoarea cofinanțării proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, în valoare de 979.294 lei inclusiv TVA.

Art.4 De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Acățari, Domnul Osváth Csaba.

Art. 5 Se abrogă Hotărârile Consiliului Local al Comunei Acățari Nr.27 din 3.05.2017 și  nr.53 din 25.08.2017.

 

Art.6 Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității, primarului Comunei Acățari și adus la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei Acățari.

 

 

Comisia buget finanţe

    More Tibor

    Primar,

     Osvath Csaba