25 octombrie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                         Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                                                 Secretar

ACĂŢARI                                                                                                    Jozsa Ferenc

 

 

P R O I E C T    D E    H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai investiției

„CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALITATEA GĂIEȘTI,COMUNA ACĂȚARI,JUDEȚUL MUREȘ ”

 

Primarul comunei Acățari,

         Văzând Expunerea de motive iniţiată de Primarul Comunei Acățari nr.6565/2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicI ai investiţiei „ Construire Centru de Comunitate Multifuncțional în localitatea Găiești,comuna Acățari,județul Mureș ”, raportul de specialitate nr.65702018, avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Comunei Acățari,

         Luând în considerare prevederile Art. 15. Lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

         Având în vedere prevederile legii nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

         Analizând indicatorii tehnico-economici în faza Stidiu de fezabilitate ai investiției „Construire Centru de Comunitate Multifuncțional în localitatea Găiești,comuna Acățari,județul Mureș ”,

         Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c), alin. (4) lit. d) şi e), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

P r o p u n e:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „Construire Centru de Comunitate Multifuncțional în localitatea Găiești,comuna Acățari,județul Mureș ” după cum urmează:

Aria construită:                                       Ac   = 693,20 mp

 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului de 2.618.453,20 lei cu TVA , din care C+M :2.135.785,44 lei  cu TVA , conform Devizului General al investiţiei, Anexă la prezenta Hotărâre.

Art.3 De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Acățari, Domnul Osváth Csaba.

Art.4 Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității, primarului Comunei Acățari și adus la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei Acățari.

 

 

            Comisia buget finante

                    More Tibor

                                                                                                                                                                                                                                                    Primar

                                                                                                   Osvath Csaba