12 septembrie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                             Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                              Secretar
ACĂŢARI                                                              Jozsa  Ferenc

 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E

privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local,cu asociat unic,  comuna Acățari

 

 

Primarul comunei Acăţari,

                Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.6412/2019 ,raportul compartimentului de resort  nr. 6417/2019,

                În baza prevederilor Legii nr.31/1990,privind societățile comerciale,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

        Ținând  cont de prevederile art.129,alin.(2),lit”a” și alin.3,lit.”c” și lit.”e” din  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

Văzând prevederile Legii nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificăriler și completările ulterioare,                        

În conformitate cu  prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

        În temeiul prevederilor art.136  alin. (1)  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

P r o p u n e:

 

Art.1.Se aprobă inițierea procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local,având ca asociat unic  comuna Acățari.

(2) Forma juridică a societății va fi ”societate cu răspundere limitată”,cu funcționare nedeterminată,

(3) Obiectul de activitate :societatea va desfășura activități  recreative și distractive și alte activități ,conform activităților din economia națională:CAEN

Art.2.Sediul social al societății va fi în imobilul situat în com.Acățari,sat.Roteni,nr.246,județul Mureș.

Art.3.Administrația societății va fi condusă de un administrator.

Drepturile și obligațiile administratorului vor fi prevăzute în Actul Constitutiv.

Art.4.Capitalul social inițial al societății va fi în cuantum de 200 lei,divizat în 20 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei.

Art.5.Se împuternicește Primarul comunei Acățari pentru  inițierea procedurilor de înființare a societății.

Art.6.Cheltuielile necesare pentru înfințarea societății se asigură din bugetul local al comunei Acățari.

Art.7.După obținerea dovezii privind disponibilitatea și rezervarea denumirii firmei,aceasta va fi adusă la cunoștința Consiliului local al comunei Acățari pentru înfințarea  efectivă a societății comeriale și aprobarea actului constitutiv al acestuia .

Art.8.Prezenta se aduce la cunoștință ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția Prefectului jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Biroul financiar contabil și resurse umane

 

 

 

 

                Vizat,

        Comisia  juridică                                        Primar,

            Nam Vilmos                                     Osvath Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

         Nr.6412   din  11 septembrie  2019
 

 

R  E F E R A T   de   A P R O B A R E
privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local,cu asociat unic, Primăria comunei Acățari

 

 

            Prin Hotărârea Consiliului local Acățari nr.21 din 10 aprilie 2017 au fost aprobate  indicatorii tehnico economici  pentru investiția „Construire casă de tineret cu piscină în comuna Acăţari, sat.Roteni ,judeţul Mureş”.

            Pentru realizarea investiției ,în conformitate cu prevederile legale, au fost eliberate certificatul de urbanism și autorizația de construire, faza de construire fiind într-o stare avansată.

                   Pentru ca această investiție să poată fi exploatată  se propune  aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local,cu asociat unic, Primăria comunei Acățari.

 

         Societate va fi de  interes local, persoană juridică română, având forma juridică de "societate cu răspundere limitată", cu asociat unic, fiind organizată şi funcţionând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 ,privind societăţile republicată,cu modificările şi completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

Activitatea principală va fi de activități recreative si distractive.

Această grupă de activitate include o gamă largă de unități care exploatează facilități sau oferă servicii pentru a veni în întâmpinarea  intereselor cetăținilor din comună și nu mumai.

 

                                                                    Primar,

                                                                    Osvath Csaba

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

         Nr.6417   din  11 septembrie  2019
 

R  A P O R T
privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local,cu asociat unic, Primăria comunei Acățari

 

Obiectul proiectului de hotărâre îl constituie prezentarea cadrului legislativ , precum si a motivației faptice care legitimeaza Consiliul local să înființeze societate comercială.

Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,care este abrogată ,nu continea precizari exprese referitoare la posibilitatea infiintarii de societati comerciale, in care consiliile locale sa aiba calitatea de actionar, dar aceasta situatie se poate deduce din economia textului art. 36 alin. 3 lit c si art. 37 din actul normativ precitat care precizeaza ca ele, consiliile locale, c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. si respectiv ca Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.

Aceste prevederi sunt mai clar  prevăzute  în Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, unde la art.129 alin.(3),lit ”d” este prevăzut: exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii, iar lit.”e” prevede expres ca atribuție a Consiliului local :hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

 

De altfel Legea 31/1990 dreptul comun comun in materia societatilor comerciale nu interzice autoritatilor administratiei publice locale sa infiinteze societati comerciale in care sa dobandeasca calitate de asociat-actionar.Potrivit acestei reglementari (1) În vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

 

                                                                             Secretar,

                                                                             Jozsa Ferenc