20 septembrie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

PRIMAR

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Casei din tineret din localitatea Vălenii,comuna Acățari

 

 

  Primarul comunei Acăţari,

  Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr.5766/2018 și  raportul  despecialitate  nr. 5773/2018,

  Ținând cont de prevederile Legii nr.350 /2006 ,privind Legea tinerilor

  În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.”a” din  Legea nr. 143 din 21 mai 2007, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,

  Ţinând cont de prevederile prevederile art.36 alin. “6” lit.”a”,pct.”4”  și ”5” din  Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare,

  Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

  În temeiul art.45 alin "6" din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată  cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

  p r o p u n e:

 

 

 

  Art.1.Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Casei de tineret din localitatea Vălenii,comuna Acățari ,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

  Art.2.Viceprimarul comunei şi responsabilii desemnați pentru  funcționarea Casei de tineret   vor răspunde de respectarea Regulamentului.

  Art.3.Prezenta se comunică: Instituției Prefectului-jud.Mureș, Primarului comunei Acățari și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului.

 

 

  Comisia juridică

    Nam Vilmos

 

  Primar,

     Osvath Csaba