09 august 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

privind completarea obiectul secundar de activitate  al

SC  “SALUBRITATE VALEA NIRAJULUI” SRL

 

 

  Primarul comunei Acățari,

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului  comunei  Acățari nr.______/_______,raportul  de specialitate nr._______/_________,

  Ținând cont de prevederile  HCL nr.37 din 9 iunie 2011 de înființare a SC Salubritate Valea  Nirajului SRL,

  Conform art.36 alin.(1),alin.(2) lit”a”,alin.(3) lit.”c” din ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  În conformitate cu prevederile  Legii  nr.31/1990,privind societățile  comerciale,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

  Văzând  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

  Întemeiul art. 45 alin. (6)  din Legeanr. 215/2001 privind  administraţia public locală, republicată,cu modificările și completările  ulterioare,

 

  P r o p u n e

 

Art. 1. Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al SC” Salubritate Valea Nirajului ” SRL  cu urmatoarele;  CAEN  4941  – Transporturi rutiere de mărfuri.

  Restul prevederilor din Actul Constitutiv rămân nemodificate.

Art.2.Se imputerniceste pe dl. Osvath Csaba, Primarul Comunei Acatari petru semnarea Deciziei si a Actului Constitutiv actualizat  al SC “SALUBRITATE VALEA NIRAJULUI” SRL  ,cu completarea prevăzută în art.1.

 

    Vizat

  Comisia juridică

    Nam Vilmos

  Primar,

    Osvath  Csaba