20 septembrie 2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar,

ACĂŢARI    Jozsa  Ferenc

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

privind concesionarea prin licitație publică a  imobilului cafe sport (anexă la sala de sport)

 

 

  Primarul comunei Acăţari,

  Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.5764/2018 și raportul  de specialitate  nr. 5771/2018;

    În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,aprobat prin Legea nr.27/2007,cu modificările și completările ulterioare ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

  Văzând prevederile art. 28, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale;

Conform prevederilor   art. 36, alin. (1), alin. (2), litera “c”, alin. (5), litera “a” si art. 123, alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – privind Administratia publica locala;

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) si art. 115, alin. (1), litera “b”, alin. (3), litera “a” si “b” din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – privind Administratia publica locala,

 

 

P r o p u n e :

 

 

 

Art.1 Aproba studiul de oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publică a imobilului Cafe sport , construcție anexă la sala de sport, înscris în inventarul domeniului public al comunei Acățari, având suprafața de  104 , situat în  comuna Acățari,sat.Acățari,nr.200/C,  pentru desfăşurarea unor activităţi de Baruri și alte activități de servire a băuturilor (COD CAEN 5630), respectiv Activități de alimentație (COD CAEN 5610) , conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta .

 

Art. 2 Aproba caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a imobiluluiCafe sport , construcție anexă la sala de sport, înscris în inventarul domeniului public al comunei Acățari,  situat în  comuna Acățari,sat.Acățari,nr.200/C,conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta .

 

 

Art. 3.Se aprobă Instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta.

 

Art.4 Aproba concesionarea prin licitaţie publică a imobiluluiCafe sport , construcție anexă la sala de sport, înscris în inventarul domeniului public al comunei Acățari, , situat în  comuna Acățari,sat.Acățari,nr.200/C,  pentru desfăşurarea unor activităţi de Baruri și alte activități de servire a băuturilor (COD CAEN 5630), respectiv Activități de alimentație (COD CAEN 5610

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenţei.

Pentru oferta depusă se va achita  atât taxa de participare de 100 lei (care nu se restituie),  cât şi garanţia de participare care este in valoare de 200 lei.(care se restituie) .

Pentru Caietul de sarcini impreuna cu instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de licitatie se va achita  50  lei.

Art.5.Durata concesiunii este  de 20  ani.

 

Art.6Consiliul local al comunei Acățari, ținând seama de valoarea investițiilor pe care trebuie să le suporte concesionarul, stabileste redevența minim acceptată (prețul de pornire la licitație )  la valoarea de  300 lei/lun[. 

 

Art. 7.  Aproba comisia de evaluare a ofertelor in urmatoarea componenta:

Presedinte – Veres Ervin-viceprimarul comunei

Membri: -  More Tibor,sef serv.SVSU

-  Gal D.Zoltan,responsabil sală de sport

-  Csala Judit-inspector,Birou financiar contabil și resurse umane

-  Magyari Zoltan,consilier

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Fulop Robert,șef Birou financiar contabil și resurse umane

 

Art.8.  Se împuterniceşte  primarul  comunei Acățari,  pentru semnarea contractului de concesiune .

 

Art. 9. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 10 Prezentase comunică:

-  Instituţiei Prefectului judeţului Mureș,

-  Primarului  comunei Acățari;

-  Biroului financiar contabil

-  Persoanelor nominalizate la art.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 la HCL nr.____/2018

 

 

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

 

  Ofertantii participanti la licitatia publica organizată comuna Acățari  vor respecta prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de Urgență nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,aprobat prin Legea nr.27/2007,cu modificările și completările ulterioare,respective prevederile  Hotărârii Guvernului Românei  nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

  Licitatia se va desfasura la data de ___________ la sediul Primăriei comunei Acățari,situate în com.Acățari,sat.Acățari,nr.214,jud.Mureș.

Ofertantii vor depune ofertele la sediul organizatorului- registratura Primariei comunei Acățari  si vor respecta toate conditiile specificate in capitolul I la prezentele instructiuni:

 

 CAPITOLUL I Inscrieri la licitatie

 

1.1  La licitatie se poate inscrie orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.

 Persoanelor fizice,în cazul câștigării licitației , vor prezenta până la semnarea contractului actele de înfințarea a unei societăți care are obiect de activitate activitățile descries în art.4 din hotărâre.

1.2.Ofertantii transmit ofertele lor intr-un plic mare sigilat care va contine documentele mai jos prezentate, precum si un plic mic reprezentand oferta financiara, oferte care se inregistreaza in ordinea primirii lor la Registratura Primăriei commune Acățari.

 Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant pe fiecare pagina.

 Pe plic se va indica obiectul inchirierii si se va anexa dovada plăţii garanţiei pentru participare, a achitarii caietului de sarcini, precum si taxa de participare .

Plicurile vor fi depuse la sediul primariei comunei Acățari  de catre ofertant sau reprezentantul acestuia.

1.3. Primirea plicului se va face cel tarziu la data de, ora.

1.4.Plicurile primite dupa termenul limita specificat in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inaintate ofertantilor fara a fi deschise.

1.5.Cheltuielile ocazionate de inscrierea la licitatie vor fi suportate de solicitanti.

1.6.Pe plicul exterior se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta.

1.7. Ofertele se redacteaza in limba romana.

1.8. Ofertantii transmit ofertele lor in 2 plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza in ordinea primirii lor, în registrul de intrare ieșire, precizându-se data şi ora.

1.9. Pe plicul exterior se va indica obiectul inchirierii, respectiv concesionare café bar  si dovada plăţii garanţiei pentru participare – Chitanţa sau OP ataşate de Formularul - Scrisoare de înaintare -.

1.10. Plicul exterior va trebui să conţină:

a) scrisoare de inaintare;

 b) copie act de identitate sau dupa caz certificat de inregistrare sau certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;

 c) certificat fiscal eliberat  privind achitarea datoriilor la bugetul local, precum si de la bugetul de sta;

d)) procură pentru persoane imputernicite sa participe la licitaţie.

1.11. Pe plicul interior se va scrie: Denumirea ofertantului si sediul social (domiciliul) al acestuia. Acest plic va contine oferta propriu-zisa.

1.12.Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare a ofertelor in ziua fixata pentru deschiderea lor.

1.13. Ofertele vor fi redactate obligatoriu in limba romana.

1.14 Fiecare participant poate depune o singura oferta semnata si parafata de catre acesta.

1.15 Ofertele trebuie sa cuprinda in mod expres declaratia de acceptare a conditiilor prevazute in caietul de sarcini si alte obligatii pe care ofertantul si le asuma in cazul in care va castiga licitatia, precum si datele tehnice si financiare solicitate .

 

CAPITOLUL II Procedura de desfasurare a licitatiei

 

2.1 Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.

 2.2 Ofertantii pot participa la licitatie si prin reprezentant.

 Acesta este obligat sa prezinte imputernicirea data in acest scop.

 2.3 Deschiderea licitatiei se face de presedintele comisiei de evaluare a ofertelor care va anunta numarul ofertantilor inscrisi.

2.4 Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare,compusa din 5 membri elimina ofertele care nu contin toate documentele cerute la punctul 1.10. si intocmeste un proces verbal semnat de catre toti membrii si de catre reprezentantii ofertanti.

2.5 Comisia de evaluare analizeaza apoi ofertele din plicurile interioare putand sa ceara ofertantilor precizari cu privire la continutul ofertei lor.

2.6 Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere al satisfacerii cererii de selectie, si anume nivelul redevenței cel mai mare.

2.7 Pe baza evaluarii ofertelor comisia de evaluare intocmeste un raport (proces-verbal) care va cuprinde: a. descrierea operatiunii de evaluare; b. elemente esentiale ale ofertelor depuse.

2.8. Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de închiriere pentru bunul adjudecat în termen de maxim 20 de zile de la data primirii comunicarii de admitere a ofertei.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III Utilizarea căilor de atac

 

 3.1 In termen de 3 zile de la primirea raportului (proces-verbal) al comisiei de evaluare concesionarul procedeaza la informarea ofertantului castigator despre alegerea sa, precum si la anuntarea celorlalti participanti despre respingerea ofertei.

 3.2 La solicitarea ofertantilor respinsi (facuta in termen de 3 zile calendaristice de la primirea comunicarii de respingere a ofertei lor) locatorul va transmite o copie dupa procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

In termen de 3 zile de la primirea acestor copii, ofertantii respinsi pot face contestatie cu privire la modul in care au fost respectate dispozitiile legale care reglementeaza procedura inchirierii.

3.3 Comisia de solutionare a contestatiilor este obligata sa solutioneze aceste contestatii in termen de 24 de ore de la primirea lor.

3.4 Contestatiile vor fi solutionate de o comisie formata din 5 membrii numiti de autoritatea publica concedenta. Din comisie nu pot face parte persoane care au fost membrii ai comisiei de evaluare.

3.5 In situatia in care contestatia este fondata, locatorul va anula licitatia prin dispozitie motivata si va organiza o noua licitatie.

 3.6 In cazul unui raspuns negativ la contestatia depusa de catre ofertantul respins, aceasta va putea introduce in conditiile prevazute de lege, actiune la instanta judecatoreasca competenta.

 

 CAPITOLUL IV Garantii si precizari

 

4.1. In cazul unei contestatii depuse si respinse de catre organele abilitate sa solutioneze contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului garantia de participare.

4.2 Garantia de participare depusa de catre ofertantul castigator va fi retinuta de catre comuna Acățari pana in momentul incheierii contractului de inchirierer si va constitui cu acordul ofertantului avans la plata chiriei, in primul an de inchiriere.

 4.3. Autoritatea contractanta va retine garantia pentru participare , ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

 a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

 b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu se prezinta la data stabilita pentru incheierea contractului de inchiriere sau daca refuza incheierea contractului.

4.4.Garantia de participare se restituie in urmatoarele conditii: In cazul in care participantul isi retrage oferta inainte de data deschiderii ofertelor .