25 octombrie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

COMUNA ACĂŢARI                                                Secretar

PRIMAR                                                                 Jozsa  Ferenc

                                                                                  

 

P R O I E C T    D E     H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reperezentanților Consiliului local în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Acățari

 

 

 

                   Primarul comunei Acăţari,

                   Văzând adresa nr.1818/2018 al Școlii Gimnaziale Acățari,

                   Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.6578/2018, raportul  de specialitate  nr. 6573/ 2018 și avizul Comisiei de specialitate ,

           În conformitate cu prevederile art.96  din Legea nr.1/2011,privind Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

                        Ținând cont de prevederile art.4 din    Ordinul MEN  nr. 4619 din 22 septembrie 2014,pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

                      În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a “ pct.1, precum şi ale art. 45, alin. (6), art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

                            P r o p u n e :

 

 

                   Art. 1. Se desemnează următorii Consilieri locali , să facă parte din Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Acăţari,ca reprezentanți al Consiliului local Acăţari.

         1.

         2.

         3.

                   Art. 2. Prezenta  se comunică domnului primar al comunei Acăţari, Osvath Csaba  ,consilierilor menţionați în art.1, Școlii Gimnaziale Acățari  şi Instituţiei Prefectului judeţului Mureş .

 

 

                      Vizat,

         Comisia învățământ                                                     Primar,

             Menyhart Balint                                                        Osvath  Csaba