25 octombrie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

COMUNA ACĂŢARI                                                Secretar

PRIMAR                                                                 Jozsa Ferenc

 

 

 

                            P R O I E C T   D E    H O T Ă R Â R E

privind  desemnareare  prezentantului  consiliului   local  în  comisia de evaluare şi

asigurare a calităţii   educaţiei

 

 

 

                   Primarul  comunei   Acățari;

         Având în  vedere:

         -expunerea de motive a Primarului  comunei  Acățari  nr.6579/2018  ,raportul  de specialitate  nr.6574/2018 și avizul Comisiei de specialitate  nr.___/2016;

                   -adresa  Școlii  Gimnaziale   Acățari  nr.1817/2018;

                   -dispoziţiile art.11alin.(4) lit.e) din OUG nr.75/2005 ,privind  asigurarea  calităţi  educaţiei, aprobată  prin  Legea nr.87/2006, cu modificările și  completările  ulterioare;

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

                   În temeiul  prevederilor art.36 alin.(6) lit.a), pct.1, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi  completările  ulterioare;

 

 

 

                            P r o p u n e :

 

 

         Art.1.-Se desemnează d-ul/d-na_____________________ reprezentantul  Consiliului local,  în comisia de evaluare şi  asigurare a calităţii  educaţiei  la Școala  Gimnazială  Acățari.

         Art.2.-Prezenta va fi adusă la cunoştinţa  celor  interesaţi  şi  publicată  pe  pagina  proprie de internet prin  grija   secretarului.

 

 

          Com. Învățământ

         Menyhart  Balint                                      Primar,   

                                                                             Osvath  Csaba