21 martie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ    Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

Privind inițierea demersurilor de actualizare a PUG,aprobat prin HCL nr.50/2005 și prelungit prin HCL nr.22/2016

 

 

 

Primarul comunei Acăţari;

Analizând expunerea de motive a primarului nr. 2009/2018 și raportul de specialitate nr.2015/2018;

Având avizul Comisiei agricultură,activităţi economico-financiare,amenajarea teritoriului şi urbanism ;

În baza art. 46  din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, modificată şi completată de OUG nr. 7/2011;

Ținând cont de Ordinul  nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

Văzând prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) şi ale art. 45 alin. (2), lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

P r o p u n e:

 

 

 

Art.1. – Se aprobă  inițierea demersurilor  de actualizarea a Planului Urbanistic General  pentru localităţile componente ale  comunei Acăţari.

Art.2.- Se ia act  de  declanşarea procedurii de achiziţie a serviciiului de actualizare a Planului Urbanistic General şi RLU pentru localităţile componente ale comunei Acăţari,

Art.3. – Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Acăţari,

 

 

 

Vizat favorabil

    Comisia de  urbanism

   More Tibor       Primar,

    Osvath Csaba