12 septembrie 2019

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                 Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                          Secretar

ACĂŢARI                                                                        Jozsa  Ferenc

 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E

privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

“AQUA INVEST MUREȘ ”

                                                                                 

               Primarul comunei Acăţari,

            Văzând referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.6411/2019 ,raportul compartimentului de resort  nr. 6416/2019,

             Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș nr.289/2019, înregistrată la Consiliul Local Acățari  nr.6176/2019,privind modificarea Actului constitutiv și al Statutului acesteia,

         În considerarea prevederilor art.16 alin.(2) lit.h), k) art.20 alin.(3) și art.21, alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005,

În conformitate cu  prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

         În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit.d), coroborate cu cele ale alin.(5), lit.m), precum și cu cele ale art.182, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

                            P r o p u n e :

 

Art.1 Cap.VII. Primele organe de conducere, administrare și control, Administrarea Asociației din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins ;

”Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.”

 

Art.2 Art.22, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației şi încă 4 (patru) membri, numiți de adunarea generală, pe o perioada de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

 

 

 

Art.3 Art.11 lit. „b” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) sa plătească cotizația anuală, în valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor al unității administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT Județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor din Județul Mureș, membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va efectua în doua tranșe egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului aferent.”

 

Art.4 Se mandatează domnul Veres Gaspar Ervin , reprezentant al comunei Acățari în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, să voteze aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației, în sensul dispozițiilor articolelor 1, 2 și 3.

 

      Art.5  Se mandatează Preşedintele  Asociaţiei de  Dezvoltare  Intercomunitară “AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, hotărârea Adunării Generale și Actul adițional privind modificările aduse Actului constitutiv și a Statutului Asociației, conform prevederilor articolelor 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre.

 

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Mureș, dlui Veres Gaspar Ervin  reprezentantul comunei Acățari , precum și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

 

                   Comisia  juridică

                    Nam Vilmos

 

                                                               Primar,

                                                          Osvath Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

            Nr.6411   din  11 septembrie  2019
 

 

R  E F E R A T   de   A P R O B A R E
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

“AQUA INVEST MUREȘ

 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MURES”, s-a constituit în vederea promovării şi realizării în comun a investiţiilor în infrastructură aferentă serviciilor de apă şi canalizare. Astfel, în data de 7 aprilie 2008 Adunarea Generală a aprobat statutul şi actul constitutiv al Asociaţiei şi a desemnat persoana împuternicită pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice.

Aceasta funcţionează în baza prevederilor legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, ale legii Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

Ulterior, Guvernul României prin Hotărârea nr. 855 din 13 august 2008, a aprobat actul constitutiv şi statutul – cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, iar prin Hotărârea nr. 742 din 10 septembrie 2014 a aprobat modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la HG nr. 855/2008. Pentru a pune în concordanţă prevederile actului constitutiv şi ale statutului Asociaţiei cu cele ale actului constitutiv-cadru şi statutului- cadru din actele normative invocate anterior, prin hotărârile nr. 9 din 5 noiembrie 2008 şi nr. 2 din 25 martie 2015, adunarea generală a aprobat modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei.

În momentul de faţă conducerea  executivă a Asociaţiei este asigurată, conform cap. VII din Actul Constitutiv şi art. 22 alin (1) din statut, de un Consiliu Director format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri, numiţi de adunarea generală, din rândul asociaţilor, pe o perioadă de 4 ani.  De asemenea, conform prevederilor art. 11 lit. (b) din  Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MURES” aprobat în anul 2008 şi modificat prin Hotărârea AGA nr. 2 din 25 martie 2015, asociaţii au obligaţia plăţii unei cotizaţii anuale în valoare de 0,80 lei pentru fiecare locuitor al unităţii administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale.

În Monitorul Oficial nr. 555 din 05 iulie 2019, a fost publicată OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, care la art. 91 alin (6) prevede obligativitatea modificării componenţei Consiliului Director al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, astfel încât să fie format din preşedintele asociaţiei şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale.

Având în vedere aceste modificări legislative, precum şi necesitatea explicitării formei actuale a art. 11 lit. (b) din Statutul Asociaţiei, în sensul reglementării modului de stabilire a cotizaţiei anuale aferente judeţului Mureş la valoarea de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor membre, care este deservit de infrastructura de apă-canal, aflată în domeniul public al judeţului Mureş, considerăm că se impune modificarea şi completarea atât a Actului constitutiv cât şi al Statutului Asociaţiei de dezvoltare “AQUA INVEST MURES” după cum urmează:

Actul constitutiv – Cap. VII Administrarea Asociaţiei de modifică şi va avea următorul conţinut:

“Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de adunarea generală, pe o peroadă de 4 ani“

Statutul Asociaţiei

Art. 11 lit. (b) se completează şi va avea următorul conţinut:

“să plătească cotizaţia anuală, în valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor al unităţii administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT  Judeţul Mureş, valoarea cotizaţiei va fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor din judeţul Mureş, membre ale Asociaţiei.  Plata cotizaţiei anuale se va efectua în două tranşe egale, cu scadenţa în prima zi din luna a doua a semestrului aferent. “

Art. 22 alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri, numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. “

Întrucât Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, la art. 605 prevede că, în aplicarea prevederilor art. 91, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară constituite până la această dată au obligaţia de a revizui statutele şi actele lor constitutive, vă solicităm ca în  cursul lunii septembrie 2019 să promovaţi o hotărâre de Consiliu Local prin care să aprobaţi completarea acestor prevederi statutare, în prima şedinţă de Consiliu Local ordinară sau extraordinară, astfel încât acest termen să fie respectat.

 

 

                                                                                                                                             Primar,

                                                                                     Osvath Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

            Nr.6416   din  11 septembrie  2019
 

R  A P O R T
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

“AQUA INVEST MUREȘ

 

        În vederea operării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare s-a înfiinţat operatorul regional S.C. „Compania Aquaserv” S.A., societate pe acţiuni cu capital integral public, care îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru autorităţile locale care i-au delegat gestiunea serviciului, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

        În conformitate cu art.76 alin.(2), lit.„a” Dispoziții generale, Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A este anexă la  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

         Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.      

În conformitate cu art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei, pentru a vota în adunarea generală modificarea și completarea Regulamentului Serviciului, reprezentantul asociatului trebuie să aibă un mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a deliberativului autorității publice.

         Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind  modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară“AQUA INVEST MUREȘ”.

         Prevederile actuale și propunerile de modificare sunt sintetizate în tabelul alăturat.

 
 
Prevederi actuale
Propuneri de modificare
Act constitutiv, Cap.VII, Administrarea Asociației
Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
Statut, art.22, alin.(1)
(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației şi încă 2 (doi) membri, numiți de adunarea generală, pe o perioada de 4 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul reprezentării prin rotație.
(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației şi încă 4 (patru) membri, numiți de adunarea generală, pe o perioada de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

 
Statut, art.11, lit.b)
Art. 11 Asociații au următoarele obligații:

        b) să plătească cotizația anuală, în valoare de 0,8 RON stabilit pentru fiecare locuitor al unității administrativ teritoriale membru, conform datelor statistice oficiale. Pentru anul 2008, cotizația este cea prevăzută în tabelul de mai jos. Plata cotizaţiei anuale se va efectua în doua tranşe egale, cu scadenţa în prima zi din luna a doua a semestrului aferent.”
 

b) sa plătească cotizația anuala, in valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor al unității administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT Județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor din Județul Mureș, membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va efectua în doua tranșe egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului aferent.”
 

 

 

                                                                                                                                             Secretar,

                                                                                     Jozsa Ferenc