12 septembrie 2019

 
ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                               Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                  Secretar
ACĂŢARI                                                 Jozsa Ferenc

 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E

privind organizarea  expoziției ”Expo Agricolă  Acățari-Oktoberfest”

 

 

 

Primarul comunei Acăţari,

                Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr. 6413/2019 ,raportul compartimentului de resort  nr. 6418/2019,

        Ținând contde prevederile art.129,alin.(2),lit”e” și alin.9,lit.”a” din din Ordonanța de Urgențănr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul  administrativ,

Văzând prevederile Legii nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificăriler și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența  decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările ulterioare,

        În temeiul prevederilor art.136  alin. (1)  din Ordonanța de Urgențănr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

P r o p u n e:

 

 

 

                Art.1.Se aprobă organizarea în perioada 11- 12 octombrie 2019 ,în incinta Centrului de Sport și Agrement  Acățari, a evenimentului ”Expo Agricolă Acățari-Oktoberfest”.

                Manifestarea va fi organizată în  coloaborare cu Asociația Prosperitate Rază de Soare-Napsugar Emberjoleti Egyesulet  și în parteneriat cu Consiliul județean Mureș,Direcția Agricolă Mureș,Camera Agricolă județeană Mureș,Oficiul de Ameliorare și Repropducție în Zootehnie, AGMR -RMGE .

                Principalele  expozante vor fi din domeniile:zootehnie,horticultură legumicultură și utilaje agricole.

                Art.2.Cheltuielile pentru  organizarea  evenimentului se vor  suporta din sponzorizări și donații.

Art.3.Primarul comunei prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

        Art.4 .Prezenta se aduce la cunoștință ,conform  prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția  Prefectului  jud. Mureș

-         Primarul  comunei  Acățari

-         Biroul financiar  contabil și resurse umane

-         Asociația Prosperitate Rază de Soare-Napsugar Emberjoleti Egyesulet 

-         Partenerilor de organizare.

 

 

 

                Vizat,

        Comisia  agricolă                                              Primar,

            Nam Vilmos                                     Osvath Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro
 

 

Nr. 6413  din  11 septembrie 2019
 

 

                                  

REFERAT  DE APROBARE

privind organizarea  expoziției ”Expo Agricolă  Acățari-Oktoberfest”

 

 

 

Într-un nou concept, aplecat  mai atent asupra nevoilor  fermelor  mici si mijlocii si a gospodăriilor țărănești, ale tuturor fermierilor si agricultorilor, continuăm organizarea expoziției ”Expo Agricolă  Acățari-Oktoberfest”, care vine prin expozanții prezenți si produsele si serviciile ofertate, precum si prin agenda de evenimente conexe, să ofere informațiile necesare dezvoltării si modernizării activitaților de natură agricolă a tuturor celor interesați – fermieri, specialiști, agricultori individuali, public larg.

Târgul vine in întâmpinarea nevoilor fermierilor si producatorilor agricoli, a procesatorilor produselor agroalimentare, a tuturor celor care au ocupație profesională în sectorul agricol și al industriei alimentare.

O agricultură performantă are nevoie de investiții majore, cercetare-dezvoltare si inovare, tehnologii moderne, mașini, utilaje si echipamente de ultimă generatie, semințe, pesticide si input-uri, material săditor si altele, de tot mai înalta

calitate

O atenție deosebită acordăm expoziției  animalelor de rasă, in principal, cu scopul prezentării si promovării raselor  autentice.

         Nu este de neglijat nici faptul că pe parcursul organizării expoziției cetățenii comunei și din alte localități au posibilitatea de a achiziționa produse de înaltă calitate.

          Se speră ca evenimentul  să fie, și în acest an, un important loc de întâlnire pentru fermieri, producători, furnizori de maşini/unelte și specialiști din domeniul agricol și publicul amator, unde vor fi organizate expoziţii cu vânzare de produse alimentare, standuri cu legume, fructe, material săditor și produse fitosanitare, expoziţii de animale mari, animale mici, pasări, unelte, utilaje şi echipamente agricole și alte momente atractive.

 

 

                                                      

                                                                Primar,

                                                                           Osvath Csaba

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro
 

 

Nr. 6418  din  11 septembrie 2019
 

 

                                  

REFERAT

privind organizarea  expoziției ”Expo Agricolă  Acățari-Oktoberfest

 

 

 

În perioada 21-22 octombrie 2016   sa o rganizat  a treia  ediție a  unei expoziții de animale,mașini agricole și produse agroalimentare ”Expo  Agricolă Acățari-Oktoberfest”.

            Manifestarea s-a bucurat de un succes considerabil,l a acest eveniment participând cca. 60 de expozanți,respectiv producători de legume,fructe,produse-agroalimentare din valea Nirajului,Târnavelor,valea Mureșului,valea Gurghiului și cca.25  de crescători de animale:ovine,bovine,cabaline.

         Totodată a fost organizată o expoziție de utilaje agricole cu participare din zonă,județ și străinătate.

         Pe parcursul a două zile expoziția a fost vizitată de un număr mare de cetățeni care au avut posibilitatea să cumpere din produsele expuse.

         Menționăm că toți expozanți au beneficiat de premii de participare.

         Având în vedere cele de mai sus se dorește continuarea  organizării acestui eveniment și în acest an.

         Obiectivele expoziției rămând ca și în anul precedent,respectiv:

Organizarea unui eveniment de calitate pentru agricultura din România, care să corespundă exigențelor și așteptărilor expozanților și vizitatorilor.
Consolidarea statutului de eveniment de referință pentru sectorul agriculturii și industrie alimentară.
Consolidarea parteneriatului cu asociațiile profesionale din sectorul culturii plantelor și creșterii animalelor.
Dezvoltarea de noi parteneriate și colaborări cu asociațiile profesionale din domeniul industriei alimentare.
Evenimente conexe: întâlniri de afaceri, prezentări firme, întâlniri ale membrilor asociațiilor profesionale, programe cultural-artistice, concursuri pentru vizitatori, etc.

 

 

                                                                                     Secretar,

                                                                                     Jozsa Ferenc