19 aprilie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E

privind organizarea manifestări culturale “Zilele comunei Acăţari”

 

 

  Primarul comunei Acăţari,

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.2805/2018 , raportul  de specialitate  nr. 2807/2018 ,

  În conformitate cu prevederile art.36  din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  Văzând prevederile Hotărârii nr.89/2012 al Consiliului local Acăţari,privind aprobarea Statutului-cadru orientativ al comunei Acăţari,

  În temeiul art.45 alin "6" din Legea nr.215/2001,privind administraţia  publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

  p r o p u n e:

 

 

  Art.1.În parteneriat cu Asociaţia Prosperitate Rază de Soare- Napsugar Ember  Jolet Egyesulet,  se organizează în perioada  18-20 august  2018, manifestarea cultural artistică “Zilele  comunei  Acăţari”.

  Art.2. Comisia care va răspunde de organizare  evenimentului cultural artistic ,respectiv programul manifestării va fi aprobată prin Dispoziţia primarului şi adus la cunoştinţă publică.

  Art.3.Cheltuielile pentru organizarea evenimentului se vor suporta din fonduri europene,bugetul local ,sponzorizări.

  Cuantumul  de fonduri din bugetul local pentru organizarea evenimentului  va fi stabilită la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  pentru anul în curs.

  Art.4.Comisia desemnată pentru organizarea evenimentului și Primarul comunei răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

    Vizat,

  Comisia de activităţi culturale

Menyhart Balint      Primar,

     Osvath Csaba