21 februarie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

privind prelungirea Contractului de concesiune nr.169/2007,încheiat între Consiliul local al comunei Acățari și SC Annamarimed SRL

 

 

  Primarul comunei Acățari,

  Văzând solicitarea  SC Annamarimed SRL,cu privire la prelungirea Contractului de concesiune nr.169/2007,

  Având în vedere  expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr._______/_________,raportul  de specialitate nr. ___________/_______ și avizul Comisiei de specialitate nr.___/2018,

  Ținând cont de prevederile  Hotărârii Guvernului României  nr. 884 din  3 iunie 2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale,

  În temeiul art.36 alin.(2),lit.”c”,alin.(5) lit.”a”,coroborat cu art.45 alin.(1) din  Legea nr.215/2001,privind administrația public locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

 

  P r o p u n e:

 

  Art.1.Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr.169/2007,încheiat între Consiliul local al comunei Acățari și SC Annamarimed SRL,având ca obiect spațiu cu destinație de cabinet medical și suprafață în folosință comună,pentru o perioadă de 6 (șase ) ani.

  Art.2.Se împuternicește Primarul comunei Acățari cu semnarea actului adițional de modificare și completare a contractului de concesiune identificat în art.1.

  Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei Acățari.

  Art.4.Prezenta se comunică cu:Instituția Prefectului-jud.Mureș,Primarului comunei Acățari,SC Annamarimed SRL și se aduce la cunoștință public,conform prevederilor legale.

 

 

  Vizat  favorabil,

  Comisia  juridică,

  Nam Vilmos

  Primar,

    Osvath Csaba