12 septembrie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                        Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                           Secretar
ACĂŢARI                                                                    Jozsa  Ferenc

 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.807/25.02.2005,  încheiat între Consiliul Local al comunei Acățari  şi CMI dr.Zoltay Ildiko și cesiunea contractului către SC Health Life Center SRL

 

 

                  

Primarul comunei Acăţari;

                  Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.6410 /2019 , raportul  compartimentului de resort  nr. 6415/2019 ;

În conformitate cu prevederile:

-          Legii nr.95/2006 ,privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată,

-         Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale ,

-         Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006,  privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent,

    Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

În temeiul art.108,lit.”b”, ,art.129 alin.(2),lit.”c”,alin.6,lit.a”, art.297,alin.(1),lit.”b”, coroborat cu prevederile art.136  alin. (1)  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,,

 

 

P r o p u n e :

 

 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.807/25.02.2005 încheiat între Consiliul Local al comunei Acățari şi Cabinetul Medical Individual dr.Zoltay Ildiko, având ca obiect exploatarea spațiului, (cabinet medical  și spații aferente pentru desfășurarea activității)  situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.36, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni,respectiv până la 25 august 2027.

 

Art.2. Se aprobă cesiunea contractului de concesiune nr.807/2005,  încheiat între Consiliul Local al  comunei Acățari şi  CMI dr.Zoltay Ildik ,către S.C. Health Life Center SRL, cu sediul în comuna Acățari,sat.Gruișor,nr.102/B,având număr de ordine în registrul comerțului J/26/513/2018 și CUI 39145430,reprezentat de Hejas Szabolcs în calitate de administrator.

 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul  comunei Acățari d-ul Osvath Csaba  să semneze actul adiţional de modificare a contractului de concesiune nr.807/2005.

 

Art.4 .Prezenta se aduce la cunoștință ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția Prefectului jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Biroul financiar contabil și resurse umane

-         CMI Zoltay Ildiko

-         SC Health Life Center SRL

 

 

Comisia juridică

             Nam Vilmos

 

                                                                                Primar,

                                                                              Osvath  Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro
 

            Nr.6410   din  11 septembrie  2019
 

R  E F E R A T   de   A P R O B A R E
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.807/25.02.2005,  încheiat între Consiliul Local al comunei Acățari  şi CMI Zoltay Ildiko și cesiunea contractului către SC Health Life Center SRL

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local  a fost încheiat contractul de concesiune nr.807/25.02.2005 între Consiliul Local al comunei Acățari şi dr.Zoltay Ildiko  , medic titular al Cabinetului Medical Individual  dr.Zoltay Ildiko pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 10 mp și spațiu comun în suprafață de 121,35 mp situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.36.

 Durata acestui contract este de 15 începând cu data de 25.02.2005, până la 25.02.2020.

 Conform art.3.2." Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, astfel încât durata întregului contract să nu depăşească 49 de ani", Dr.Zoltay Ildiko poate beneficia de o prelungire a duratei contractului de concesiune cu 7 ani şi 6 luni.

Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen.

Prin cererea înregistrată la Primăria comunei Acățari  sub nr.5528/31.07.2019 , d-na dr.Zoltay Ildiko, medic titular al CMI Zoltay Ildiko solicită prelungirea contractului de concesiune.

Totodata, Dr.Zoltay Ildiko  a vândut praxisul de medicină de familie către S.C. Health Life Center SRL, cu sediul în comuna Acățari,sat.Gruișor,nr.102/B,având număr de ordine în registrul comerțului J/26/513/2018 și CUI 39145430,reprezentat de Hejas Szabolcs în calitate de administrator, drept pentru care, în aceeaşi adresă solicită şi preluarea contractului de concesiune de către S.C. Health Lif Center SRL. Transmiterea praxisului de medicină de familie este reglementată de Legea nr.95/2006 privind reforma sănătăţii la art.69, alin.3, iar normele de stabilire a stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent sunt aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/02.11.2006.

Praxisul de medicină de familie reuneşte atât patrimoniu de afecţiune profesională şi clientela reprezentată de pacienţi şi alţi beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet, cât şi infrastructura cabinetului care este reprezentată de spaţiul/imobilul în care se desfăşoară activitatea cabinetului, cu anexele şi terenul aferent şi poate fi deţinută în proprietate de către medic sau se poate afla în folosinţa medicului în una dintre formele prevăzute de lege .

 

                                                                  Primar,

                                                                  Osvath Csaba