21 februarie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

 

 

P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Acățari

 

 

  Primarul comunei Acăţari,

  Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr._______/_________,raportul  de specialitate nr. ___________/_______ și avizul Comisiei de specialitate nr.___/2018,

  În conformitate cu prevederile art.4  din Legea nr.307/2006 privind  apărarea împotriva incendiilor,

  Având în vedere prevederile art.6  din Ordinul M.A.I.  nr. 132 din 29 ianuarie 2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,

  În temeiul art.45 alin "6" din Legea nr.215/2001,privind administraţia  publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

 

  p r o p u n e:

 

 

 

  Art.1.Se aprobă planul reactualizat privind :  “Planul de Analiză si Acoperirea a Riscurilor al comunei Acăţari” ,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta .

  Art.2.Prezenta  se comunică, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei,ISU ”Horea”al județului Mureș ,  SVSU Acățari ,și se aduce la cunoștiință publică .

 

 

 

 

  Comisia protecția mediului

    Nam Vilmos

 

    Primar,

     Osvath Csaba