25 octombrie 2018

 

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                         Vizat,        

PRIMĂRIA COMUNEI                                                                    Secretar
ACĂŢARI                                                                                    Jozsa Ferenc

 

 

P R O I E C T    D E     H O T Ă R Â R E

privind reorganizarea  la nivelul comunei Acățari a Grupului de locru local (GLL) pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității romilor

 

 

                        Primarul comunei Acățari;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.6577/2018 ,raportul  de specialitate nr. 6572/2018 și avizul Comisiei de specialitate;

Vazând prevederile Hotărârii Consiliului local Acățari nr.53 din 22 septembrie 2014, privind constituirea la nivelul comunei Acățari a Grupului de locru local (GLL) pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității romilor;

In conformitate cu  H.G. nr. 18 / 2015, pentru  aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020;

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

In  temeiul  art  36 alin.l şi  alin.2,  lit.B  45 alin.1, art.115 alin.1, lit.b, alin.3, alin. 5 - 7 din Legea nr.215 privind administratia publica locala,republicata; cu modificarile si completarile ulterioare ;

                       P r o p u n e:

 

Art.1  Se reorganizează la nivelul comunei Acățari, judetul  Mureș  Grupul de lucru local (GLL) pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorităților romilor, in urmatoarea componență:

1.      Veres Gaspar Ervin -  reprezentant Primăria Acățari – viceprimar

2.      Radu Eva- reprezentant Primăria Acățari-inspector,Comp.asistență socială

3.      Suka Borbala -  asistent medical comunitar

4.      Kilyen Ildiko-asistent medical comunitar

5.      Laszlo Eva-asistent medical comunitar,

6.      Kereszturi Orsolya-asistent medical comunitar

7.      Moldovan Vlad-Bogdan -reprezentant Poliția Acățari-șef de post

8.      Rus Octavian -reprezentant Primăria Acățari-coordonator Poliție locală

9.      Kovacs Levente Lajos- reprezentant Primăria Acățari-inspector  SPCLEP Acățari

10.    Szilagyi Ana-Katalina-reprezentant Primăria Acățari-referent SPCLEP Acățari

11.    Jozsa Gabriella-reprezentant școala gimnazială Acățari-director

12.    Polgar Marta-reprezentant ONG-președinte Asociația Raza de Soare Acățari

13.    un delegate al comunității locale a romilor din Grupul de inițiativă locală(GIL)

Art.2  Grupul de lucru local(GLL) pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minoritățiilor romilor va duce la îndeplinire atribuțiile specifice stabilite prin Strategia Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor pentru perioada 2015-2020,respectiv în Hotărârea Consiliului local nr.58/13.11.2014,de aprobare a Planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică , prin intermediul secretarului comunei ,in termenul prevazut de lege, celor in drept, primarului comunei  Acățari, Institutiei Prefectului Judetului Mureș si se aduce la cunostință publică prin afițare la sediul și pe site-ul Primăriei comunei Acățari.

 

                       Vizat,

              Comisia juridică                                                  Primar,

                   Nam Vilmos                                              Osvath Csaba