20 noiembrie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                            Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                                          Secretar

ACĂŢARI                                                                                  Jozsa Ferenc

 

 

P R O I E C T    D E    H O T Ă R Â R E

privind  trecerea din proprietatea publică a comunei Acățari

si din administrarea Consiliului Local Acățari in  proprietatea  privata

a comunei Acățari si in administrarea Consiliului Local Acățari a Clădirii școlii nr.1 Acățari  și demolarea construcției

 

 

 

                             Primarul comunei Acăţari,

                           Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.7136/2018 , raportul  de specialitate  nr. 7181/2018 ,

                           Văzând adresele Poliției locale Acățari,nr.50215/2018 și a Școlii Gimnaziale Acățari,nr.2361/2018,

                             Ținând cont de   prevederile  art. 3, alin (4)  si art. 10, alin (1) si alin. (2) din  Legea nr. 213 / 1998,  privind  proprietatea  publică  si  regimul  juridic  al  acesteia cu modificările si completările ulterioare,

                              În conformitate cu  prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul Public al statului si al unitatilor administrative – teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246/2001.

                            Conform  prevederilor   art.  7 ,alin. (17)   din  Legea nr. 50/1991,  privind  autorizarea  executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

                             Având  in  vedere  prevederile art. 36, alin (2) lit. c), alin. (4), lit. d) si  alin.(5) , lit.(c) din  Legea nr. 215 / 2001, privind  administratia  publica  locala  republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,      

                            In  temeiul art. 45, alin (6) din  Legea  215 / 2001 privind  administratia  publica  locala  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

                                   P r o p u n e :

 

 

                         Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea publică a comunei Acățari   și din administrarea Consiliului Local Acățari  în  proprietatea  privată a comunei Acățari si în administrarea Consiliului Local Acățari a Clădirii Școlii nr.1-Acățari,situat  în comuna Acățari,sat.Acățari ,nr.99/A, înscis în CF nr.50408/Acățari.

 

 

 

                         Art.2. Trecerea in proprietatea privată a comunei Acățari si in administrarea Consiliului Local Acățari  a construcției menționate la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcțiune si desființarea acestuia , in condițiile legii.

                         Art.3. După scoaterea din funcțiune si demolarea construcției , Consiliul Local Acățari   își va actualiza corespunzator datele din evidenta cantitativ valorică.                   

                         Art.4.Se împuternicește Primarul comunei Acățari cu eliberarea autorizației de demolare, in condițiile Legii nr. 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.

                          Art.5.  Prezenta  se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică.

 

 

                     Vizat,

              Comisia juridică                                            Primar,

                  Nam Vilmos                                                 Osvath Csaba