21 februarie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E

privind aprobarea Inventarului la finele anului 2017

 

  Primarul comunei Acăţari,

  În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.82/1991,privind contabilitatea,republicată

  Văzînd prevederile art.122 din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată,

  Avînd în vedere prevederile pct.3 din Normele de organizarea şi efectuarea inventarierii,aprobat prin Ordinul Ministrului Finaţelor nr.1.753/2004,modificat prin Ordinul nr.1752/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,cu modificările şi completările ulterioare,

  În temeiul art.45 alin. "6" din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată,

 

  p r o p u n e:

 

  Art.1.Se aprobă inventarul elementelor de activ şi pasiv deţinute de Consiliul local Acăţari,înscrise în listele de inventariere şi registrul de inventar,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta , cu  următori indicatori principal.

 

Active Fixe:    52.836.564

  din care:

Instalaţii tehnice, mijloace de transport,aparatura

Birotica şi alte active corporale     542.939

Terenuri şi clădiri:      52.293.625

Active curente:

  din care:

Stocuri:    1.235.924

Creanţe curente ce urmează a fi incasată

de la pers. Fizice:     216.848

 

Soldul conturilor la Trezorerie şi bănci:    1.182.360

 

TOTAL ACTIVE:   55.471.696

 

  Art.2.Primarul, contabilul şi comisia de inventariere vor răspunde de exactitatea datelor  din anexă.

 

Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

   More Tibor    Primar,

    Osvath Csaba