20 decembrie 2018

    ROMANIA                                                                                                       VIZAT

 JUDEŢUL MUREŞ                                                                                Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI                                                                         Jozsa Ferenc

     PRIMAR 

 

 

P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2019

 

TEXTUL PROIECTULUI SE GASEȘTE ÎN ATAȘAMENT