25 noiembrie 2019

Documentul poate fi consultat la anexa sau dați un click AICI

 

P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2020

 

            Având in vedere:

 

- referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.7914/2019 , și raportul  compartimentului de resort  nr.7921/2019

-   prevederile art. 27 din Legea 273/2006, privind finantele publice locale,

-  prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume Legea 358/2015, Legea 112/2016, OUG 46/2016,

- prevederile HG 1/2016, privind normele metodologice de aplicare a codului fiscal,  cu modificarile si completarile ulterioare, si anume HG 159/2016,

-  prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala,

                       Ținând cont de  prevederile art. 27 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice localel,

Văzând Hotărârea Consiliului local Acățari nr.21 din 14 mai 2019 ,privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflației de 4,6%,

            Conform art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

         În temeiul  art.136  alin. "1",  coroborat cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b” și alin.(4),lit.”c”  din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019,  privind Codul  administrativ,

                  

 

P r o p u n e:
 

Art. 1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2020, dupa cum urmeaza: