20 septembrie 2018

ROMANIA  VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ    Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI    Jozsa  Ferenc

PRIMAR

 

 

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

privind îndreptarea erorii materiale și completarea Hotărârii Consiliului local Acățari nr.18 din 26 aprilie 2018,  privind trecerea unui imobil din domeniul public al  comunei Acățari în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș

 

  Primarul comunei Acățari,

Având în vedere Expunerea de motive nr.5767/2018 ,înaintată de primarul comunei Acățari ,raportul de specialitate nr.6774/ 2018  şi Hotărârea Consiliului local Acățari,nr.18/2018, privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Acățari  în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 153/26.11.2015 pentru iniţierea unor demersuri în scopul implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş,

Conform dispoziţiilor art. 13 alin. (3) din Contractul de asociere, ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare al localităţilor, precum şi pe cele ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont că imobilul înscris în CF nr.618/Gruișor,nr.cadastral 253/1 și 254/1/11 a fost convertit în CF_________________

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul  art. 36 alin. (1) şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

P r o p u n e :

 

 

  Art.1.Se aprobă îndreptarea erorii materiale înscrisă în art.1. din Hotărârea Consiliului local Acățari,nr.18/2018, privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Acățari  în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș, și completarea articolului susmenționat ,astfel:

  Îndreptarea eroare materială: În loc de :”înscris în CF nr.1955/N/Acățari,număr cadastral: 489”  se va trece: ”înscris în CF nr._______/Acățari,nr.cadastral:_______”

Completare:după ”…..administrarea Consiliului județean Mureș se va trece:„ conform anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 Art.2.Art.1  din Hotărârea Consiliului local Acățari,nr.18/2018,va avea următorul cuprins:

Art.1. Se aprobă trecerea imobilului situat în comuna Acățari,sat.Gruișor,nr.155,  compus din Staţie de sortare şi Staţie de transfer, împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 9841 mp - proprietate publică a comunei Acățari , înscris în C.F _________/Acățari, număr cadastral: ________________, în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș, conform anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Prezenta se comunică:Instituției Prefectului-jud.Mureș,Priarului comunei Acățari,Consiliului județean Mureș și se aduce la cunoștință publică,prin grija secretarului comunei.

 

 

  Vizatfavorabil,

  Comisia  juridică,

    Nam Vilmos

  Primar,

    Osvath  Csaba