21 februarie 2018

 

ROMANIA   Vizat

 JUDEŢUL MUREŞ    Secret

COMUNA ACĂȚARI    Jozsa Ferenc

PRIMAR

 

 

 PROIECT DE H O T Ă R Â R E

privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local, pentru anul 2018, în domeniile: cultură, sport şi asistenţă socială

 

Primarul comunei Acăţari,

Având în vedere Expunerea de motive nr. ________/2018  a Primarului comunei Acăţari, raportul  de specialitate  nr.____________2018 și avizul Comisiei de specialitate privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local

  În conformitate cu prevederile Legii Nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, modificată şi completată , precum şi dispoziţiile legale specifice fiecărui domeniu, respectiv:

  • Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată prin Legea Nr.245/2001, modificată şi completată ;
  • Ordinul Nr.130/2006 al Agenţiei Naţionale pentru Sport privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, modificată şi completată ;
  • Legea Nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (6)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

PROPUNE :

 

 

  Art.1.Se aprobă Ghidul solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului Local Acăţari a programelor, proiectelor acţiunilor culturale  pe anul 2018,conform anexei nr.1 care face parte integrantă prin prezenta.

  Art.2.Se aprobă Ghidul solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului Local Acăţari a programelor, proiectelor acţiunilor sportive  pe anul 2016,conform anexei nr.2 care face parte integrantă prin prezenta.

  Art.3.Se aprobă Ghidul solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului Local Acăţari a programelor, proiectelor acţiunilor de asistență socială  pe anul 2016,conform anexei nr.3 care face parte integrantă prin prezenta.

Art.4.Se aprobă programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Acăţari, pentru anul 2018, în domeniile: cultură, sport şi asistenţă socială, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta .

Art.5. Se aprobă componenţa comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din local în domeniile: cultură, sport şi asistenţă socială, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și prin publicare pe site-ul Primăriei și se comunică: Instituției Prefectului-jud.Mureș. Primarului comunei și persoanelor prevăzute la art.5,care răspund cu ducerea la îndeplinire .

 

  Comisia buget finante

  More Tibor

           Primar

    Osvath Csaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4

 

 

PROGRAMUL ANUAL

 

 pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul comunei pentru anul 2018 în domeniile: cultură,  sport şi asistenţă socială

 

  1. A.  Programe, proiecte , acţiuni în domeniul culturii  pentru asociații și fundații.

 

Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2018 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi publicat  pe site-ul comunei Acăţari – www.acatari.ro

Suma totală disponibilă pentru anul 2018, este 24.000  lei

Persoane eligibile:  persoane juridice fără scop patrimonial care desfăşoară programe, proiecte şi acţiuni culturale aşa cum sunt ele definite la art.1, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.51/1998, activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes  local.

 

  1. B.  Programe, proiecte  acţiuni în domeniul  sportiv  pentru asociații și fundații.

 

Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2018 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi publicat  pe site-ul comunei Acăţari – www.acatari.ro

Suma totală disponibilă pentru anul 2018, este 6.000 Ron .

Persoane eligibile:  persoane juridice fără scop patrimonial ,care desfășoară programe,proiecte,acțiuni sportive ,structuri sportive de drept privat , asociaţii pe ramură de sport ,precum şi persoanelor fizice din comuna Acăţari

 

  1. C.  Programe, proiecte,acțiuni în domeniul asistenței sociale  pentru asociații și fundații.

 

Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2018 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi publicat  pe site-ul comunei Acăţari – www.acatari.ro

Suma totală disponibilă pentru anul 2018, este  70.000  lei

Persoane eligibile:  persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite şi acreditate sau licenţiate să acorde servicii sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXA 5

 

Componenţa Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,precum şi a altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ de pe raza comunei Acăţari,care iniţiază şi organizează programe şi proiecte şi pot primi subvenţii ,va fi formată din următorii:

 

 

Pentru asistență socială

  1.Toth Emese Zsuzsanna 

  2.Radu Eva

  3.Kereszturi Orsolya

 

  Pentru sport:

  1.Jozsa Ferenc

  2.More Tibor

  3.Gal D.Zoltan

 

  Pentru cultură

  1.Magos Nadori Ildiko

  2.Csala Judit

  3. Hosszu Agota

 

 

  Secretariatul comisiei va fi asigurată de:

   1.Fulop Robert